11-12-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
11-12-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden in de Tuyter en start om 20.00 uur.

 2. 002. Mededelingen

 3. 003. Besluitenlijst

  De besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen tot 48 uur van te voren via de griffie worden ingediend.

  Document(en)
 4. 004. Beleidsplan Sociaal Domein "Kracht van krimpen"

  Te besluiten om: 1. Het beleidsplan “Kracht van Krimpen” vast te stellen. 2. De beleidsplannen “Beleidsnota Wmo Samen verder 2012-2015”, “Beleidsnota samenwerken voor gezondheid 2012-2015” en “Agenda Jeugd en Onderwijs” in te trekken. Het beleidsplan is vanwege de omvang van de stukken niet toegevoegd aan deze agenda. het is e-book per mail verspreid op 18 november 2014 en tevens via de website van de gemeente beschikbaar (http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/sociaaldomein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html)

  Document(en)
 5. 005. Vaststellen verordeningen Jeugdhulp en Wmo

  1. De verordening jeugdhulp gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen.

  Document(en)
 6. 006. Verordeningen Participatiewet

  Te besluiten om: 1. De volgende verordeningen vast te stellen: a. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015; b. Re-integratieverordening Krimpen aan den IJssel 2015; c. Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015; d. Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015; e. Verordening loonkostensubsidie Krimpen aan den IJssel 2015; f. Verordening Tegenprestatie Krimpen aan den IJssel 2015; g. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Krimpen aan den IJssel 2015; 2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2015: a. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2013; b. Reintegratie-verordening Wet werk en bijstand 2013; c. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013; d. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013; e. Verordening Handhaven Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ)

  Document(en)
 7. 007. Verordening leerlingenvervoer

  1. De Verordening Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de beleidsregels leerlingenvervoer 2015.

  Document(en)
 8. 008. Beoogde bestuurlijke fusie St. OPOCK en St. VOCA

  Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan en den IJssel en Krimpen aan den IJssel (OPOCK)en de Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel (VOCA) goed te keuren; 2. De conceptstatuten van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (SOOCK) goed te keuren; 3. Met de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel de afspraak te maken dat zij ten minste één maal per jaar overleg voert en ruggespraak houdt met de gemeenteraad aan de hand van de jaarstukken van het voorafgaande jaar.

  Document(en)
 9. 009. Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

  1. de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen.

  Document(en)
 10. 010. Najaarsnota 2014

  Te besluiten om: 1. De najaarsnota 2014 vast te stellen en de financiële gevolgen voor 2014 evenals voor de jaren 2015 – 2018 te verwerken. 2. De aanwending van de reserve vorming en opleiding in 2014 af te ramen met een bedrag van € 311.000 als gevolg van niet gemaakte kosten voor verplichte cursussen en ILB’s en dit bedrag in 2015 weer op te voeren; 3. De aanwending van de vrije reserve af te ramen met een bedrag van € 180.000 als gevolg van niet gemaakte investeringskosten voor de GR IJsselgemeenten en vaststellen, dat deze kosten niet meer gemaakt gaan worden; 4. De aanwending van de reserve raadhuis voor het carillon (totaal € 21.000) in 2014 te verlagen met € 6.000 en dit bedrag in 2015 op nieuw op te voeren; 5. De aanwending van (een gedeelte) van de vrije reserve in 2014 voor modernisering GBA en asbestonderzoeken gebouwen (€ 44.000) af te ramen en deze in het jaar 2015 (asbestonderzoeken) en 2016 (GBA) weer op te voeren; 6. De aanwending van (een gedeelte) van de algemene reserve (€ 10.000) af te ramen als gevolg van lagere kosten voor de BAG audit; 7. De aanwending van (een gedeelte) van de vrije reserve (€ 25.000) af te ramen als gevolg van lagere kosten voor de inspectie van het raadhuis; 8. De aanwending van de vrije reserve voor duurzaamheid (totaal € 95.000) af te ramen met een bedrag van € 32.500 en van het totaalbudget een bedrag van € 52.500 in te zetten voor de duurzaamheidsagenda en € 10.000 voor duurzaam onderhoud; 9. De aanwending van de vrije reserve voor herziening van de welstandnota (€ 37.500) in 2014 af te ramen en opnieuw in 2015 op te voeren; 10. De aanwending van de reserve omgevingsvergunning te verhogen met een bedrag van € 119.000 als gevolg van achterblijvende baten bouwleges; 11. De aanwending van (een gedeelte) van de algemene reserve (€ 30.000) af te ramen als gevolg van het niet uitgeven budget omtrent de jeugdzorg, dat vanuit het jaar 2013 was overgeheveld; 12. De kosten van voormalig personeel van de muziekschool in 2014 en 2015 te dekken uit de reserve tijdelijke kosten personeel (2x € 30.000); 13. De kosten van onderhoud van gebouw De Tuyter (waarvoor de raad in maart jl. een bedrag van € 100.000 beschikbaar heeft gesteld) te dekken uit de reserve maatschappelijk vastgoed en dit te splitsen in € 70.000 in 2014 en € 30.000 in 2015; 14. Een bedrag van € 315.000 te storten in de reserve decentralisaties als gevolg van het niet uitgegeven bedrag voor de invoeringskosten en het voordelige saldo op de WMO; 15. De aanwending van de reserve reiniging met een bedrag van € 84.000 naar beneden bij te stellen als gevolg van een voordeliger exploitatieresultaat bij de afval; 16. Een bedrag van € 24.000 te storten in de reserve riolering als gevolg van een voordeliger exploitatieresultaat bij de riolering; 17. De aanwending van de reserve hoofdinfrastructuur in 2014 af te ramen met een bedrag van € 975.000 als gevolg van de nog niet eigen bijdrage in het kader van Beter Benutten en dit bedrag in 2015 opnieuw op te voeren; 18. Een bedrag van € 448.000 te storten in de algemene reserve als gevolg van budgetoverhevelingen en dit bedrag in 2015 weer uit deze reserve te onttrekken.

  Document(en)
 11. 011. Controleprotocol jaarrekening 2014

  1. Het concept-controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 vast te stellen.

  Document(en)
 12. 012. Belasting- en tariefvoorstellen 2015

  1. de belasting- en tariefvoorstellen 2015 en de belastingverordeningen 2015 conform het ontwerp-besluit vast te stellen.

  Document(en)
 13. 013. Vaststellen motieoverzicht

  Vaststellen van het motie-overzicht.

  Document(en)
 14. 014. Verordening vertrouwenscommissie

  1. De vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de vervulling van de vacature burgemeester in te stellen. 2. Vast te stellen: de Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2014.

  Document(en)
 15. 015. Vragenhalfuur actualiteit

  Leden van de raad kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergaderingen via de griffier verzoeken indienen voor bespreking tijdens het vragenhalfuur actualiteit. Beoordeling van de ingekomen verzoeken gebeurt door de voorzitter.