11-09-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
11-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Er zijn geen besluitenlijsten om af te handelen.

  Besluit Er zijn geen besluitenlijsten die moeten worden vastgesteld.

 4. 004. krediet inrichting buitenruimte nieuw raadhuis

  De raad wordt gevraagd om te besluiten om ten behoeve van het afwerken van de buitenruimte bij het nieuwe raadhuis/Rabobank (ten opzichte van het via de Meerjarenplanning Buitenruimte reeds beschikbaar gestelde bedrag van € 500.000) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van resp. € 279.000 ten laste van de Voorziening Rioleringen en € 219.000 ten laste van de Voorziening Herstraten; Let u daarop op de vertrouwelijkheid van de bijlage 'financieel overzicht'. De inhoud hiervan kan niet gedeeld worden tijdens de behandeling in de openbare vergadering. Indien u hier vragen over heeft kunt u deze via de griffie van te voren stellen.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel kort. Er zijn enkele vragen over het parkeren, terrassen en de fontein. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat er overleg is geweest met de ondernemers. De parkeerbalans is in orde. Er is te weinig ruimte om een fontein te realiseren. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt de gemeenteraad voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 5. 005. Financiën huisvesting

  De raad wordt gevraagd om te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor huisvesting. 2. In te stemmen met een verhoging van het krediet voor het entreegebied naar € 350.000. 3. In te stemmen met afwikkeling van de kredieten voor aanpassing van tijdelijke huisvesting en vrijval van het restant in de reserve raadhuis.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel kort. Naar aanleiding van de vragen antwoord burgemeester Huizer dat bij de uitvoering van het werk gebleken is dat er € 100.000 extra nodig is om het geheel mooier te laten aansluiten bij het trouwplein. Dit is een investering en geen jaarlijks terugkerend bedrag. Huuropbrengst wordt verwerkt in de huurovereenkomst en is niet in dit stuk verwerkt. Voor minder validen komt er een hellingbaan en geen lift. Voor de inrichting van de dislocaties komt een apart voorstel. De commissie adviseert de gemeenteraad, op verzoek van SvK, om het om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

  De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de (derde) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel kort. Wethouder Oosterwijk zegt toe om met een notitie te komen waarin alternatieven beschreven zullen worden. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt de gemeenteraad voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Verordening ambtelijke bijstand

  Het presidium vraagt de gemeenteraad om de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 vast te stellen.

  Besluit De commissie vraagt waarom de ingangstermijn is gesteld op 20 maart 2014, waar het voordeel zit van de verminderde administratieve lastendruk en bij wie de aanvraag moet worden ingediend om gebruik te maken van de reserve. Het stuk is door het presidium aan de raad voorgelegd. De voorzitter van het presidium is niet aanwezig. De vragen zullen via een raadsmemo worden beantwoord. Afhankelijk van de beantwoording zal het stuk als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.

  Document(en)
 8. 008. Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten

  De gemeenteraad wordt gevraagd om: Te besluiten om: 1. een bedrag ad Euro 300.000,-- uit de bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbare vrij opneembare middelen te halen en te storten in een eigen, door het SVn te beheren, Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel; 2. vast te stellen de Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel, op basis waarvan - vanuit het Fonds - laagrentende stimuleringsleningen kunnen worden verstrekt aan eigenaren van in de Cultuurhistorische Waardenkaart benoemde gebouwde beeldbepalende objecten (exclusief de ook in de Cultuurhistorische Waardenkaart genoemde rijksmonumenten) in Krimpen aan den IJssel voor de restauratie en/of groot onderhoud van hun objecten.

  Besluit Naar aanleiding van de vragen uit de commissie komt de wethouder met een schriftelijke reactie.

  Document(en)
 9. 009. Afspraken / toezeggingen

  Het overzicht van afspraken en toezeggingen wordt geactualiseerd en kan naar verwachting tijdens de eerstvolgende commissievergadering worden besproken.

  Besluit Er is geen lijst met afspraken en toezeggingen.

 10. 010. Rondvraag

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.