13-01-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van de goede ontvangst door de raadscommissie op 8 januari jl. van de presentatie over de toekomst van Promen door de directeur van het bedrijf. Hij treedt in overleg met zijn Capelse wethouders over afstemming van de wederzijdse posities. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij een bezoek heeft gebracht aan Thyssen Krupp Accessibility en daar interessante informatie gedeeld kreeg over o.a. de omvang van het bedrijf, de relatie met Promen en de relatie met het technisch onderwijs. 3. Hij koppelt terug vanuit de informatieve raadscommissie van 8 januari jl. waarin een presentatie over intensivering van het afval inzamelingsbeleid is gegeven. In maart a.s. komt daarover definitieve besluitvorming aan de orde. 4. Het college beslist om de aan haar aangeboden resultaten over 2014 en ambities voor 2015 van SYnekri ter kennis van de raad te brengen. 5. Het college gaat haar functioneren en de opgedane ervaringen in de eerste halfjaar evalueren, op een nader te bepalen moment in februari a.s. 6. Wethouder Boudesteijn meldt, dat hij gesproken heeft met Concordia over benutting van Big Bear als nieuwe oefenruimte. De inschatting van de gebruiksmogelijkheden van dit gebouw is positief. 7. Wethouder De Leeuw meldt, dat een nieuwe geldlening is aangetrokken voor een omvang van 15 miljoen, tegen een rentetarief van 1,35 procent. Beoordeeld vanuit de financiële positie van de gemeente, is dit een aantrekkelijke uitkomst. 8. Hij meldt dat hij de directeur-bestuurder van de Vrije School perspectief heeft gegeven op investering in het bestaande schoolgebouw, binnen de kaders van een aangepast Onderwijshuisvestingsplan. Om die reden wordt een geplande zitting voor een eerder door de school ingesteld beroep vooralsnog “on hold” gezet. 9. Hij stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces dat leidt tot fusie van OPOCK met het IJsselcollege. 10. Het college ziet terug op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 januari 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 januari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is voor deze week geen lijst van uitnodigingen aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 13 t/m maandag 20 januari 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Er vinden deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats..

   Besluit Er vinden deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats..

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Opheffing Stadsregio Rotterdam

   1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam, conform bijgevoegd ontwerp wijzigingsbesluit; 2. De Raad voor te stellen om te besluiten conform het bijgaande raadsvoorstel; 3. Voor het bestuursorgaan Burgemeester: In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam, conform bijgevoegd ontwerp wijzigingsbesluit.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Beschermd Wonen 2015-2016

   1. In te stemmen met de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen. 2. De gemeenteraad middels een raadsbesluit toestemming te laten verlenen aan het college als bedoeld in artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) om op het gebied van Beschermd Wonen in de zin van artikel 1.1.1 Wmo 2015 een regeling tot samenwerking aan te gaan met de regiogemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam. 3. Wethouder Marco Oosterwijk vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen te ondertekenen. 4. In te stemmen met het mandaat van taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de gemeente Rotterdam. 5. De bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ter kennisname aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Domein.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Indexering gemeenschappelijke regelingen 2016

   1. In te stemmen met een negatief indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen van -/- 0,65 %; 2. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief door de gemeente Vlaardingen; 3. De conceptbrief tevens te verzenden aan gemeenschappelijke regelingen die niet centraal worden aangeschreven; 4. In te stemmen met een onderzoek naar de relatie tussen financiën van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen; 5. Wethouder De Leeuw aan te melden voor de bestuurlijke werkgroep die dit onderzoek op zich neemt. 6. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten. Het college meent dat de indexering niet geldt voor de GR IJsselgemeenten, gegeven het feit dat deze organisatie eerst per 1 januari 2015 van start is gegaan.

   Document(en)
  • 010. OP2015 Promen

   1. Het OP2015, met als advies aan de raad om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot zienswijze, aan de gemeenteraad aan te bieden conform bijgaande raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten. De RIB ondergaat een kleine redactioneel aanpassing.

   Document(en)
  • 011. Eerste wijziging legesverordening 2015

   Te besluiten om: 1. De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 aan te passen conform de wijzigingsverordening

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Budgetautorisatie januari 2015

   De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Verslavingspreventie basisonderwijs 2015

   Aan Stichting Family Care een projectsubsidie van € 10.980,- te verlenen voor het aanbieden van verslavingspreventie bij het basisonderwijs.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)