12-12-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-12-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk deelt met te college de stand van zaken in de voorbereidingen voor een nieuwe organisatie van inzameling van het afval. Komende week wordt daarover een voorstel aangeboden. 2. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het functioneren van BLICK. Afspraken worden gemaakt over vervolgstappen en de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij. 3. Hij doet mededeling van het Bestuurlijk Overleg MIRT, waarin besloten is tot een – wat heet – pre-verkenning naar de oeververbinding Rotterdam. Hij gaat zich nader beraden op de betekenis en consequenties daarvan. 4. De secretaris doet mededeling van zijn besluit tot het toepassen van de hardheidsclausule in een concrete personeelssituatie met betrekking tot de overgang van personeel van de muziekschool naar de nieuw opgerichte Stichting. 5. Hij brengt ter kennis van het college de stand van zaken in de voorbereidingen om te komen tot een plan van aanpak voor de verkennersfase in het traject van de Strategische visie Krimpenerwaard

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 5 december 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Plannen herhuisvesting Stormsweg 9

   Wesley Duits geeft een kort presentatie.

   Besluit Het college neemt met instemming kennis van de ontwikkeling van de plannen voor herhuisvesting van de locatie Stormsweg 9.

  • 006. Ondertekeing koopovereenkomst EMK terrein

   De Koopovereenkomst EMK terrein op 20 december 2017 te ondertekenen. De koopovereenkomst is bijgevoegd in bijlage I van dit collegevoorstel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Wijziging GR Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

   1. Het Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, met arikelsgewijze toelichting per 1 januari 2018 definitief vast te stellen; 2. Als lid en plaatsvervangend lid van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard ingaande 1 januari 2018 aan te wijzen de heren C.A.Oosterwijk (lid) en A.J. de Leeuw (plv. lid).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Projectsubsidie Beheer Kinderboerderij 2018

   Subsidie te verlenen aan CapelleWerkt ten behoeve van de beheer van Kinderboerderij Klein Boveneind. Op basis van de subsidieaanvraag (bijlage 1) een projectsubsidie van € 395.180 inclusief een huurcompensatie van € 85.000,- voor 2018 conform bijgevoegde beschikking (bijlage 2) aan CapelleWerkt te verlenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Projectsubsidie Muziekschool Krimpen 2018

   Subsidie te verlenen aan Stichting Muziekschool Krimpen. Op basis van de subsidieaanvraag (bijlage 1) een projectsubsidie van € 558.319 voor 2018 conform bijgevoegde beschikking (bijlage 2) aan Stichting Muziekschool Krimpen te verlenen. De financiële ruimte van € 41.935 in 2018 behouden Binnen het plafond van subsidiebeleidsregel Cultuureducatie (bijlage 3) is financiële ruimte.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Projectsubsidie SYnerKri 2018

   Projectsubsidie te verlenen aan SYnerKri. Op basis van de subsidieaanvraag (bijlage 1) een projectsubsidie van € 757.852,- voor 2018 conform bijgevoegde beschikking (bijlage 2) aan SYnerKri te verlenen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Subsidieaanvraag organiseren exposities Tuyter

   Een bedrag van € 3.000,- voor het organiseren van 7 exposities (inclusief openingen) in 2018 in de Tuyter door de Krimpenerkunstwaard (KKW) toe te kennen en direct vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2018

   1. De Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2018 ter vaststelling aan de raad aan te bieden

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat enkele definities redactioneel nog iets scherper worden geformuleerd.

   Document(en)
  • 013. Verordening artikel 213a en onderzoeksplan

   Onderzoeksplan en verordening artikel 213a aan te bieden aan de raad

   Besluit Conform advies besloten. De verordening 213a wordt als afzonderlijk beslisdocument aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.

   Document(en)
  • 014. Afval Loont

   1. Gezien de huidige afvalscheidingsresultaten en sorteeranalyse niet over te gaan tot invoering van het concept Afval Loont in de gemeente Krimpen aan den IJssel 2. De raad hier over te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Tussenevalutie Verkeer- en vervoersvisie

   1. In te stemmen met de tussenevaluatie van de Verkeer- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel met geactualiseerd uitvoeringsplan en deze ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden (zie bijgevoegd raadsvoorstel).

   Besluit Conform advies besloten. De RIB en de Raadsmemo ondergaan nog enige aanpassing. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 016. Benoeming en beëindiging leden Adviesraad Sociaal

   1. Het lidmaatschap van de heer T.S. Bakker als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 februari 2018 te beëindigen omdat zijn termijn als lid van de Adviesraad Sociaal Domein verloopt. 2. De heer M. Baltissen per 1 februari 2018 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 3. Het lidmaatschap van de heer J. Vreeken als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 januari 2018 te beëindigen omdat hij zelf heeft aangegeven te willen stoppen met zijn functie als voorzitter in de Adviesraad Sociaal Domein. 4. De heer Coté per 1 januari 2018 te benoemen als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. 5. Mevrouw Clement per 1 januari 2018 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Actualisatiebesluit BRP/Waardedocumenten

   Procedures ten behoeve van de zelfevaluatie BRP/PNIK vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Project Inclusief Krimpen

   1. De gemeenteraad aan de hand van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van het project Vanuit Inwoners bekeken, naar een inclusief Krimpen aan den IJssel 2. In te stemmen met het voorstel van JSO en Egmond Connect, voor wat betreft de bouwstenen Ambassadeursnetwerk (excl vrijwilligersvergoeding) Inclusieve tafel, Dynamische werkagenda, aanjaagfunctie en organisatie tot een maximum van € 50.000.

   Besluit Wordt op voorstel van de portefeuillehouder aangehouden tot 19 december 2017.

   Document(en)
  • 019. CAR-UWO loopbaanadvies

   1. Vast te stellen de wijzigingen van CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 020. Beleidsregels draagkracht etc. Bijzondere bijstand

   1. De Beleidsregels aanvraagtermijn, drempel en draagkracht bijzondere bijstand 2018 vaststellen; 2. De uitvoeringsrichtlijn Krimpen aan den IJssel, nummer 565, vastgesteld 01-11-2012, intrekken; 3. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekendmaken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 021. Verlenging Sociaal Beleidskader

   1. De geldigheidsduur van het huidige Sociaal Beleidskader te verlengen van 1 januari 2018 tot de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, doch uiterlijk tot 1 januari 2022.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 022. Lokale regelingen actualiseren

   1. Vast te stellen wijzigingen in diverse lokale regelingen, zoals vermeld in het concept-besluit. 2. In te trekken: a. per 1 januari 2012 de Spaarloonverordening en de Uitvoeringsregeling spaarovereenkomsten; b. per 1 november 2012 de Regeling Promotie en beoordelingssysteem; c. per 1 januari 2016 de Regeling FPU gemeenten; d. per 1 januari 2018 de Uitvoeringsregeling flexibel belonen van 22 oktober 2013. 3. Dit besluit in werking laten treden de dag na de bekendmaking en terug te laten werken tot 1 januari 2012 overeenkomstig het concept-besluit.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 023. Reparatie 3e jaar ww in CAR-UWO

   1.Vast te stellen de wijzigingen van CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit derde jaar WW reparatie-uitkering . 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 026. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over de actieve perscommunicatie naar aanleiding van deze vergadering.