10-03-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij met wethouder Oosterwijk gesproken heeft over de aanpak op scholen over de problematiek van loverboys en pesten. Krijgt een vervolg. 2. Hij doet verslag van het gesprek met Concordia op 3 maart jl. over de benutting van De Tuyter als locatie voor oefeningen. Hedenmiddag wordt gesproken met Big Band en daarop aansluitend met de horeca. 3. Hij meldt dat de Krimpense Vrije School een plan heeft opgeteld voor een bouwkundige aanpassing van de bestaande huisvesting. 4. Hij geeft hedenavond een presentatie over informatieveiligheid in een informatieve commissie, bij welke gelegenheid hij tevens melding zal maken van de uitkomst van de steekproef-audit Suwinet voor Krimpen aan den IJssel. 5. Wethouder Oosterwijk meldt dat Tennet een geboorde 150 kV verbinding gaat realiseren tussen Rotterdam en onze gemeente. Hij zet zich in voor een ordentelijke communicatie daarover met betrokken inwoners. 6. Hij doet verslag van het AB van de MRDH van 6 maart jl.: maritieme maakindustrie is speerpunt voor 2015. Dit feit wordt ter kennis gebracht van de raad bij raadsmemo. 7. De gemeentesecretaris meldt dat de voorzitter van de Auditcommissie hem heeft medegedeeld, met het verzoek om doorgeleiding van deze informatie, dat heden een onderhandse aanbesteding van de accountantsdienst wordt voorbereid. 8. De burgemeester deelt met het college de prioritaire aandacht die een groep jongeren (Schildergroep) krijgt vanuit politie en zorg.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 10 t/m maandag 16 maart 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Boudesteijn zal als lid de vergadering bijwonen.

    Document(en)
   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 007. Bijzonderheden uitvoering decentralisaties Sociaal Domein

    Tjabel Kruithof en Pim de Glas zullen bij dit agendapunt mondeling informatie verstrekken.

    Besluit De heer De Glas deelt actuele informatie met het college: de komst van een nieuw verdeelmodel (bij de mei-circulaire), de beschikbaarheid van gegevens over klanten en leveranciers en uitbetaling van bevoorschotting PGB. Aandachtspunten voor de uitvoering zijn: automatisering in applicaties, proces voor facturering, herindicaties vanaf april tot einde jaar. Monika den Broeder en Joyce Haseth delen met het college hun praktijkervaringen vanuit respectievelijk "De Kracht van Krimpen" en het Krimpens Sociaal Team.

   • 008. Evaluatie raadsvergadering 5 maart 2015

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

   • 009. Voorbereiding bezoek college's

    Voorbereiding bezoek college van de Krimpenerwaard op 10 maart 2015, en van het college van Capelle aan den IJssel op 17 maart 2015.

    Besluit De bezoeken worden voorbereid.

   • 010. Presentatie welstandsherziening

    De presentatie van Rho adviseurs B.V. voor kennisgeving aan te nemen en van gedachten te wisselen over de mogelijke voorgestelde scenario's.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2015-2019

    1. In te stemmen met het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2015-2019 en dit plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de tekst bij punt 1.1 redactioneel wordt aangepast.

    Document(en)
   • 012. Duurzaamheidsagenda

    1. De duurzaamheidsagenda 2015-2017 vast te stellen. 2. De Raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om de duurzaamheidsagenda vast te stellen. 3. De Raad te vragen om voor de jaren 2015 t/m 2017 € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Vrije reserve.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat het benodigde bedrag beschikbaar zou moeten komen door middel van een voorziening.

    Document(en)
   • 013. Openingstijden loketten Publiekscentrum

    1. De openingstijden van de (burgerzaken) loketten van het Publiekscentrum per 7 april, bij wijze van proef, als volgt vast te stellen: Uitsluitend op afspraak op maandag van 8:30 tot 20:00 uur; dinsdag van 8:30 tot 16:00 uur; woensdag van 8:30 tot 16:00 uur; donderdag van 14:00 tot 20:00 uur; vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur.

    Besluit Conform advies besloten. De gemeentesecretaris meldt bij deze gelegenheid, dat het nieuwe raadhuis open zal zijn voor medewerkers van 7.30 uur tot 20.00 uur, dagelijks, met uitzondering van vrijdag. Dat sluit het huis om 18.00 uur.

    Document(en)
   • 014. Notitie riolering november 2014 (commissie Bbv)

    1. De raad voor te stellen de gevolgen van de notitie riolering van de commissie BBV te verwerken op de balans 2. De raad voor te stellen de huidige werkwijze m.b.t. de voorziening riolering te handhaven.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat – gelet op het detaillistische karakter ervan - bij het raadsvoorstel geen bijlagen worden toegevoegd.

    Document(en)
   • 015. Terugkeergarantie Begeleid Werken

    1. In stemmen met het afgeven van een garantie op terugkeer in een dienstverband van gelijke omvang bij Promen voor personen die overgaan naar een dienstverband Begeleid Werk én voor de personen die op dit moment als in deze vorm werkzaam zijn en daaraan de volgende voorwaarden verbinden: a. Er moet sprake zijn van onvrijwillige beëindiging van het dienstverband Begeleid Werken; b. Aanvangsdatum van het Wsw-dienstverband moet direct aansluiten op de beëindiging van het dienstverband Begeleid Werken; c. De garantie wordt afgegeven voor een Wsw-dienstverband van gelijke omvang als het dienstverband Begeleid Werken. 2. Promen conform bijgaand conceptbrief te informeren van uw besluit.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 016. Budgetsubsidies 3e tranche incl 2 projectsubsidies

    1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidie- overeenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen uit de 3e tranche. Het gaat om de volgende instellingen; Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidie- overeenkomsten aan de instellingen.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 017. Wijzigingen CAR-UWO ivm Cao en verplaatsingskn

    1. Vast te stellen de wijzigingen in de CAR-UWO conform het ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot de ingangsdata genoemd in het ontwerpbesluit

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)