12-06-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-06-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De burgemeester en wethouder Oosterwijk koppelen terug van hun gesprek met de Kinderombudsman. 2. Wethouder Oosterwijk maakt melding van de lancering van de website www.zininkrimpen.nl, een platform van plaatselijke geestelijken waar zingevingsvraagstukken aan de orde komen. 3. De burgemeester meldt dat voor ons politiedistrict 18 fte agenten extra beschikbaar komen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 5 juni 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 7 juni 2018

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Besoek GS

   Programma bezoek Provinciale Staten op 12 juni 2018

   Besluit Het college neemt met waardering kennis van het programma van het bezoek van Gedeputeerde Staten aan de beide gemeenten in de Krimpenerwaard, hedenmiddag.

   Document(en)
   • 007. Begrotingswijziging 28 juni 2018

    1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen. 2. akkoord te gaan met de wijzigingen die binnen de bevoegdheid van het college vallen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Afwijken van gemeentelijk aanbestedingsbeleid

    1. voor wat betreft de aanbesteding van de riool- en herstratingswerkzaamheden “Langeland, 1e fase’ af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

    Besluit Conform advies besloten. De argumentatie vraagt om verdere aanscherping. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

    Document(en)
   • 009. Reactiebrief adviescommissie klein boveneind

    Per brief te reageren op de ingkomen brief van de adviescommissie kinderboerderij Klein Boveneind

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Inspraak herstraten Marathon/Sportsingel fase 2a

    De inspraakprocedure voor genoemd plan afronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en verwerkt.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

    1. kennis te nemen van de stand van zaken in de voorbereiding van een nieuwe collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen; 2. de bestaande overeenkomst met VGZ opzeggen per 1 januari 2019.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.