09-10-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-10-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Op voorstel van wethouder Blankenberg besluit het college het raadsvoorstel met betrekking tot een algemene verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht, aan te passen naar de opinie van de Informatieve commissie van 4 oktober jl. 2. Wethouder Prins deelt mee, dat hij in het kader van Beter Benutten een overeenkomst met de Stadsregio Rotterdam heeft getekend voor een voetveer tussen Capelle en Krimpen. Het totale programma van Beter Benutten wordt binnenkort ter fiattering aan de raad voorgelegd. 3. Wethouder Hofstra doet mededeling van zijn contacten het de leiding van het Streekmuseum over het depot, waarvoor een andere plek wordt gezocht, teneinde de gemeenteboerderij voor verkoop beschikbaar te krijgen. 4. De gemeentesecretaris maakt melding van zijn contacten met de gemeente Zuidplas over het participeren van deze gemeente in de totstandkoming van een gezamenlijke eenheid Sociale Zaken. 5. Het college machtigt wethouder Prins om stem uit te brengen op de extra ledenvergadering van de VNG op 12 oktober a.s. te Utrecht.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 9 oktober t/m maandag 15 oktober 2012

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar, met uitzondering van 12 tot en met 15 oktober a.s.; dan neemt wethouder Blankenberg waar).

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Het college bespreekt de agenda’s van de beide portefeuillehoudersoverleggen, alsmede die van het REO, op 10 oktober a.s. Wethouder Prins zal deze vergaderingen bijwonen.

  Document(en)
  • 006. Projectsubsidie optimaliseren en doorontwikkeling van de baliefunctie

   Een projectsubsidie te verlenen van € 35.000,- aan het Meldpunt voor het optimaliseren en doorontwikkeling van de baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Beëindigen onderwijshuisvesting Prinsessenhof

   Te besluiten om 1. de bouwvoorbereiding onderwijshuisvesting voor obs Kortland en de Rudolf Steinerschool in het deelproject Prinsessenhof te beëindigen; 2. Investeren in samenwerking in huisvesting voor de scholen die ressorteren onder de besturen PCPO en OPOCK; 3. De huisvesting voor de Rudolf Steinerschool te handhaven in het schoolgebouw aan de Memlingstraat; 4. De raad te infomeren door middel van bijgaande conceptraadsinformatiebrief; 5. De besturen van het project Prinsessenhof te informeren door middel van bijgaande conceptbrief.

   Besluit Conform advies besloten. De tekst van zowel de Raadsinformatiebrief als de brief aan de bestuurders van het project Prinsessenhof, wordt redactioneel aangepast.

   Document(en)
  • 008. Vervolg discussie sociaal-maatschappelijke voorzie

   de gemeenteraad voor te stellen om de volgende stappen in het proces te zetten.

   Besluit Conform advies besloten. De tekst van het raadsvoorstel wordt redactioneel aangepast.

   Document(en)
  • 011. Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan

   1. instemmen met de ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Verlenging Sociaal Statuut

   De looptijd van het Sociaal Statuut 2007 te verlengen tot 1 januari 2013.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Regeling Gesprekkencyclus 2012

   1. de Regeling gesprekkencyclus 2012 voorlopig vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van 1 november 2012. 2. de Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken in te trekken met ingang van 1 november 2012. 3. de Regeling gesprekkencyclus 2012 ter instemming voor te leggen aan de OR.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Concept-begroting 2013

   De raad de begroting 2013 - 2016 ter vaststelling aanbieden

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele aanpassingen. Met deze stand van zaken rondt het college de voorbereidingen van de begroting af.

   Document(en)