11-09-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-09-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Wethouder Prins meldt dat hij met zijn verkeerscollega van Rotterdam in gesprek is over zowel het programma Beter Benutten als over de mogelijkheden tot medefinanciering van een reconstructie van de grote kruising. Wat betreft dit laatste wordt een gezamenlijke actie richting Provincie voorbereid. 2. Voorts zegt hij dat hij in overleg is met de voorzitter van het REO over een subsidieaanvraag voor de opstelling van een plan van aanpak voor de Stormpolder. 3. Het college neemt kennis van de 4e tussenstand van de begrotingsvoorbereiding. Dit document wordt gebruikt als vertrekpunt voor de discussie over het dekkingsplan, waarvoor B&W met het MT op 18 september a.s. in retraite gaan. 4. Wethouder Hofstra doet verslag van het Besturenoverleg Onderwijs van 10 september jl, waarin in het bijzonder stil gestaan is bij de jongste leerlingenprognoses, welke een dalende trend vertonen. De consequenties ervan voor de onderwijshuisvesting komen op een later moment aan de orde. 5. De gemeentesecretaris doet verslag van het proces voor de Metropoolregio: op 7 september jl. hebben de secretarissen van de 24 inliggende gemeenten het voor 21 september a.s. geplande overleg van het Bestuursforum voorbereid. 6. Het college neemt kennis van een aanpassing van het vergaderprogramma van de raad op het punt van de algemene beschouwingen in de zomer 2013.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 september 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er is voor deze vergadering geen uitnodigingenlijst aangeboden.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 11 september t/m maandag 17 september 2012

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. Samenwerking met Capelle aan den IJssel

  1. Kennis te nemen van de door de Raad ingediende zienswijze betreffende de samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel; 2. De Raad met een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van de reactie van het college op de ingediende zienswijze; 3. Met inachtneming van de opvattingen van de Ondernemingsraad het convenant "Samenwerken aan den IJssel" aan te gaan met de gemeente Capelle aan den IJssel. 4. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg.

  Besluit Conform advies besloten. In de raadsinformatiebrief worden nog enkele aanpassingen van redactionele aard doorgevoerd.

  Document(en)
 7. 007. Beslissing op bezwaar

  Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Hofman ongegrond verklaren.

  Besluit Conform advies besloten.

 8. 008. Beslissing op bezwaar

  Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van de heer van Roon ongegrond verklaren.

  Besluit Conform advies besloten.

 9. 009. Beslissing op bezwaarschrift

  1) Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van de heer Offerman ongegrond verklaren. 2) Het advies van de Commissie opvolgen om het verzoek dat namens de heer Offerman is gedaan om de gemaakte proceskosten te vergoeden, niet te honoreren.

  Besluit Conform advies besloten.

 10. 010. Overeenkomst gemeentelijk Werkplein IJsselgemeente

  Te besluiten om 1. In te stemmen met de inhoud van de overeenkomst gemeentelijk Werkplein IJsselgemeenten (zie bijlage) en deze overeenkomst aan te gaan met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas; 2. Besluit burgemeester: Dhr. J.H. Blankenberg, portefeuillehouder Sociale zaken, de opdracht geven de overeenkomst gemeentelijk Werkplein IJsselgemeenten namens de gemeente te ondertekenen; 3. Het besluit van het college ter kennisname aan te bieden aan de OR en het GO; 4. De Raad via een raadsinformatiebrief over het onder punt 1 genomen besluit te informeren.

  Besluit Conform advies besloten. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij met zijn collega’s van Capelle aan den IJssel en Zuidplas is overeen gekomen dat de bestuurlijke portefeuillehouders ieder kwartaal bijeen komen o.a. om over het functioneren en de resultaten van het Werkplein van gedachten te wisselen.

  Document(en)
 11. 011. Subsidieverzoek Stichting Vier Het Leven

  Het subsidieverzoek van Stichting Vier Het Leven voor 2013 af te wijzen omdat een andere stichting al subsidie ontvangt voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 12. 012. Jaarverslag 2011 Stichting Fair Chance

  1. kennis te nemen van het jaarverslag 2011 van Stichting Fair Chance

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 13. 013. Schriftelijke reactie vragen GroenLinks

  Te besluiten om 1. De fractie van GroenLinks conform bijgevoegde brief te antwoorden op de gestelde vragen over de inzameling van restafval.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 14. 014. Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden en HIJ

  kennis te nemen van de in dit advies verwoorde stand van zaken inzake het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, gebiedsproces Hollandsche IJssel, dit ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg van 12 september 2012

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 15. 015. Derde wijziging legesverordening 2012

  1. De legesverordening 2012 en de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012 aan te passen conform de wijzigingsverordening; 2. De raad te informeren conform het concept.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 16. 016. Budgetautorisatie

  de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)