10-10-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-10-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college spreekt uit wat vaker “op locatie” te willen vergaderen. Daarvoor wordt een programma gemaakt. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij deze week een Raadsmemo verstuurt over De Korf: de huidige eigenaar ziet af van ontwikkeling en zet nu in op een spoedige verkoop van het project. 3. Hij heeft gesproken met Van Genderen over de (on-)mogelijkheden voor nieuwe functies van het voormalige winkelpand van Ponsen aan de Noorderstraat. 4. Hij meldt, dat hij in interbestuurlijk overleg betrokken is geraakt bij door het bedrijfsleven onderzochte mogelijkheden om de problematiek van stremmingen van scheepvaartverkeer als gevolg van De Hef, te beperken, zodat het bedrijfsleven minder hinder ondervindt. 5. Wethouder Blankenberg stuurt een Raadsmemo met informatie over wat gedaan is en wordt aan - wat wordt genoemd - de zorg voor de "vergeten groep" vluchtelingen. Tijdens een informatieve commissie van 26 oktober spreekt de raad met een belangenbehartiger van deze groep. 6. Wethouder De Leeuw koppelt terug uit het gesprek met QuaWonen over de ontwikkeling van Centrum-Zuid. Er zijn beelden gewisseld over de wijze en termijn van aanpak van deze ontwikkeling. 7. Het college verzendt, in afstemming met de gemeente Krimpenerwaard, een RIB over de uitkomsten van de ontmoeting met de Waardcommissie op 25 september en de dingen die daarna zich ontwikkelden. 8. Het college verzendt een RIB over de ontwikkelingen met betrekking tot het EMK-terrein.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Voorbereiding raadsvergadering 12 oktober 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

  • 006. Ontwerp PvE Parkshuttle Rivium

   de raad in overweging te geven om in dit geval af te zien van het indienen van een zienswijze.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van het volgende: 1. er wordt een RIB in plaats van een Raadsmemo verstuurd en 2. in de RIB wordt aangegeven dat onze gemeente deze ontwikkeling enthousiast ondersteunt.

   Document(en)
  • 008. Beleidsplan VRR 2018-2022

   1. De raad een raadsinformatiebrief conform bijlage te sturen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Actualisatie Regionale Woonvisie

   1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de actualisatie van de Regionale Woonvisie aan de gemeenteraad aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vereniging de Brug subsidie 2017 en beëindiging

   1. De erkenningsubsidie 2017 vast te stellen op de helft van het verleende bedrag, te weten € 2.505,-. 2. Het bedrag uit de algemene reserve van de Vereniging à € 10.317,- opgebouwd door subsidie van de gemeente Krimpen aan den IJssel terug te vorderen conform het voorstel van de Vereniging. 3. In te stemmen met het voorstel om de overige reserve te verdelen over een aantal (meest lokale) goede doelen en een klein bedrag voor de leden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Schriftelijke vragen Stem van Krimpen

   1. De vragen van de Stem van Krimpen te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief en de bijlage met de meetresultaten.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de brief redactioneel op nog enkele punten wordt aangepast.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over de perscommunicatie deze week: ontwikkelingen EMK en geluidssituatie aanbrug Algerabrug.