12-06-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-06-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college rondt de voorbereidingen voor de Kadernota 2018 af. De nota wordt op woensdag 14 juni aan de raad aangeboden. Op 20 juni presenteert het college de nota aan de pers. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat de portefeuillehouders Promen op 15 juni elkaar spreken over het bod dat Promen gedaan heeft in reactie op de uitvraag van de zeven deelnemende gemeenten, betreffende de toekomst van het bedrijf. 3. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit het gesprek dat een delegatie van het college (hijzelf, de burgemeester en de gemeentesecretaris) hedenmiddag heeft gevoerd met het college van Capelle over de situatie met betrekking tot BLICK. 4. Wethouder Oosterwijk meldt dat het DB van het TBK in principe akkoord is gegaan met een nieuwe regeling voor een GR. Behandeling in de colleges van beide gemeenten wordt voorzien voor 18 juli.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De afspraken worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 005. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week gen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 006. Voorbereiding VNG-jaarcongres

   Besluit De vergadering wordt voorbereid. Afgevaardigde namens Krimpen aan den IJssel is de burgemeester.

  • 007. Kadernota 2018

   De kadernota 2018 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

   Besluit Het college rondt de voorbereidingen voor de Kadernota 2018 af. De nota wordt op woensdag 14 juni aan de raad aangeboden. Op 20 juni presenteert het college de nota aan de pers.

   Document(en)
  • 008. Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers

   Vast te stellen dat geen verrekening voor neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hoeft plaats te vinden over verrekeningsjaar 2016.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Omgekeerd inzamelen

   1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de raad een krediet van 150k ter beschikking te laten stellen voor de extra investeringen die benodigd waren voor de implementatie van het omgekeerd inzamelen. Deze extra lasten kunnen worden opgevangen binnen de afvalexploitatie aangezien er anderzijds ook zaken zijn die een positief financieel effect hebbben. 2. Aangezien de behandeling van het raadsvoorstel nog even duurt vooruitlopend de raad via bijgevoegde memo op voorhand te informeren.

   Besluit Wordt aangehouden tot de vergadering van 20 juni.

   Document(en)
  • 010. Schriftelijke vragen SGP-fractie over de Blijversl

   1. Voorlopig af te zien van het aanbieden van de Blijverslening; 2. De SGP-fractie hierover door middel van bijgevoegde brief te informeren;

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Meerjarenplanning Buitenruimte 2017-2027

   1. instemmen met de nieuwe integrale Meerjarenplanning Beheer Buitenruimte 2017-2027; 2. de raad informeren door middel van een informatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten. De RIB ondergaat een redactionele aanpassing. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 012. afronding project verbouwing de Tuyter

   Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afronding van de verbouwing van de Tuyter te verzenden aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten. De RIB ondergaat een redactionele aanpassing. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 013. Begrotingswijziging 3 juli 2017

   1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de toelichtende teksten op het punt van het Sociaal Domein worden aangevuld. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 014. Routekaart uitbreiding taken IJSSELgemeenten

   1. In principe in te stemmen met de door de (1e loco)gemeentesecretarissen van Krimpen en Capelle opgestelde routekaart uitbreiding samenwerking gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten 2017-2019 en daarna; 2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het principebesluit betreffende de opgestelde routekaart; 3. Het principebesluit voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad van Krimpen, de Ondernemingsraad van IJSSELgemeenten en ter kennis te brengen aan het Georganiseerd Overleg; 4. Een definitief besluit over de opgestelde routekaart betreffende de uitbreiding van de samenwerking gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten te nemen na ontvangst van het advies van de Ondernemingsraad van Krimpen en de Ondernemingsraad van IJSSELgemeenten; 5. De uitkomsten van het nader onderzoek uiterlijk in september 2017 voorgelegd te krijgen, gericht op de formele besluitvorming betreffende de uitbreiding en wijziging van de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten in november 2017.

   Besluit Conform advies besloten. Er gaat een RIB over dit besluit uit naar de raad. Eindredactie: wethouder Blankenberg.

   Document(en)
  • 017. Communicatie

   Besluit Een persbijeenkomst over de Kadernota 2018 wordt georganiseerd op 20 juni, om 13.30 uur.