11-11-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt dat in samenspraak met wethouder Boudesteijn nog enige aanpassingen zijn doorgevoerd in de nieuwe inkoopregels op het punt van social return. Met inachtneming daarvan wordt het Inkoopbeleid nu definitief vastgesteld. 2. Hij meldt dat tussen QuaWonen, de plaatselijke huurdersvereniging en de gemeente prestatieafspraken over volkshuisvesting overeen gekomen zijn. Volgende week kan daarover besluitvorming in het college worden verwacht. 3. Voorts meldt hij dat binnen de Stadsregio Rotterdam onderlinge overeenstemming is bereikt over de nieuwe Huisvestingsverordening. Vaststelling ervan loopt via de afzonderlijke raden. 4. Het college ziet terug op een geslaagde en goed bezochte avond met vrijwilligers over vrijwilligerswerk op 4 november jl. in de Pannekoe. 5. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij in gesprek is met Tennet over een onderzoeksvoorstel met betrekking tot het aspect geluid(overlast) van de huidige inrichting, mede in relatie tot plannen voor uitbreiding c.q. wijzigingen daarvan. 6. Hij meldt dat met het bestuur van het Gezondheidscentrum overeenstemming is bereikt over bouwkundige aanpassingen binnen het Gezondheidscentrum voor de realisering van de fysieke toegankelijkheid in de vorm van een loket voor het sociaal domein. 7. Op zijn voorstel wordt het besluit van verleden week tot vaststelling van een “Gedragslijn voor bezonning” redactioneel enigszins aangepast. 8. Tevens wordt op zijn voorstel besloten om in te stemmen met de inhoud van het op 4 november jl. geagendeerde Convenant Beschermd Wonen. De vraag welk bestuurlijk orgaan tot het aangaan van het Convenant bevoegd is, is op dit moment nog in discussie binnen de regio. 9. De gemeentesecretaris doet, naar aanleiding van zijn gesprek met de secretaris van Bergambacht op 10 november jl., mededeling van diverse actualiteiten die de vorming van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard betreffen. 10. Het college besluit dat zij ten behoeve van de onderhandelingen in het kader van de collegevorming voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard, een aantal gemeentegrens overstijgende onderwerpen wil aandragen. Een document daarvoor wordt voor de volgende vergadering tegemoet gezien. 11. Op voorstel van wethouder Boudesteijn stemt het college in met de inhoud van het nieuwe huurcontract voor volkstuinvereniging De Amateur. Een formeel voorstel van dien aard komt de volgende week in het college aan de orde. 12. Wethouder De Leeuw meldt dat hij op 7 november jl. samen met de gemeentesecretaris heeft gesproken met vertegenwoordigers van de Task Force Informatieveiligheid. Hij wil binnenkort een presentatie laten verzorgen over het nieuwe Informatieveiligheidsplan en daarop gebaseerde uitvoeringshandelingen. 13. Hij meldt dat managementcontracten in de maak zijn voor de voorzieningen, die intern verzelfstandigd gaan worden. Zij komen spoedig op de B&W agenda. 14. Het college stemt in, met inachtneming van een redactioneel wijziging, met de beantwoording van vragen van de fractie van Stem van Krimpen over de bescherming van DigiD.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 november 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 11 t/m maandag 17 november 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit De agenda wordt doorgesproken. Wethouder Oosterwijk zal het overleg bijwonen.

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit De burgemeester meldt dat op 10 november jl. het casco van het Rabobank gedeelte succesvol is opgeleverd.

 7. 007. Voorbereiding raadsvergadering 13 november 2014

  Besluit Het college bereidt de vergadering voor.

 8. 008. Duurzaamheid: inhoud en bestuurlijke inbedding

  Besluit Liesbeth Pleizier houdt een presentatie over zowel de inhoudelijke ambities van het duurzaamheidsbeleid, als de toekomstige regionale organisatie. Het college staat in beginsel positief tegenover de idee van de oprichting van een regionale Stichting ter borging van de regionaal-bestuurlijke inbedding van dit thema.

 9. 009. Najaarsnota 2014

  1. De najaarsnota 2014 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

  Besluit Het college conformeert zich met de inhoud van de Najaarsnota. De eindversie van het document komt volgende week in het college aan de orde.

  Document(en)
 10. 010. Belasting- en tariefvoorstellen 2015

  1. de belasting- en tariefvoorstellen 2015 en de belastingverordeningen 2015 aan de gemeenteraad aan te bieden, ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 11 december 2014.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 11. 011. Beleidsregels 2015

  Te besluiten om 1. Alle subsidiebeleidsregels te actualiseren om aan te sluiten bij de nieuwe begrotingsindeling, de nieuwe beleidsregels vast te stellen (3.0, 3.1, 4.0 en 5.0) en vijf beleidsregels te wijzigen (3.9, 4.1, 4.4, 4.5 en 4.8). 2. De beleidsregel Woonservice (5.9) in te trekken. 3. De raad voor te stellen de aangepaste subsidieparagraaf voor de begroting 2015 tegelijkertijd met de begroting 2015 op donderdag 13 november 2014 vast te stellen.

  Besluit Conform advies besloten.

 12. 012. Beschikbaar stellen budget nieuw beleid

  Een bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen voor de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand.

  Besluit Conform advies besloten.

 13. 013. Vrijgeven budget tbv EBI's

  1. Budget beschikbaar te stellen voor uitvoering EBI’s op diverse locaties.

  Besluit Conform advies besloten.

 14. 014. CAR-UWO, uitwerking Cao 2013-2015

  1. De arbeidsvoorwaardenregeling aanpassen in verband met de uitwerking van de Cao Gemeenten 2013-2015 overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot de ingangsdata genoemd in het ontwerpbesluit. 3. Afspraken met het GO maken over het toekennen van vakbondsverlof.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 15. 015. Salarismaatregelen 2014 en 2015

  1. De in het LOGA overeengekomen wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen en de eenmalige uitkering die voortvloeien uit de nieuwe cao sector Gemeenten 2013-2015, vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2014 in werking te laten treden.

  Besluit Conform advies besloten.

 16. 016. Openbare verlichting (LED) Tiendweg-West

  1. Een financiële bijdrage te leveren voor het realiseren van openbare verlichting (LED) op de Tiendweg-West, tussen de gemeente Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. De totale kosten zijn geraamd op € 52.200,- ex BTW. De gemeente Krimpen aan den IJssel zal € 25.000,- meebetalen, mits het project in 2014 van start gaat. 2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren.

  Besluit Conform advies besloten. Overigens maakt het college hierbij de kanttekening, dat bij andere gezamenlijke c.q. gemeentegrens overstijgende thema’s, een wederkerige betrokkenheid van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard wordt verwacht.

 17. 017. Benoeming voorzitter Seniorenplatform

  De heer A.M. Houweling met ingang van 12 november 2014 te benoemen tot voorzitter van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel.

  Besluit Conform advies besloten.

 18. 018. Voorbereiding herziening welstandsnota

  Te besluiten om 1. In te stemmen met de door Rho adviseurs voorgestelde presentatie aan de informatieve commissie, dit ter voorbereiding van het traject tot herziening van de huidige welstandsnota.

  Besluit Conform advies besloten.

 19. 019. Benoeming leden commissie bezwaarschriften

  1.Te benoemen tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften tot de dag van aftreden van het college: de heer H. Wiltink 2.Te benoemen tot secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaarschriften tot de dag van aftreden van het college: de heer mr. A.F. Braams respectievelijk mevrouw mr. D.M. de Mooy 3. Te benoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften tot de dag van aftreden van het college: mevrouw M.C. Bac – Engels, de heer R.M.A. Barkey, de heer F.J. Bredius, mevrouw E.H.J. Hofs – van Wensveen, mevrouw I.S. van ’t Hoogerhuijs-Buitenhuis, mevrouw K. Jaarsma – Osseweijer, mevrouw W.J. van Leeuwen-Broere, mevrouw W. Lingen – Breedveld, de heer O. Vliegenthart en de heer H. van der Wal

  Besluit Conform advies besloten.