12-07-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-07-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn meldt de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de Groenalliantie, mede in relatie tot het financieel Koepelschap, in het bijzonder veroorzaakt door de aangekondigde uittreding van de provincie.. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat zich een sterke toename voordoet bij de instroom van bijstandsgerechtigden, waarmee de kosten op het I-deel van de Participatiewet aanmerkelijk stijgen. Hij onderzoekt op welke wijze de uitstroom een (extra) impuls kan krijgen. 3. De gemeentesecretaris deelt met het college de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de verbouwing van De Tuyter. Er treedt enige vertraging op, waardoor de verhuizing van de muziekschool eerst in de herfstvakantie kan worden gerealiseerd. Er gaat een memo naar de raad. 4. Hij meldt voorts, dat de verbouwing van het kantoorgedeelte aan de Stormsweg voor enkele weken on hold is gezet, vanwege enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van de organisatie. 5. Wethouder Oosterwijk refereert aan de succesvolle avond op 6 juli jl. van het COA met de vrijwilligers rondom de opvang in De Stuw. 6. Het college stemt op voorstel van wethouder Boudesteijn in met verkoop van de manage aan het Waalplantsoen, zoals die in de achterliggen weken is voorbereid. Het college vraagt specifiek aandacht voor de formulering van voorwaarden c.a. in de koopovereenkomst

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 5 juli 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn deze week geen overzichten aangeboden.

  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er worden de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

  • 006. Evaluatie raadsvergadering 7 juli 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd

  • 007. Nieuw Kunstwerk bij de Tuyter

   1. Over dit initiatief te besluiten op het moment dat de buitenruimte Tuyter ontwikkeld en/of aangepast wordt.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat het college – anders dan in het aangeboden ambtelijke stuk – haar besluit op dit moment niet beschouwt als afwijzing van een subsidieaanvraag, maar als een bestuurlijke reactie op een vanuit de Werkgroep Kunstzaken gedane suggestie.

   Document(en)
  • 008. Vaststelling budgetsubsidies 2015 1e tranche

   1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2015 van de 1e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen waarvan 1 instelling met toepassing van de hardheidsclausule wegens te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2015. 3. De beslistermijn voor de 2e tranche budgetsubsidies, op grond van ASV2012 art. 19 lid 3, met 13 weken te verlengen tot en met uiterlijk 30 oktober 2016. 4. De projectsubsidies aan Contourdetwern vast te stellen op € 97.358 en toestemming te verlenen voor de vorming van een bestemmingsreserve van € 14.107 plus € 134,- terug te vorderen. 5. Het verzoek van het Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland (JJMH) tot compensatie voor de naheffing van de gebruikerskosten van het Onderdak af te wijzen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Samenwerkingsovereenkomst in de Afvalwaterketen

   Voor het College 1.In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Oasen, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den IJssel. 2.De gemeenteraad te informeren door bijgevoegde Raadsinformatiebrief. Voor de Burgemeester 3.Wethouder C.A. Oosterwijk te machtigen om deze Samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Basisregistratie Grootschalige Topografie

   1. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de Basisregistratie Grootschalige Topografie 2. In te stemmen met het DVO (voor een periode van in eerste instantie één jaar) met de gemeente Capelle aan den IJssel voor de inwinning van grootschalige topografie en zodoende in dit jaar ervaring op te doen 3. De gemeenteraad door bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de BGT en de stand van zaken

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Uitvoeringsplan Hoogwaardig handhaven

   1. Het uitvoeringplan Hoogwaardig Handhaven vast te stellen en kennis te nemen van het protocol huisbezoeken. 2. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over uw besluit conform concept. 3. De GR IJsselgemeente te informeren over uw besluit conform concept.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Budgethoudersoverzicht q2 2016

   In te stemmen met de wijzigingen van de budgethouders van het tweede kwartaal 2016.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Geen bijzondere actie op externe communicatie.