10-11-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-11-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet terug op een geslaagde informatieve bijeenkomst met de raad over Indicatoren in de gemeentebegroting en over Waar staat je gemeente, op 3 november jl. 2. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij op 9 november jl. gesproken heeft met Concordia over het gebruik van de locatie aan de Stormsweg. Attentie voor een aantal verbeterpunten. 3. Wethouder Boudesteijn meldt dat sinds 9 november jl. in de Sliksloothaven een WiFi-aansluiting beschikbaar is. 4. Hij heeft een RIB in voorbereiding over de actuele ontwikkelingen met betrekking de Groenalliantie en het Koepelschap. Komende week in B&W. 5. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit zijn contact met de Federatie Ondernemers Krimpenerwaard, waar onder andere gesproken is over de consequenties van het aanstaande groot-onderhoud van de aanbrug van de Algerabrug. Er gaat een memo naar de raad. 6. Wethouder Blankenberg doet verslag van de bijeenkomst van raadsleden op de locatie van Promen in Gouda op waarin gesproken is over het operationeel plan van Promen en de toekomst van deze instelling. 7. De gemeentesecretaris doet verslag van de bijeenkomst met de secretarissen van de 23 gemeenten van de MRDH over de doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is voor deze week geen staat aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 10 november t/m maandag 16 november 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit De agenda’s worden besproken en de vertegenwoordiging van onze gemeente naar de beide vergaderingen geregeld.

   Document(en)
   • 006. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De gemeentesecretaris deelt met het college vanuit het kernteam crisisopvang de actuele situatie met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in De Boog. De burgemeester rapporteert vanuit haar overleg met het COA op 6 november jl. over benutting van De Stuw voor vluchtelingenopvang en het daaraan voorafgegane gesprek met de senioren van de gemeenteraad, op 5 november jl. Afspraken worden gemaakt over de acties die nu in gang worden gezet om tot realisering van een ander te komen.

   • 007. Voorbereiden raadsvergadering 12 november 2015

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
    • 008. Huishoudelijke Hulp Toelage

     De HHT naast de reeds bestaande doelgroepen beschikbaar te stellen voor tijdelijke ondersteuning.

     Besluit Conform advies besloten. Wethouder Oosterwijk stelt de raad op de hoogte door middel van een raadsmemo.

     Document(en)
    • 009. Ontwerp Geluidreductieplan Stormpolder

     1. Akkoord te gaan met de inhoud van het Ontwerp Geluidreductieplan (bijlage I) zoals opgesteld door de DCMR dd. 19 oktober 2015; 2. Het geluidreductieplan gedurende termijn van 6 weken te inzage te leggen; 3. In te stemmen met de inhoud en verzending van de Raadsinformatiebrief (bijlage II)

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

     Te besluiten om 1.De raad voor te stellen te besluiten om de Regeling kwijtschelding gemeentelijke vast te stellen 2.De regeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2016. 3.Met ingang van 1 januari 2016 wordt artikel 4.4 van de beleidsregels Invordering publiekrechtelijke vorderingen ingetrokken.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 016. Communicatie

     Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve communicatie.