12-05-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-05-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag.

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt, dat via het Rotterdamse Havenbedrijf is geregeld, dat het Krimpense bedrijfsleven wordt opgenomen in de havennummer-systematiek. Nadere uitwerking volgt. 2. Op voorstel van wethouder De Leeuw spreekt het college uit in principe een financiële bijdrage te willen leveren aan de totstandkoming van een kunstwerk bij het nieuwe Krimpenerwerwaardcollege. 3. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de wijze waarop in onze organisatie is en wordt omgegaan met het fenomeen Verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de uitvoering van de (nieuwe) taken binnen het Sociaal Domein. 4. Op voorstel van wethouder Oosterwijk stemt het college in met een voorstel voor beantwoording van SGP-vragen inzake cliëntondersteuning binnen het Sociaal Domein. 5. Wethouder Blankenberg meldt, dat er een overleg is geweest tussen de bestuurders van de GR IJsselgemeenten, o.a. over de vraag hoe de relatie er uit ziet tussen enerzijds het bestuurder zijn van de GR en anderzijds het portefeuillehouder zijn van een deelnemende gemeente. 6. Op voorstel van wethouder Boudesteijn wordt besloten dat enerzijds geen formele zienswijze wordt ingediend met betrekking tot de begroting 2016 van de MRDH, maar dat anderzijds – gelet op signalen vanuit de raad - wel een brief naar de MRDH wordt gezonden waarin om meer aandacht in de teksten van de begroting wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van de Oostflank van de Rotterdamse regio.

 2. 002. Besluitenlijst.

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 mei 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 mei 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid.

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 12 mei t/m maandag 18 mei 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam.

   Besluit Er zijn de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal of MRDH verband.

  • 006. RIB en bewonersbrief BOK EMK terrein.

   1. In te stemmen met de (inhoud van) Raadsinformatiebrief en deze uiterlijk op 13 mei te verzenden aan de raadsleden; 2. In te stemmen met de (inhoud van) bewonersbrief en verzending uiterlijk op 13 mei.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de brieven (de RIB en de bewonersbrief) redactioneel worden aangepast. Eindredactie: wethouder Oosterwijk. Verzending gewenst op 12 mei 2015.

   Document(en)
  • 007. Kaderbrief van de GR Jeughdulp Rijnmond.

   De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de kaderbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

   Besluit Conform advies besloten.

  • 008. Vaststellen verordening Woonruimtebemiddeling 2015.

   de gemeenteraad voor te stellen: 1. de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 vast te stellen conform het voorliggende ontwerp. 2. Kennis te nemen van de concept-bestuursovereenkomst en het voornemen van het college om via het aangaan van deze bestuursovereenkomst met de andere 13 regiogemeenten de samenwerking op het beleidsterrein Wonen, waaronder ook de woonruimtebemiddeling, binnen de eigen bevoegdheden vorm te geven.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Afvalscheiding 2016-2020.

   1. Kennis te nemen van het Afvalscheidingsadvies 2016-2020 en ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 2. Te besluiten om de opties uit te voeren zoals deze zijn verwoord in de financiele paragraaf; 3. De Raad te vragen in te stemmen met de financiele gevolgen van het afvalscheidingsadvies, zoals opgenomen in de financiële paragraaf; 4.Kennis te nemen van de gewijzigde afvalinzamelfrequenties en ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten. In het raadsvoorstel worden nog enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd.

   Document(en)
  • 010. Rapportage TCH 2013 en werkplan TCH 2015

   1. Kennis te nemen van de rapportage toezicht, controle en handhaving 2013; 2. Kennis te nemen van de werkplannen 2015 met betrekking tot Toezicht Controle en handhaving van: o DCMR; o VRR; o TBK,

   Besluit Conform advies besloten.

  • 011. Communicatie

   Vaststellen over welke onderwerpen actief de publiciteit wordt gezocht.

   Besluit Besloten wordt actieve communicatie te doen met betrekking tot de agendapunten: 1.1 (havennummer-systematiek), 9 (afvalscheiding) en 12 (begraafcapaciteit begraafplaatsen).