10-04-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
10-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijsten van de besluitvoorbereidende vergaderingen van 6 februari 2014, 13 februari 2014 en 27 februari 2014.

  Besluit De besluitenlijst van 6 februari 2014, 13 februari 2014 en 27 februari worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Aanpassingen verordening muziekschool

  De ‘Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel’ voor het jaar lopend van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015 vast te stellen.

  Besluit De fracties van de PvdA, CDA en Leefbaar Krimpen maken bezwaar tegen de manier waarop het aangenomen amendement over de muziekschool (zoals aangenomen op 6 maart 2014) is verwoord in de tekst van het raadsvoorstel. Wethouder Hofstra geeft aan dat volgens het college de tekst de bedoeling van het amendement goed weergeeft. De voorzitter benadrukt dat de tekst van het raadsvoorstel geen onderdeel vormt van het te nemen besluit. Er worden enkele vragen gesteld over de hoogte van de tariefwijzigingen, de achtergrond van de verhoging van de leeftijd van 18 naar 21, de omvang van de groep 18 tot 21 jarigen en de financiële consequenties van de leeftijdsverhoging, de muziekscholen waarmee is vergeleken, de mogelijkheden om groei in leerlingenaantallen te volgen, de wijziging van het aantal lesweken. Wethouder Hofstra beantwoordt de vragen en benadrukt daarbij de flexibilisering die beoogt is, en licht toe dat de verhoging van de leeftijd mede is ingegeven door de vrijstelling van btw tot 21 jaar. Hij geeft aan dat door minder formele lesweken de reële lesduur beter tot uitdrukking komt. Hij gaat tevens in op de hoogte van de tarieven die in de gemeente lager zijn dan gemiddeld. De voorzitter concludeert dat ondanks dat er drie fracties bezwaar maken tegen de inleidende tekst er overeenstemming is over het voorgestelde besluit. De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad het voorstel als bespreekstuk te agenderen.

  Document(en)
 5. 005. Afspraken / toezeggingen

  Afspraken en toezeggingen worden door de besluitvoorbereidende commissie afgehandeld. U wordt voorgesteld de toezeggingen met lijstnummers 38, 59, 75 en 81 af te handelen. Indien u niet instemt met afhandeling van één van deze toezeggingen, of aanvullende afhandelingsvoorstellen heeft, kunt u dit tot 8 april aan de griffie doorgeven.

  Besluit De commissie stemt in met de afhandelingsvoorstellen. De voorzitter stelt voor om tevens toezegging 78 af te handelen omdat de toegezegde informatie is verstrekt. De commissie stemt hiermee in. Wel verzoekt de fractie van Stem van Krimpen om een toelichting op de informatie. Tevens stelt de fractie voor om afhandelingstermijnen te hanteren. De voorzitter stelt voor dit in het presidium te bespreken.

  Document(en)
 6. 006. Afhandelen moties

  Aangenomen moties worden, met instemmen van de indieners, afgehandeld in een raadsvergadering. In de voorafgaande besluitvoorbereidende commissievergadering wordt het motie-overzicht besproken. De commissie adviseert daarmee over de voorgestelde afhandelingsvoorstellen. U wordt voorgesteld te adviseren over de afhandeling van de moties met lijstnummer 11 en lijstnummer 47.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie wordt motie 11 aangehouden tot de besluitvorming definitief is. De fractie van PvdA geeft aan motie 45 (extra middelen armoedebestrijding) in te trekken. De commissie adviseert met inachtneming van bovenstaande aanpassingen positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Rondvraag

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.