12-09-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-09-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt, dat in de Krimpener Kunstwaard het fenomeen polderdichter aan de orde is gekomen. Het college staat positief tegenover het idee. De portefeuillehouder bereidt een voorstel voor om tot aanwijzing van een polderdichter te komen. 2. Wethouder Oosterwijk stelt het college op de hoogte van de bestuurlijke initiatieven die genomen zijn om op het niveau van de MRDH tot gezamenlijke duurzaamheids ambities te komen. Een daartoe op te richten stuurgroep zal door hem worden voorgezeten. 3. Hij meldt dat hij op 8 september met vertegenwoordigers van Rijk en Provincie heeft gesproken over de stand van zaken in de voorbereiding van de sanering van het EMK-terrein: aanbesteding gaat in november op de markt. De raad wordt per RIB geïnformeerd. 4. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit zijn overleg met Synerkri o.a. over de ervaringen met het beheer van de binnensportvoorzieningen. 5. Hij meldt samen met de portefeuillehouder van Capelle aan den IJssel gesproken te hebben met de bestuurder van BLICK over o.a. het jaarplan 2018. De financiën van de organisatie staan onder druk. 6. Het college bereidt de vergadering van de raad van 14 september voor. 7. Het college besluit tot verzending, hedenmiddag, van twee RIB’s over de stand van zaken in de nakoming van gedane toezeggingen, respectievelijk de uitvoering van moties.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder De Leeuw woont de vergadering bij.

   Document(en)
  • 005. Tweede tussenstand begroting 2018-2021

   Besluit Het college neemt kennis van deze tweede tussenstand. Aangekondigd wordt dat ter gelegenheid van de derde tussenstand (komende dinsdag) nog enkele inhoudelijk belangrijke discussiepunten op tafel komen.

   Document(en)
  • 006. Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022

   1.Te besluiten om het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 vast te stellen. 2.In te stemmen met de subsidie regeling groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel 2018-2022

   Besluit Wordt op voorstel van de portefeuillehouder aangehouden tot de vergadering van 19 september.

   Document(en)
  • 007. Start uitvoering project herinrichting Lekdijk

   1. Te starten met de (gefaseerde) uitvoering 2. De raad voor te stellen het reeds beschikbare projectkrediet te verhogen tot €1.510.000,-

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele aanpassingen van redactionele aard.

   Document(en)
  • 008. Ontwerp Wijziging GR Technisch Bureau in de Krimpe

   1. In te stemmen met het Ontwerp Wijziging GR Technisch Bureau in de Krimpenerwaard 2. Op grond van artikel 1 lid 3 jo. lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de Raad toestemming te vragen tot het vaststellen van het Ontwerp Wijziging GR Technisch Bureau in de Krimpenerwaard 3. De Raad voor te stellen om te besluiten conform bijgaand raadsvoorstel

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.