11-10-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-10-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt, dat het bestuur van de Entente Florale de gemeente bezoekt op 1 november a.s. Er komt een programma voor de ontvangst. 2. Het college kijkt terug op een geslaagd evenement Kracht van Krimpen, op 8 oktober jl. Zij spreekt waardering uit voor de voorbereidingen. 3. Wethouder Oosterwijk stelt het college op de hoogte van enige vertraging in de uitvoering van de sanering van het EMK-terrein. De voorbereiding op de verschillende deelterreinen is complex en vergt meer tijd. 4. Wethouder Blankenberg meldt, dat er voortgang wordt gemaakt in de planvorming voor renovatie van het gebouw van de Molukse kerk. Start van de uitvoering is mogelijk nog dit jaar aan de orde. 5. Het college geeft zich rekenschap van de problematiek van kunstgrasvelden, zoals die zich landelijk manifesteert. Wethouder De Leeuw heeft de raad geïnformeerd over de specifieke situatie in onze gemeente. Hij staat in contact met DCV. Deze week worden de vragen van de fractie van D66 beantwoord. 6. Het college neemt met voldoening kennis van het van start gaan van het project-Waardcommissie, waar mevrouw Riek Bakker leiding aan geeft. Hedenmiddag wordt de raad geïnformeerd bij RIB. 7. Wethouder De Leeuw informeert vanuit de stuurgroep De Tuyter over de bijna-voltooiing van de verbouwing. De muziekschool verhuist in de komende week. Op 26 november a.s. vindt de officiële opening plaats, in combinatie met een onthulling van de nieuwe naam. 8. Wethouder Boudesteijn doet mededeling van ontwikkelingen met betrekking tot het cultureel programma van De Tuyter. Hij beziet wanneer en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd. 9. Wethouder Boudesteijn stuurt de raad een memo over de aanleg van een regenboogzebrapad over de Groenendaal, nabij het gezondheidscentrum, zulks ter uitvoering van de daartoe strekkende raadsmotie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen met betrekking tot de uitnodigingen worden op de lijst vermeld. Het college neemt kennis van de lijst van externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB Havensteder

   1. een positieve zienswijze aan Havensteder af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. Havensteder door middel van bijgevoegde brief te informeren over uw positieve zienswijze.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Prestatieafspraken Mooiland-Krimpen ad IJssel 2017

   het activiteitenoverzicht Mooiland 2017 tevens te beschouwen als haar bod 2017 op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 en als de prestatieafspraken Mooi-land-gemeente Krimpen aan den IJssel 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB Mooiland

   1. een positieve zienswijze aan Mooiland af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. Mooiland door middel van bijgevoegde brief te informeren over uw positieve zienswijze.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Prestatieafspraken SOR-gem. Kr. ad IJ. 2017

   het activiteitenoverzicht SOR 2017 tevens te beschouwen als haar bod 2017 op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 en als de prestatieafspraken SOR-gemeente Krimpen aan den IJssel 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Ontwerp-uitwerkingsplan gebouw 4 Prinsessenpark

   1. in te stemmen met de inhoud van het ontwerp-uitwerkingsplan voor gebouw 4 van het project Prinsessenpark; 2. het ontwerp-uitwerkingsplan met code NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhofG4-on01 op grond van de Wet ruimtelijke ordening op de gebruikelijke wijze openbaar bekend te maken en gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Beleidsregels woonkostentoeslag Particiapatiewet

   1. De Beleidsregels woonkostentoeslag vast te stellen; 2. De vaststelling op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 3. Richtlijn 550 d.d. 1 april 2014 in te trekken; 4. De GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte te stellen van de vaststelling van de beleidsregels.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Regio indeling Lokale omroep Krimpen (LOK)

   1. Het ondersteunen van de voorgestelde streekindeling door de lokale omroep Krimpen met de lokale omroepen van Capelle aan den IJssel en Zuidplas waarbij in een later stadium een samenwerking met RTV Krimpenerwaard tot de mogelijkheden kan behoren.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat het college van oordeel is, dat tot de natuurlijke habitat van onze gemeente in ieder geval ook de Krimpenerwaard behoort. De burgemeester heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming.

   Document(en)
  • 012. Benoeming/beëindiging lid Adviesraad SociaalDomein

   1. De heer H.A. Veenema met terugwerkende kracht per 1 september 2016 te benoemen als lid en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein. 2. Mevrouw M. Lammens met terugwerkende kracht per 1 september 2016 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 3. Het lidmaatschap van de heer H. van der Sijden als lid en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 september 2016 te beëindigen omdat zijn zittingsduur is afgelopen.

   Besluit Conform advies besloten. De bijlage bij dit stuk is vertrouwelijk.

   Document(en)
  • 013. Burger-AED via HartVeiligWonen

   De bijgevoegde raadsmemo aan de raad te verzenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Renovatie schoolgebouw obs Kortland Jozef Israelss

   1. In te stemmen met het voorstel van Blick op onderwijs om het schoolgebouw van obs Kortland aan de Jozef Israëlsstraat te renoveren. 2. Voor de renovatie een bedrag van € 185.000 ter beschikking te stellen. 3. In te stemmen met bijgevoegde budgetovereenkomst en wethouder de Leeuw te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de tekst van de duurzaamheidslening op het punt van de borgstelling van gemeentewege, nader wordt afgewogen.

   Document(en)
  • 015. rapport Interne klachtbehandeling ombudsman

   1.Kennisnemen van het rapport 2.Een evaluatie uitvoeren van de wijze waarop de klachtbehandeling in de gemeente geschiedt, tegen de achtergrond van het klachtenprotocol en met inachtneming van de aanbevelingen van de gemeentelijke ombudsman 3.Bijgaande raadsinformatiebrief verzenden aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 021. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangeleverd.