10-07-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-07-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder Jaarsma deelt met het college de stand van zaken in het proces om te komen tot herverdeling van de opgave voor sociale woningbouw in de Rotterdamse regio.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 juli 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 juli wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn voor deze vergadering geen uitnodigingen aangereikt.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. De wethouders Janson en Timm wonen de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit bij.

   Document(en)
  • 005. Voorbereiden raadsvergadering 12 juli 2018

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

   Document(en)
  • 006. Presentatie door Arjan Bosker groot onderhoud Grote Kruising

   Besluit Het college neemt kennis van de presentatie en geeft zich aan de hand daarvan rekenschap van de bestuurlijke besluiten die binnen afzienbare tijd moeten worden genomen.

  • 007. Middelengebruik onder Krimpense Jongeren

   Mark Slingerland geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar middelengebruik onder Krimpense Jongeren.

   Besluit Het college neemt kennis van de onderzoeksresultaten over het middelengebruik onder jongeren uit onze gemeente.

  • 008. Ontvangst delegatie Wethoudersvereniging

   Besluit Twee medewerkers geven een toelichting op de betekenis van de Wethoudersvereniging en over het aanbod aan materiaal dat vanuit de vereniging ter ondersteuning van de uitoefening van het beroep kan worden geboden.

  • 009. Aanwijzing toezichthouder gemeente Krimpen aan den

   Te besluiten om: I. de heer C.A.M. Donkers, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in; Algemene Plaatselijke Verordening; Havenverordening; Afvalstoffenverordening Wet op de Kansspelen Algemene Wet Bestuursrecht marktverordening Drank – en Horecawet;

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vaststelling budgetsubsidies 2017 1e tranche

   1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met de vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2017 van de 1e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3. Met betrekking tot de subsidie aan Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland 2017 een bedrag van € 8.536 terug te vorderen. 4. Met betrekking tot de subsidie aan Peuterspeelzaal Via Futura een bedrag van € 26.780 terug te vorderen. 5. Met betrekking tot de subsidie aan Parnassiagroep een bedrag van € 52.960 terug te vorderen. 6. Met betrekking tot de subsidie aan FlexusJeugdplein een bedrag van € 20.314 terug te vorderen. 7. Met betrekking tot de projectsubsidie aan Psychologenpraktijk Krimpen een bedrag van € 2.917 terug te vorderen. 8. CJG Rijnmond verzoeken om de egalisatiereserve van € 43.357 terug te vorderen. 9. Met betrekking tot de subsidie aan MEE het positieve saldo van € 2.759 te storten in de egalisatiereserve van MEE. 10. Met betrekking tot de budgetsubsidie aan Kwadraad het positieve saldo van € 4.072 te storten in de egalisatiereserve van Kwadraad. 11. Met betrekking tot de subsidies aan ContourdeTwern het positieve saldo van de budgetsubsidie van € 10.219 te storten in de egalisatiereserve en de positieve saldi van de projectsubsidies voor € 7.934 terug te vorderen en voor € 7.851 te storten in bestemmingsreserves. 12. Met betrekking tot de subsidie aan Synerkri een bedrag van € 15.805 te storten in de egalisatiereserve van Synerkri, een bedrag van € 5.034 te storten in de bestemmingsreserve Brede School (BRS) en een bedrag van € 5.335 te storten in de bestemmingsreserve Cultuureducatie.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Verkoop Big Bear, Krimpenerbosweg 1

   Te besluiten om 1. In te stemmen om te starten met de verkoop van de Big Bear aan de Krimpenerbosweg 1 te Krimpen aan den IJssel. 2. In te stemmen met de wijze van verkoop.

   Besluit Aangehouden tot de vergadering van 17 juli. De financiële paragraaf behoeft nadere afstemming.

   Document(en)
  • 012. Beschikbaar stellen middelen

   1. Het bedrag van € 20.000 voor nieuw beleid beschikbaar te stellen voor de aanpak van rivierkreeften en herstel beschoeiing. 2. Het bedrag van € 15.000 voor nieuw beleid beschikbaar te stellen voor de aanschaf van dispensers voor hondenpoepzakjes en prullenbakken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Week van de alfabetisering

   1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorschot van € 1.500 aan de Bibliotheek Aan den IJssel, vanuit de reservering voor “Taaloffensief”.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 018. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht voor agendapunt 12.