11-02-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-02-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces van uitvoering van het dijkversterkingsplan Lekdijk. Er is een herzieningsverzoek bij de Raad van State ingediend. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat hij een geactualiseerde versie van de prestatieafspraken met QuaWonen heeft ondertekend: verlenging bestaande afspraken met een jaar. De raad wordt ervan in kennis gesteld bij raadsmemo. 3. Wethouder Hofstra doet verslag van de stuurgroep Muziekschool, op 6 februari jl. 4. De burgemeester koppelt terug vanuit het seniorenconvent, op 6 februari jl. Er was instemming met de reactie van B&W op de open brief van Stem van Krimpen. 5. Het college heeft kennis genomen van het verslag van bevindingen van de Kamercommissie BZK naar aanleiding van het wetsontwerp voor herindeling van de Krimpenerwaard. Het college zendt een brief met aanvullende informatie naar de Kamercommissie. 6. Het college neemt kennis van de tweede open brief van Stem van Krimpen.

 2. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 11 februari t/m maandag 17 februari 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit De agenda wordt doorgenomen en de afvaardiging ernaar vanuit onze gemeenten besproken.

   Document(en)
   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit De gemeentesecretaris meldt dat de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw onherroepelijk is geworden: er zijn geen bezwaarschriften ingediend. In de raad van 6 maart a.s. komt de kredietvotering voor het inbouwpakket aan de orde.

   • 007. Raadsinformatiebrief Bootcamp

    1. De Raad conform bijgaande RIB te informeren over Bootcamp.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Informatienota Sociaal Domein Krimpen ad IJssel

    De gemeenteraad informeren over de voortgang met betrekking tot de nieuwe taken binnen het sociaal domein, aan de hand van de informatienota Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 2014 -2017, “Iedereen doet mee, geen Krimpenaar buiten boord!”

    Besluit Wordt aangehouden tot de vergadering van 18 februari a.s.

    Document(en)
   • 009. Beantw. vragen CDA

    1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen gesteld door de fractie van het CDA op 8 januari 2014 op basis van artikel 37 Reglement van Orde met betrekking tot compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten.

    Besluit Conform advies besloten. De Raadsinformatiebrief wordt redactioneel aangepast.

    Document(en)
   • 010. Eindevaluatie Praktijkproef Basis Bak

    1. In te stemmen met de Eindevaluatie Praktijkproef Basis Bak 2. De Praktijkproef Basis Bak per 1 april 2014 te beëindigen en gezien de uitkomsten van de eindevaluatie nog niet over te gaan tot invoering van de Basis Bak 3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Scenario´s samenwerking gemeenten en Promen

    1. De voorkeur uit te spreken voor verdere samenwerking op basis van scenario 3, waarbij op termijn doorgroei naar scenario 4 tot de mogelijkheden behoort. Dit is mede afhankelijk van hoe Promen zich vanaf heden verder ontwikkelt en de financiële en kwalitatieve resultaten in de komende jaren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Subsidieverlening Bibliotheek aan den IJssel 2014

    1. Bibliotheek aan den IJssel een subsidie te verlenen van € 760.453,- voor 2014 en deze te laste te brengen van de post Bibliotheekwerk (6510101).

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit

    een zienswijze in te dienen over het ontwerp van de Visie Ruimte en Mobiliteit, conform hetgeen is aangegeven in onderstaande toelichting

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)