09-10-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-10-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college besluit tot verzending van de in ontwerp aangeleverde RIB met een reactie op de algemene beschouwingen op het Collegewerkprogramma, ten behoeve van de raadsvergadering van 18 oktober. 2. Het college besluit tot verzending van een RIB met daarin actuele informatie over de stand van zaken in de uitvoering van openstaande moties en gedane toezeggingen. 3. Het college reserveert de 27e november voor een vervolg op de retraite van 10 en 11 september. De burgemeester en gemeentesecretaris bereiden een programma voor die dag voor. 4. Op voorstel van wethouder Timm besluit het college het deelnemen van de gemeente aan het IJssel Business Magazine (vooralsnog) te continueren. Wel wordt aandacht gevraagd voor een vernieuwende vorm van die bijdrage. 5. Wethouder Neeleman rapporteert over de goede ontvangst op 2 oktober van recente informatie over de ontwikkelingen bij BLICK bij de gezamenlijke raadswerkgroepen van Capelle en Krimpen. 6. Hij informeert het college over de definitieve gunning aan Dura Vermeer van de sanering van het EMK-terrein. Voor dit moment is het Ministerie I&M in de leiding om het vervolgtraject invulling te geven. De gemeente haakt daar op aan. De raad wordt geïnformeerd. 7. Het college neemt kennis van de op handen zijnde fusie van de Rabobank Krimpenerwaard en Gouda. Wethouder Timm zal zich ter zake nader laten informeren.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen met betrekking tot de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld. Het college neemt kennis van de externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Agenda BC Va

   Besluit Van de agenda van de BC VA wordt kennis genomen en de afvaardiging naar de vergadering geregeld.

   Document(en)
  • 005. Functioneren verdeling portefeuilles collegeleden

   Besluit Het college neemt het huidig functioneren in ogenschouw. Het gesprek hierover wordt in de nabije toekomst vervolgd.

  • 006. Inzet lobby tweede oeververbinding Krimpenerwaard

   Besluit Conform advies besloten. Wethouder Janson zal hedenavond de commissievergadering in de gemeente Krimpenerwaard bijwonen. De RIB wordt op 10 oktober verzonden.

   Document(en)
  • 007. Begroting 2019

   De raad de begroting 2019 ter vaststelling aanbieden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Haalbaarheidsonderzoek Kon. Wilhelminaplein

   1. Met instemming kennis te nemen van de resultaten van (de eerste fase) van het haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van Kon. Wilhelminaplein 5 (makelaarskantoor Van Herk) naar een vernieuwde (kleinschaliger) kantoorruimte en één woning. 2. Het maatschappelijk draagvlak (verder) te onderzoeken door het voorlopig ontwerp vrij te geven voor inspraak vooruitlopende op de planologische procedure (kruimelgevallenregeling). 3. De raad via een begrotingswijziging voor te stellen in te stemmen met de overgang van de groene naar de rode fase van het MPG.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Keuzekaart Ouverturelaan

   1. De keuzekaart vrij te geven.

   Besluit Conform advies besloten. In het raadsvoorstel dat t.z.t. aan de raad zal worden aangeboden, zal expliciet melding worden gemaakt van het ontbreken van financieringsmiddelen in de begroting 2019-2022. Redactioneel: gesproken zal worden van een pakket aan alternatieven, waaruit een keuze gemaakt moet worden. De raad wordt geïnformeerd over het moment van raadpleging van de bewoners.

   Document(en)
  • 010. Zondagsvrijheid (Verordening Winkeltijden)

   Aan de raad voorstellen om alle winkeliers in Krimpen aan den IJssel de vrijheid te geven om op alle zon- en feestdagen tussen 12:00 en 18:00 uur hun winkels voor publiek te openen door: 1. bijgaande Verordening Winkeltijden 2018 vast te stellen en op 1 januari 2019 in werking te laten treden 2. de effecten van de geboden zondagsvrijheid na twee jaar te evalueren 3. de huidige Verordening Winkeltijden per 1 januari 2019 in te trekken

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt op 10 oktober per RIB op de hoogte gesteld van het ter hand aan de griffie gesteld zijn van dit raadsvoorstel. In de RIB wordt tevens kennisgeving gedaan van het besluit zoals genotuleerd bij agendapunt 11.

   Document(en)
  • 011. Aanwijzing koopzondagen

   1. Met ingang van 21 oktober 11 zondagen (van 12:00 tot 18:00) aan te wijzen als koopzondag. 2. 25 december 2018 (1e Kerstdag) aan te wijzen als dag dat de winkels van 12:00 tot 18:00 geopend mogen zijn.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Kerstmarkt 2018

   1.Voor alle personeelsleden in de zin van de CAR-UWO, in dienst per 1 december 2018, een kerstmarkt te organiseren in het raadhuis waarbij ze netto € 70,00 per persoon mogen besteden. 2.Voor degenen die niet aanwezig zijn en geen vervangende collega vinden, een VVV-bon van netto € 50,00 beschikbaar te stellen. 3.Voor de groep inhuurkrachten, WSW- en WIW-ers etc. een attentie met de waarde van maximaal € 30,00 te verstrekken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Actieve persvoorlichting wordt gezocht voor de agendapunten 7 (gehele college), alsmede 10 en 11 (wethouder Timm).