13-02-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-02-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij op 16 februari deelneemt aan de visitatie van de Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, aan de regio Rijnmond over de tussenevaluatie van de Jeugdwet. 2. Hij meldt dat hedenavond een gesprek plaatsvindt met aanwonenden van de N210 over de uitkomsten van het provinciale onderzoek naar de geluidsproblematiek, alsmede over de bestuurlijke inzet op provinciaal en gemeentelijk niveau op de aanpak daarvan. De wethouders Oosterwijk en De Leeuw wonen deze bijeenkomst op. 4. Hij meldt afstemming te hebben gehad met zijn collega-portefeuillehouder van Krimpenerwaard over het opdrachtgeverschap voor de komende fase van Verkenning voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. 5. Wethouder Oosterwijk meldt dat er in het kader van de inspraakprocedure voor het beleidsdocument windmolens 70 zienswijzen zijn ingediend. Definitieve besluitvorming op het document zal niet meer in deze raadsperiode kunnen plaatsvinden. 6. De secretaris maakt melding van de stand van zaken in het traject om te komen tot een Generatiepact. Naar aanleiding van de raadpleging door het GO van de doelgroep over het aanbod van de werkgever, wordt een nieuw – zogeheten – technisch beraad ingelast, ten einde de mogelijkheden voor overbrugging van de verschillen van inzet te bezien.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 februari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Wethouder De Leeuw meldt, dat er op 14 februari een extra vergadering is van de Vervoersautoriteit over overschrijding van het project Hoekse Lijn. Het voor rekening van de MRDH komende deel van de financiële tegenvaller, kan grotendeels binnen de begroting worden opgelost,

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 8 februari 2018

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Klanttevredenheidsonderzoek 2017 Sociale Zaken

   Dhr. Frans van der Meij geeft middels een presentatie een toelichting op het klanttevredenheidsonderzoek 2017 van de afdeling Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten

   Besluit Het college voert met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken het gesprek over de uitkomsten en leerpunten van het Klanttevredenheidsonderzoek. De raad wordt bij RIB van het rapport in kennis gesteld.

   Document(en)
  • 007. Openbaar toiletvoorziening

   1. In te stemmen met het voorstel om een openbaar toiletvoorziening te realiseren in het Park Middenwetering 2. Voor de komende begrotingswijziging een krediet van € 54.000 aan de raad te vragen.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 008. Herinrichting perceel Poldersedijk

   1. Het braakliggend perceel openbaar groen gelegen tussen de woningen Poldersedijk 3 en 14 in te richten voor parkeren, spelen en afvalinzameling. 2. De raad via een begrotingswijziging een krediet van € 133.000 te vragen voor het herinrichten van het terrein aan de Poldersedijk en hier per raadsinformatiebrief over te informeren. 3. De nieuwe inrichting vorm te geven overeenkomstig het bijgevoegde schetsplan, tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de directe “buren” van het perceel. 4. De buurtbewoners schriftelijk te informeren over de nieuwe inrichting van het perceel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Evaluatie welstandsnota

   De gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vaststelling subsidie Krimpens Festival 2017

   1. De subsidie aan Stichting Krimpen Presents voor het Krimpen Festival vast te stellen op € 40.000,- 2. Het verstrekken van een structurele subsidie aan Krimpen Presents voor het organiseren van het Krimpenfestival ter overweging mee te geven bij het vormen van het nieuwe coalitie akkoord.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Financieel toezicht begroting 2018

   1. In te stemmen met de actiepunten die volgen uit de brief financieel toezicht begroting 2018 en deze actiepunten voor te leggen aan de auditcommissie, terug te koppelen naar de provincie en de raad via raadsinformatiebrief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten. Aan de brief aan de Provincie wordt een passage toegevoegd over de structureel ontoereikende rijksmiddelen voor de uitvoering van de Participatieve, de Jeugdwet en het Onderwijs achterstandenbeleid.

   Document(en)
  • 013. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.