11-07-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-07-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college zal na de zomerperiode een bezoek brengen aan de Park- en Vijverflat 2. Het college krijgt een eerste schets gepresenteerd van de inrichting van de openbare ruimte rondom De Tuyter. 3. Wethouder Oosterwijk doet verslag van zijn gesprekken met het bedrijf Zwijnenburg over substantiële uitbreiding van de bedrijfsbebouwing. 4. Hij meldt gesproken te hebben met het zogeheten Comité Aanbrug Algera; o.a. is informatie gewisseld over het recente besluit van het college met betrekking tot het tegengaan van door aanwonenden ervaren geluidsoverlast. 5. De burgemeester heeft op 13 juli een gesprek met zijn collega van Krimpenerwaard over de onderlinge samenwerking tussen beide gemeenten. Ook de gemeentesecretarissen zijn daarbij betrokken.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 juli 2017 wordt met inachtneming van een aanpassing vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 6 juli 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd. In de collegevergadering van 29 augustus zal het college zich rekenschap geven van de door de raad aangenomen moties, voor wat betreft de wijze en het tijdstip van uitvoering ervan.

  • 006. Vaststellen projectsubsidie 2017 YOEP

   De projectsubsidie voor basishulp op de Cluster 4 scholen (Piloot, Passer en Archipel) door YOEP Onderwijs en Zorg, in januari tot augustus 2017, vast te stellen op € 4.835.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Vaststelling budgetsubsidies 2016 van de 2e tranch

   1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2016 van de 2e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3. ContourdeTwern toestemming te verlenen een bedrag van € 5.654 (tekort budgetsubsidie van € 2.693 en tekort op projectsubsidies van € 2.960) uit de egalisatiereserve te onttrekken. Deze reserve heeft hierdoor een negatieve stand op 31-12-2016 van € 3.782. ContourdeTwern de opdracht te geven om eind 2017 de egalisatiereserve weer positief te laten sluiten. 4. Goedkeuring te geven aan de voorgestelde onttrekkingen en reserveringen door SYnerKri. De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op € 14.622 negatief. SYnerKri de opdracht te geven om eind 2017 de egalisatiereserve weer positief te laten sluiten. 5. De stichting JJMH toestemming te verlenen om het positieve saldo 2016 (€ 3.062) en de negatieve saldi van 2014 (€ 373) en 2015 (€ 1.150) te verrekenen met de egalisatiereserve via de jaarrekening 2017. De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op € 12.837.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de agendapunten 8 (belevingsonderzoek Lansingh-Zuid) en 10 (verwijderen gronddepot Groenendaal).