12-06-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
12-06-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De leden Butter (PvdA) en Jaarsma (SvK) zijn afwezig. De heren Neeleman (D66) en Derickx (PvdA) worden benoemd als leden van het stembureau.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter brengt de Open Raadsavonden in het kader van de Metropoolregio op 30 juni en 1 juli onder de aandacht.

 3. 003. Besluitenlijsten

  Vaststellen van de besluitenlijsten van 13 mei, 15 mei en 22 mei 2014.

  Besluit De besluitenlijsten van de gemeenteraadsvergaderingen van 13 mei, 15 mei en 22 mei worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Beëdiging burgerlid

  De heer van Schooten (Leefbaar Krimpen) is op 22 mei 2014 benoemd als burgerlid. Hij legt thans de eed af in handen van de burgemeester.

  Besluit De heer Van Schooten legt in handen van de voorzitter de eed af.

 5. 005. Benoemingen in commissies en besturen

  1 - Door middel van een stemming te voorzien in benoemingen van leden en plaatsvergangend leden voor: a) DCMR Mileudienst Rijnmond b) Streekarchief Midden-Holland c) Technisch Bureau Krimpenerwaard d) Natuur-en recreatieschap Krimpenerwaard e) Groenalliantie Midden-Holland e.o. f) Promen g) Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen h) Begeleidingsgroep rekenkamercommissie i) Auditcommissie

  Besluit Over de benoemingen in commissies en besturen wordt schriftelijk gestemd. Het stembureau – bestaande uit de heren Neeleman en Derickx – tellen en controleren de stembriefjes en bepalen de uitslag. De heer Neeleman doet hiervan verslag aan de vergadering: In alle gevallen zijn door alle 19 aanwezige raadsleden de stemformulieren ingeleverd. Voor DCMR (A) zijn 18 stemformulieren geldig. Wethouder Oosterwijk wordt benoemd als lid (18 stemmen), en wethouder Boudesteijn als plv. lid (18 stemmen). Voor het Streekarchief Midden-Holland (B) zijn 18 stemformulieren geldig. Wethouder Boudesteijn wordt benoemd als lid (18 stemmen) en Wethouder Blankenberg als plv. lid (18 stemmen). Voor het TBK (C) zijn 18 stemformulieren geldig. Wethouder Oosterwijk wordt benoemd als lid vanuit het college (18 stemmen) en de heer Van der Ven (LK) als lid vanuit de raad (18 stemmen). Op de beide raadsleden Jaarsma (SvK) en Schultink (SGP) is één stem uitgebracht. Zij worden daarmee niet benoemd; er is dan ook een niet ingevulde vacature voor een lid van het Algemeen Bestuur van het TBK vanuit de raad. Voor het Natuur-en Recreatieschap Krimpenerwaard (D) zijn 17 stemformulieren geldig. Wethouder Boudesteijn wordt benoemd als lid (17 stemmen) en wethouder Blankenberg als plv. lid (17 stemmen). Op wethouder Oosterwijk is één stem uitgebracht voor lid en op raadslid Kamsteeg (CU) één stem voor plv. lid. Zij worden daarmee niet benoemd. Er is dan ook een niet ingevulde vacature voor een lid en een niet ingevulde vacature voor een plv. lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur-en Recreatieschap Krimpenerwaard. Voor de Groenalliantie Midden-Holland (e.o.) (E) zijn 18 stemformulieren geldig. Wethouder Boudesteijn wordt benoemd als lid (18 stemmen) en wethouder Blankenberg als plv. lid (18 stemmen). Voor Promen (F) zijn 19 stemformulieren geldig. Wethouder Blankenberg wordt benoemd als lid (19 stemmen) en wethouder de Leeuw als plv. lid (19 stemmen). Voor het Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen (G) zijn 18 stemformulieren geldig. Wethouder Blankenberg wordt benoemd als lid (18 stemmen) en wethouder de Leeuw als plv. lid (18 stemmen). Voor de begeleidingsgroep rekenkamercommissie (H) zijn 19 stemformulieren geldig. De heer Pols (SGP, 19 stemmen), de heer Timm (VVD, 19 stemmen) en mevrouw Snel (CDA, 19 stemmen) worden benoemd als leden. Voor de auditcommissie zijn 19 stemformulieren geldig. De heer Vliegenthart (burgerlid CDA, 19 stemmen) wordt benoemd. De overige leden van de auditcommissie waren reeds benoemd.

  Document(en)
 6. 006. Jaarstukken 2013

  1. de jaarrekening over het dienstjaar 2013 vast te stellen

  Besluit De heer Vogelaar (SGP) licht als voorzitter van de auditcommissie het advies van de auditcommissie toe en geeft aan dat de gemaakte voorbehouden kunnen vervallen omdat het definitieve rapport geen relevante wijzigingen bevat. In de navolgende discussie worden gesproken over het gebruik van indicatoren en de wenselijkheid om bij het begin van een raadsperiode afspraken te maken over indeling van de begroting en de manier waarop gerapporteerd wordt. Daarnaast wordt gesproken over risico’s en weerstandsvermogen en wordt geïnformeerd naar de opvattingen van het college over het samenvoegen van de voorzieningen riolering en wegen. Andere vragen en opmerkingen gaan onder meer over het opnemen van een verschillenanalyse, aantal cliënten in de bijstand, rapportage over doelstellingen in de sportnota over aantallen jeugdleden, de nota monumentenbeleid, Beter Benutten en de Verkeersonderneming, administratieve lastendruk, reactietijd na meldingen over de buitenruimte en bespreken van de rapportage van de Veiligheidsregio. De heer Kamsteeg (CU) verzoekt om een financieel overzicht van de kostenontwikkeling bij maatschappelijke voorzieningen. Wethouder de Leeuw licht de late verspreiding van de jaarstukken toe. Hij deelt de opinie van de auditcommissie over het niet samenvoegen van de voorzieningen en bespreekt dit met de accountant. Hij zegt een raadsinformatiebrief toe over garantstellingen en geeft aan dat overheadkosten inzichtelijk moeten zijn. Ook deelt hij de opvatting van de raad dat er anders moet worden omgegaan met indicatoren; de ambitie is om de begroting 2015 volgens de nieuwe opzet te maken. Zodra er duidelijkheid is over de effecten van de participatiewet voor Promen wordt de raad hierover geïnformeerd. Wethouder Oosterwijk beantwoordt de aan hem gestelde vragen en zegt een raadsinformatiebrief (na de zomer) toe over het proces van afhandeling van klachten over de buitenruimte. Wethouder Boudesteijn zegt een raadsinformatiebrief toe over de stand van zaken Beter Benutten en gaat na wanneer de monumentennota klaar is. De verkeersinstallatie wordt in de zomer vervangen en aan de meldkamer gekoppeld. De gemeenteraad stemt vervolgens unaniem in met het voorstel.

  Document(en)
 7. 007. Budget voor uitbesteed archief

  1. Budget beschikbaar te stellen voor de opslag en het opvragen van ons archief dat is uitbesteed.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 8. 008. Revisie en ingebruikname carillon

  1. het carillon te laten reviseren en opnieuw in gebruik te nemen in het nieuwe Raadhuis; 2. de investeringskosten voor de revisie en uitbreiding van het carillon te dekken uit de Reserve Raadhuis

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 9. 009. Motie-overzicht

  1. Het motie-overzicht vast te stellen

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 10. 010. Vragenhalfuur actualiteit

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. Aansluitend verzoekt de voorzitter de raadsleden te blijven en maakt zij bekend dat Zijne Majesteit de Koning de heer Boudesteijn heeft benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn ruim 12-jaar durende lidmaatschap van de gemeenteraad. Zij feliciteert de wethouder en reikt de bijbehorende versierselen uit. De heer Bredius (LK) richt namens de fractie van Leefbaar Krimpen het woord tot de heer Boudesteijn. Tenslotte richt de heer Boudesteijn een dankwoord tot de aanwezigen.