10-01-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-01-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt met vreugde kennis van het aangekondigde bezoek van de Koning en de Koningin aan de Krimpenerwaard, op 21 februari a.s. Het Koningspaar wordt ontvangen in ons raadhuis. De burgemeester neemt de coördinatie op zich voor de verdere voorbereidingen. 2. Het college geeft zich rekenschap van het verloop van het project van mevrouw Riek Bakker, mede in het licht van haar presentatie aan de raden van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel op 15 december jl. 3. Wethouder Oosterwijk brengt in, dat het meldingssysteem van de ondergrondse afvalcontainers nog gebreken vertoont. Dit betreft overigens een verantwoordelijkheid van NV MAK. Nadere afspraken zijn inmiddels gemaakt en maatregelen in uitvoering genomen. 4. De burgemeester maakt melding van zijn gesprek met het Seniorenconvent over zijn initiatief om te komen tot gesprek over het functioneren van de plaatselijke democratie, en over de rol van de gemeenteraad daarin. 5. De secretaris deelt met het college, dat hij vanuit het project-Code Oranje gevraagd is om in een referentiegroep te reageren op ideeën die vanuit diverse gemeenten (de zogenaamde voorhoede-gemeenten) zijn ontwikkeld om te komen tot een adequater functioneren van de volks vertegenwoordigende rol van de gemeentelijk overheid. Beoogd wordt om met dergelijke ideeën de totstandkoming van een Experimenteerwet te beïnvloeden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Er vinden de komende week geen vergaderingen plaats

   Besluit Er zijn in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband.

  • 005. Evaluatie jaarwisseling 2016/2017

   Besluit Het college kijkt terug op een betrekkelijk rustig verlopen jaarwisseling. De schade aan gemeente-eigendommen wordt vooralsnog ingeschat op zo´n € 10.000 tot € 15.000,-- een bedrag dat niet afwijkt van het vanuit voorgaande jaren kenmerkende patroon.

  • 006. Ontwerp PvE busconcessies MRDH

   De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen over het ontwerp Programma van Eisen busconcessies MRDH.

   Besluit Conform advies besloten. Hedenavond vindt overleg plaats met de raadscommissie over de zienswijze van de raad, waarna de tekst definitief wordt gemaakt. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 007. Lift kinderboerderij Klein Boveneind

   1. In te stemmen met het realiseren van een liftvoorziening in de nieuwe ‘hooiberg’ op kinderboerderij Klein Boveneind. 2. De raad te vragen een krediet van € 27.725 ter beschikking te stellen voor de realisatie van de lift.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de tekst van het raadsvoorstel wordt geabstraheerd van BTW kosten.

   Document(en)
  • 008. Ondersteuning brief inzake precariobelasting

   Te besluiten om 1. In te gaan op het verzoek van de wethouder van Financiën van de gemeente Capelle aan den IJssel om de brief aan de minister over de precariobelasting te ondersteunen en mede-afzender te zijn; 2. Als reactie op dit verzoek de bijgaande conceptbrief aan de gemeente Capelle aan den IJssel te sturen;

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt in kennis gesteld door middel van een raadsmemo.

   Document(en)
  • 009. Treasurystatuut 2017

   1. Het Treasurystatuut 2017 ter vaststelling aanbieden aan raad 2. Het Treasurystatuut 2010 in te trekken

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. benoeming trouwambtenaren

   Mevrouw Janneke Margriet van der Linde, De heer Leendert Jacobus Vogelaar en Nicolaas Goezinne per 1 februari 2017 te benoemen tot bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van 5 jaar in Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 011. Projectsubsidie Schuldhulpmaatje 2017

   Aan Stichting Schuldhulpmaatje Krimpen aan den IJssel voor 2017 een projectsubsidie van € 6.750,- te verlenen voor de uitvoering van het project "Schuldhulpmaatje"

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Benoeming voorzitter Seniorenplatform

   De heer M. Baltissen met ingang van 1 januari 2017 te benoemen tot voorzitter van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Reactie Adviesraad op voorzieningenfonds

   1. De adviesraad sociaal domein te beantwoorden conform concept

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Vaststelling subsidie "Samen bewegen motiveert"

   De aan de Zorggroep Krimpen verleende projectsubsidie vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Inhouding en doorbetaling vaste lasten

   1. in te stemmen met de in de bijgaande notitie omschreven aanpak van het inhouden en doorbetalen van vaste lasten. 2. de ten laste van Krimpen aan den IJssel komende extra personeelskosten, voor 2017 en 2018 een bedrag van € 21.000,= per jaar, ten laste te brengen van het budget ‘Kosten Participatiebudget’, grootboekrekening 6611220;

   Besluit Het college staat positief tegenover de voorgestelde aanpak. Het opteert voor de in de notitie beschreven optie 1. Voorafgaand aan een definitief besluit, wordt het advies van de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd.

   Document(en)
  • 024. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen punten voor actieve perscommunicatie aangedragen.