09-12-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-12-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de voorbereidingen van de DB-vergadering van Promen van 11 december a.s. over de meerdere varianten voor de toekomst van het bedrijf. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat voor de zonnepanelen op het raadhuis een subsidie is verleend, groot in totaal: € 235.000. 3. Hij doet mededeling van zijn gesprek op 4 december jl. met de heer Koen (DB-lid Stadsregio) over een gewijzigde aanwending van het verleende subsidie voor ontwikkelingen in de Stormpolder. Er komt een voortgangsrapportage alsook een formele verzoek richting Stadsregio. 4. Het college neemt kennis van een veelheid aan vragen voortgekomen uit het contact Praat met de Raad. Het college plaatst kanttekeningen bij deze wijze van het proces. Wethouder Oosterwijk coördineert de beantwoording. 5. Het college spreekt uit het initiatief te zullen nemen voor voorstellen voor thema’s als spreekrecht in de raad, referendumverordening en het burgerinitiatief. 6. Wethouder De Leeuw doet verslag van de commissievergadering van 4 december jl. Er komt een raadsmemo over een kleine aanpassing van Najaarsnota. Voor het overige blijven de stukken ongewijzigd. 7. Hij stelt het college op de hoogte van de vorderingen in de voorbereiding van het huurprijsbeleid voor gemeentelijke accommodaties, mede in relatie tot de planvoorbereiding voor De Tuyter en Big Bear. 8. De burgemeester doet mededeling over het verloop van de vergadering van het Bestuursforum MRDH van 8 december jl. over zowel de afronding van het MRDH-project als de wijze van verkiezing van het DB.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 2 december 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 2 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 9 t/m maandag 15 december 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Van de agenda wordt kennis genomen. Het AB zal worden bijgewoond door de wethouders Blankenberg en Boudesteijn.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Voorbereiden raadsvergadering 11 devember 2014

   De raadsvergadering wordt voorbereid.

  • 008. Mandaatverlening IJSSELgemeenten

   1. Het "Besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten" vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Metropoolregio Rotterdam Den Haag

   1. In te stemmen met de ontwerp-gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (collegebesluit); 2. In te stemmen met de ontwerp-gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (besluit Burgemeester)

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Verzelfstandiging gemeentelijke voorzieningen

   1. De Notitie ‘(Intern) verzelfstandigen’ vast te stellen als leidraad voor de interne en externe verzelfstandiging van de gemeentelijke voorzieningen. 2. Interne managementovereenkomsten voor het kalender- c.q. boekjaar 2015 aan te gaan met: a. de manager van het team beheer accommodaties inzake: i. het beheer van de binnensportaccommodaties; ii. het beheer van zwembad ‘De Lansingh’; b. de (interim) manager inzake het gewenste aanbod op het gebied van muziekeducatie; c. de teamleider ‘groen’ van de afdeling Ruimte inzake het beheer van de kinderboerderij. 3. De gemeenteraad hierover te informeren.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat wethouder Boudesteijn zich nog nader rekenschap wil geven van de relatie tussen (interne) verzelfstandiging van de kinderboerderij en de toekomst van het hertenkamp in het Park Middenwetering. Overigens is er op dit moment geen aanleiding voor actieve informatie richting raad.

   Document(en)
  • 011. Bestuurlijke afspraken huisvesting KOAG

   1. De bestuurlijke afspraken vast te stellen. 2. Wethouder Blankenberg te machtigen om namens het college de bestuurlijke afspraken te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. BeSeF document Krimpenerwaard College en KOAG

   1. Het BeSeF-document vast te stellen. 2. Wethouder De Leeuw te machtigen om namens het college het BeSeF-document te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Voorziening onderwijshuisvesting obs de Paperclip

   1. In te stemmen met het uitvoeren voor vervanging van de dakafwerking van het schoolgebouw de Paperclip aan de Berk te Krimpen aan den IJssel. 2. De vergoeding te bepalen op € 47.566,00 inclusief 21% BTW en 7,5% voorbereidings-en begeleidingskosten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Samenwerkingsprotocollen op grond van de Jeugdwet

   1. In te stemmen met het protocol Gemeenten - Raad voor de Kinderbescherming 2. In te stemmen met het protocol Gemeenten - Gecertificeerde Instellingen De burgemeester besluit om: Marco van Oosterwijk, wethouder jeugd c.a. te mandateren de protocollen namens het college te onderteke-nen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Subsidie 2015 SYnerKri

   1. Aan stichting SYnerKri – met toepassing van de Hardheidsclausule - een projectsubsidie van € 287.500,- te verlenen voor uitvoering van de regeling Combinatiefuncties en diverse activiteiten in het kader van sport en cultuur.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Projectsubsidie Sportraad Krimpen 2015

   1. de aanvraag voor een projectsubsidie van € 11.070,- voor de Sportraad toe te wijzen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Budgetsubsidies 2015 verlening (2e tranche)

   1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidie overeenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen uit de 2e tranche. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidie overeenkomsten aan de instellingen. 3. De beslistermijn voor de budgetsubsidies 2015 Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad eenmalig met maximaal 13 weken te verlengen. 4. Het bedrag van € 50.000 voor nieuw beleid op kostenplaats 6.650.201 aan te wenden t.b.v. subsidiëring van de peuterspeelzalen (inclusief VVE). 5. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling van het peuterspeelzaalwerk (inclusief VVE) de 90% normering te hanteren. 6. De hardheidsclausule toe te passen bij de verlening van de subsidie van BeGRIP in verband met het niet volledig zijn van de aanvraag. 7. In te stemmen met de continuering van bevoorschotting aan de Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Erkenningsubsidies 2015

   1. De tien erkenningsubsidies 2015 hoger dan € 5.000,- te verlenen. 2. In te stemmen met de afwijkingen ten aanzien van de bepalingen uit de ASV 2012 en de subsidiecriteria gesteld in het Beleidskader, door toepassing van de hardheidsclausule, conform de beoordelingen in bijlage 2.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Projectsubsidie VoorleesExpress 2015

   1. Projectsubsidie ad € 2.500 te verlenen aan Stichting Woordwijs voor de uitvoering in 2015 van het project VoorleesExpress in Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 020. Bedieningstijden Algerabrug en spoorbrug Gouda

   de door de PvdA-fractie gestelde vragen te beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de brief een redactionele aanvulling zal ondergaan.

   Document(en)