10-07-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-07-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Boele Afwezig: A. Prins 1. De wethouders Blankenberg en Hofstra doen mededeling van het gesprek met de bestuurlijke partners van het project-Prinsessehof op 6 juli jl. 2. Wethouder Hofstra meldt dat in de marge van de AB-vergadering van de DCMR van 4 juli jl. de ontwikkeling van het EMK-terrein aan de orde kwam; ziet er perspectiefvol uit. 3. De gemeentesecretaris meldt dat hij op achtereenvolgens 6 en 7 juli jl. voor de lokale omroepen van Capelle en Krimpen gesprekken heeft gevoerd over de samenwerking met Capelle aan den IJssel.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 juli 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 10 juli t/m maandag 16 juli 2012

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg neemt waar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. Evaluatie raadsvergadering

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 5 juli 2012

  Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 7. 007. Stemdistricten en stembureauleden

  Te besluiten om 1. voor de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 achttien stemdistricten vast te stellen en achttien stemlokalen aan te wijzen zoals op de bijgevoegde sterktelijst is aangegeven; 2. 72 stembureauleden en 27 reserve stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de achttien stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven; 3. 36 tellers en 27 reserve tellers te benoemen die het hoofd van de afdeling Publieks centrum op de achttien stembureaus kan inzetten; 4. het hoofd van de afdeling Publiekscentrum machtigen voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen.

  Besluit Conform advies besloten.

 8. 008. Realiseringsovereenkomst IJsseldijk 330

  Te besluiten om: 1. in te stemmen met de realiseringsovereenkomst herontwikkeling IJsseldijk 330 (juni 2012); 2. na instemming de realiseringsovereenkomst door de burgemeester conform artikel 171 van de Gemeentewet te laten ondertekenen

  Besluit Agendapunt 8

 9. 010. Spoedaanvraag onderwijshuisversting

  Te besluiten om: 1. De voorziening aanpassing aan het schoolgebouw van Obs De Fontein, Wielerbaan 17 toe te wijzen en de feitelijke kosten te vergoeden, die worden geraamd op € 2.111,--. 2. De voorziening aanpassing aan het schoolgebouw van Obs Kortland, dislocatie Ouverturelaan 105 toe te wijzen en de feitelijke kosten te vergoeden, die worden geraamd op € 9.275,--. 3. De kosten ten laste te brengen van Onderhoud kapitaalgoederen.

  Besluit Conform advies besloten.

 10. 012. Beantwoording vragen SGP-fractie

  Te besluiten om 1. Ter beantwoording bijgaande brief te verzenden aan de leden van de SGP-fractie. 2. Een kopie verstrekken aan de andere raadsfracties.

  Besluit Wordt aangehouden en opnieuw geagendeerd voor de B&W-vergadering van 17 juli a.s.