11-12-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-12-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Op voorstel van wethouder Blankenberg besluit het college de aan Via Futura opgelegde huuraanpassing voor het eerste kwartaal van 2013 nog niet door te voeren, zulks in het licht van een substantiële daling van de omzet van deze instelling. Nader onderzoek en afweging volgt. 2. De gemeentesecretaris meldt dat binnen de kring van secretarissen een voorstel is gereed gekomen voor de indexering van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2014. Het wordt de komende maand aan de colleges aangeboden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 december 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 december 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is geen lijst van uitnodigingen aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag t/m maandag

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Het college bespreekt der agenda’s van deze vergaderingen. Zij worden bijgewoond door de wethouders Blankenberg en Prins, achtereenvolgens wethouder Hofstra.

   Document(en)
   • 006. Discussie voorzieningen

    Een concrete projectaanpak en -planning vast te stellen ter voorbereiding op: - de maatschappelijke debatten die de raad in het eerste kwartaal van 2013 organiseert, en - de ontwerp Kadernota die uw college op 4 juni 2013 vaststelt.

    Besluit Conform advies besloten. Het document wordt eveneens ter kennis van de raad gebracht, met de kanttekening, dat de benchmark op het punt van beheer van sportfaciliteiten meer tijd vergt dan de reeds eerder voorgenomen benchmarks voor zwembad, kinderboerderij en muziekschool.

    Document(en)
   • 007. Subsidiebeleidsregel Evenementen

    1. Per 1 januari 2013 de subsidiebeleidsregel ‘4.6 – Evenementen’ vast te stellen en de subsidiebeleidsregel ‘4.6 – Wielerronde’ gelijktijdig in te trekken.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Onkruidbestrijding op verharding

    1.Kennis te nemen en in te stemmen met de raadsinformatiebrief ter beantwoording van een door de raad gestelde vraag over de wijze van onkruidbestrijding op verharding. 2.De raad via deze raadsinformatiebrief te informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Erkenningsubsidies 2013

    1. De erkenningsubsidies 2013 volgens de in bijlage 1 bijgevoegde lijst te verlenen en de erkenningsubsidies lager dan € 5.000,- gelijktijdig vast te stellen. 2. De vijf instellingen die niet voldoen aan de in de beleidsregels geldende criteria een korting van 25% op het subsidiebedrag op te leggen. 3. De aanvraag voor erkenningsubsidie van het Verzetsmuseum en Impromaniacs af te wijzen. 4. In te stemmen met de afwijkingen ten aanzien van de bepalingen uit de ASV en de subsidiecriteria gesteld in het Beleidskader, door toepassing van de hardheidsclausule, conform de beoordelingen in bijlage 2. 5. De subsidiebeleidsregel 2012 ‘4.3 – Muziek’ aan te vullen met de stichting Huismuziek Krimpenerwaard en de subsidiebeleidsregel 2012 ‘5.8 – Sociaal-cultureel werk’ aan te vullen met Buurtvereniging Schilderswijk.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Vaststellen budgetsubsidie Bibliotheek aan den IJ.

    1. De budgetsubsidie 2011 van de Bibliotheek aan den IJssel vast te stellen op het verleende bedrag van € 846.621,-.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Verlening budgetsubsidies 2013 (1e tranche)

    1. In te stemmen met de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen. 3. De beslistermijn voor de overige aanvragen voor verlening budgetsubsidie 2013 eenmalig met maximaal 13 weken te verlengen. 4. Ten aanzien van het jeugd en jongerenwerk en het bibliotheekwerk wordt uw college, gelet op de bezuinigingen op deze beleidsterreinen, separaat geadviseerd.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Voorlopige subsidieverlening 2013 jongerenwerk

    1. Aan stichting JJMH voorlopig een subsidie van € 179.605,50 te verlenen voor het 1e halfjaar van 2013. 2. Over te gaan tot definitieve subsidieverlening voor 2013 nadat de verantwoording over 2012 en de financiële doorkijk naar 2014, door uw college zijn goedgekeurd.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2013

    1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Benchmarking Publiekszaken 2012

    - Kennis te nemen van de resultaten van de Benchmarking Publiekszaken 2012. - In 2014 weer deel te nemen aan de Benchmarking Publiekszaken. - Middels het programma dienstverlening de nodige verbeteringen te realiseren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)