11-04-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-04-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk rapporteert over de Inloopavond windenergie in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel op 4 april jl. onderdeel van de plan MER-procedure. 2. Hij stemt met het college af een dezer dagen te versturen raadsmemo over de bij de raad aanhangige zienswijzeprocedure VRM windenergie Zuid-Holland. 3. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit het gesprek dat hij en wethouder Oosterwijk hebben gevoerd met gedeputeerde Vermeulen, op 5 april jl. over meerdere verkeers- en handhavingsonderwerpen, in het bijzonder betreffende het dossier van de hoofdontsluiting. 4. Hij meldt dat de gemeente Capelle aan den IJssel het bestuur van BLICK heeft gedagvaard in kort geding, met als inzet het openhouden van de Catamaran-school in de wijk Schollevaar. 5. De wethouders Blankenberg en De Leeuw delen met het college hun ervaringen met het gesprek met de Waardcommissie, op 5 april jl. De commissieleden zijn beschikbaar om het vraagstuk hoe de gemeenteraden met overtuiging in hun positie te zetten ten opzichte van de rapportage van prof. Riek Bakker, met ons te doordenken. 6. De burgemeester deelt met het college zijn praktijkervaringen tijdens een weekend mee op stap gaan met de Politie Nood Hulpverlening.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 april 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit De agenda wordt besproken. Speciale aandacht voor de wijze waarop met de Krimpense zienswijze op het vervoerplan 2018 wordt omgegaan. De portefeuillehouder woont de vergadering van de BC bij.

    Document(en)
    • 005. Energieneutraal Krimpen aan den IJssel

     Presentatie door Liesbeth Pleizier inzake een energieneutraal Krimnpen aan den IJsssel 1. De ambitie vast te stellen om in 2050 als Krimpen aan den IJssel energieneutraal te zijn. 2. Een stappenplan op te stellen waarin geschetst wordt hoe we deze ambitie kunnen bereiken. 3. De regionale samenwerking van onze gemeente op dit onderdeel te verbreden door aansluiting te zoeken bij de regionale energiestrategie van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). 4. De raad via bijgevoegde raadsmemo te informeren.

     Besluit De agenda wordt besproken. Speciale aandacht voor de wijze waarop met de Krimpense zienswijze op het vervoerplan 2018 wordt omgegaan. De portefeuillehouder woont de vergadering van de BC bij.

     Document(en)
    • 006. Evaluatie Raadsvergadering 5 april 2017

     Besluit De vergadering wordt geëvalueerd.

    • 007. Ontvangst college van B en W van de gemeente Alblasserdam

     Besluit Deze ontvangst is niet doorgegaan. Er wordt een nieuw tijdstip gezocht.

    • 008. RIB Kwaliteit en meldingen openbare ruimte

     In te stemmen met de raadsinformatiebrief Kwaliteit en meldingen openbare ruimte en deze aan de gemeenteraad te verzenden.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 009. Muziekonderwijs

     1. In te stemmen met de statuten van de stichting. 2. In te stemmen met het (aanvangs)bestuur 3. Wethouder De Leeuw te machtigen om namens de gemeente een bestuurslid aan te wijzen. 4. De gemeenteraad te informeren conform concept raadsinformatiebrief.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Inhouden en doorbetalen vaste lasten

     1. definitief in te stemmen met de in de bijgaande notitie omschreven aanpak van het inhouden en doorbetalen van vaste lasten. 2. de ten laste van Krimpen aan den IJssel komende extra personeelskosten, voor 2017 en 2018 een bedrag van € 21.000,= per jaar, ten laste te brengen van het budget ‘Kosten Participatiebudget’, grootboekrekening 6611220;

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 014. Communicatie

     Besluit Actieve perscommunciatie wordt gezocht voor de punten 8 (kwaliteit openbare ruimte) en 10 (inhouden en doorbetalen vaste lasten).