12-03-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
12-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8) en start om 20.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Jaarsma.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Locatie "de Wilgen"

  De locatie van het voormalig tuincentrum De Wilgen heeft er een aantal jaren ongebruikt bij gelegen. Het is de inzet van de gemeente om de ontwikkeling van locatie De Wilgen dit jaar ter hand te gaan nemen. Uitgangspunt is uitgifte van ca. 10 vrije sector kavels, waarop door particuliere opdrachtgevers vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. Een stedenbouwkundige van Rho-adviseurs geeft een presentatie over de plannen die er voor deze locatie zijn. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn door een brief uitgenodigd tot het bijwonen van deze commissievergadering. De gemeenteraad wordt vervolgens tijdens de besluitvoorbereidende commissie van 26 maart en de raad van 2 april gevraagd het krediet voor de planfase en de bouwregels beschikbaar te stellen.

  Document(en)
 5. 005. Presentatie herziening welstandsnota

  De huidige welstandsnota van Krimpen aan den IJssel dateert uit 2004. Het college wil de gemeenteraad voorstellen de huidige welstandsnota (2004) te herzien. Hiervoor zijn diverse redenen. De huidige welstandsnota is gedateerd, de samenhangende wetgeving is gewijzigd en er zijn wensen om te dereguleren. Bovendien is het streven om de nieuwe welstandsnota minder lijvig en voor de burger toegankelijker te maken. Ter voorbereiding op deze avond vraagt wethouder Oosterwijk u om na te denken over het begrip “welstand”. Voor algemene informatie over het huidige welstandsbeleid kunt u terecht op de website: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Wonen-en-Leefomgeving/Bouwen/Welstand.html. De wethouder vraagt elke fractie om tijdens de vergadering in een zgn. “pitch” aan te geven wat het beeldvan de fractie is bij het begrip “welstand”. (Een pitch, of met de volledige naam “elevator pitch” is een boodschap van 1 tot 2 minuten).

  Document(en)
 6. 006. Consultatie verordening Woonruimtebemiddeling

  Er wordt voorgesteld om een zienswijze op de concept-verordening in te dienen bij het AB van de stadsregio Rotterdam. De commissie kan zich uitspreken over de inhoud van de concept-zienswijze, die eerder door middel van een raadsinformatiebrief is verspreid. Op 5 maart is bovendien naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 2 maart een brief van wethouder Blankenberg verspreid. Bij de bespreking van de concept-zienswijze is tevens een vertegenwoordiger van de Stadsregio/Maaskoepel aanwezig. Bijlage 2 is tevens te raadplegen via: http://stadsregio.nl/sites/stadsregio.nl/files/pagina-bestanden/Bijlage_2_-_Memorie_van_toelichting_bij_de_verordening_woonruimtebemiddeling.pdf

  Document(en)
 7. 007. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst wordt geactualiseerd en komt de volgende ronde op de agenda.

 8. 008. Rondvraag