09-10-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
09-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Beleidsplan “Kracht van Krimpen” en verordeningen

  Het concept beleidsplan ”Kracht van Krimpen” en de concept verordeningen “Sociaal Domein” zijn gereed en liggen in oktober voor ter inspraak. Op 7 oktober wordt er bovendien een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de commissiebespreking wordt een presentatie verzorgd en kunt u vragen stellen. Er ligt geen voorstel ter besluitvorming voor in deze ronde. Dat gebeurt in de laatste ronde van dit jaar, nadat de inspraakprocedure is afgerond en eventuele aanpassingen zijn verwerkt in het concept-beleidsplan.

  Document(en)
 5. 005. Herziene begroting van de GR jeugdhulp Rijnmond.

  In de aanbiedingsbrief van het algemeen bestuur Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond wordt u gevraagd uw eventuele zienswijze op de begroting uiterlijk 13 november aan hen te doen toekomen zodat deze kan worden meegenomen bij verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten. De informatieve commissiebespreking is bedoeld om vragen te stellen en te bepalen of de gemeenteraad een zienswijze wenst in te dienen. Indien dit zo is wordt deze voorbereid voor behandeling op 16 oktober (commissie) en 13 november (raad).

  Document(en)
 6. 006. Afsprakenlijst

 7. 007. Rondvraag