12-04-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
12-04-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn meldt, dat hij op 11 april jl. een eerste aanzet voor een cultureel programma gepresenteerd heeft gekregen van Synerkri en Krimpen Presents, die een co-productie hebben gemaakt. 2. Hij meldt, dat de aanvankelijk voor deze week voorgenomen afsluiting in de nachtelijke uren van de N210, vanwege onderhoudswerkzaamheden, is gecancelled. De raad wordt per memo op en hoogte gesteld van wat op dit punt passeerde. 3. Wethouder Blankenberg deelt met het college de stand van zaken in de aanpak van het vraagstuk van de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders. 4. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het net opgerichte Bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH, mede in relatie tot wat tot nu toe ondernomen is in de vanuit de voormalige Stadsregio voortgekomen Duurzaamheidsalliantie Rijnmond.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 5 april 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Oosterwijk woont de vergadering bij.

    Document(en)
    • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

     Besluit Zie agendapunt 8.

    • 006. Overzichten aangenomen moties en gedane toezeggingen

     Besluit Van de overzichten wordt kennis genomen. Door de afzonderlijke leden aan te dragen aanpassingen zullen aan de griffier ter hand gesteld worden.

     Document(en)
     • 007. Jaarverslag Rekenkamer 2014-2015

      Kennis te nemen van het door de Directeur Rekenkamer van Krimpen aan den IJssel toegezonden Jaarverslag Rekenkamer 2014-2015.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 008. Toestemming aan COA om de Stuw tot AVO te maken

      1.Het COA toestemming te geven voor de vestiging van een AVO voor de periode van twee jaar. 2.Met het COA hierover afspraken te maken conform de concept afspraken uit de bijlage. 3.In te stemmen met de communicatie strategie. 4.Kennis te nemen van de onderwerpen die gerelateerd zijn aan het vraagstuk van de hoge instroom en duurzame integratie van asielzoekers. 5.Aan te geven welke vragen in een plan van aanpak uitgewerkt dienen te worden.

      Besluit Conform advies besloten. De raad wordt over de wijze van communicatie op de hoogte gesteld door middel van een RIB.

      Document(en)
     • 009. RIB stand van zaken Passend Onderwijs

      De Raadsinformatiebrief over de stand van zaken Passend Onderwijs verzenden.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 010. Ondertekening koopovereenkomst EMK terrein

      Akkoord te gaan met de ondertekening van de Koopovereenkomst zoals bijgevoegd in bijlage I van dit collegevoorstel

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 011. aanwijzing kernwerkgebied woningcorporaties

      aan de minister van Wonen en Rijksdienst te adviseren om het gebied van de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam aan te wijzen als kernwerkgebied voor de woningcorporaties.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 015. Communicatie

      Besluit Over de agendapunten 8 en 14 zoekt het college actieve perscommunicatie.