09-09-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg zegt dat hij gisteren aan de raad een Memo heeft gestuurd over de ontwikkelingen bij Promen. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij op 4 september jl. gesproken heeft met de kwartiermaker Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH, in het bijzonder over de relatie tussen de economische en de bereikbaarheidsagenda. 3. Hij rapporteert vanuit het portefeuillehoudersoverleg Jeugd op 4 september jl. waarin een aanzienlijke toename van het benodigde budget voor jeugdzorgverlening wordt voorzien, tot uitdrukking komend in een aangepaste begroting van de GR Jeugdzorg. 4. Het college stuurt een RIB over de gunstige ontwikkeling binnen Krimpen van het aantal WWB gerechtigden: toename 0 procent. 5. Wethouder Boudesteijn meldt dat hij een overeenkomst heeft ondertekend met de Verkeersonderneming over monitoring van en mogelijke maatregelen voor de verkeersdrukte op de Algeracorridor. 6. Hij meldt dat hij met Rijksmonumentenzorg een oriënterend gesprek heeft gevoerd over het al dan niet monument waardig zijn van (delen van) de Algerabrug en -kering. 7. Het college ziet terug op de informatieve behandeling van het EMK-voorstel op 4 september jl. Er gaat een raadsmemo uit met specifieke antwoorden op enkele ter sprake gebrachte hoofdthema's. 8. Wethouder De Leeuw geeft toelichting op de eerste tussenstand van de begroting 2015. Er worden enkele praktische afspraken gemaakt om te komen tot maatregelen om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. 9. De burgemeester koppelt terug vanuit het overleg in het Presidium op 4 september jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 2 september 2014

  Besluit De besluitenlijst van 2 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. De burgemeester meldt dat het raadsvoorstel over de update van het huisvestingskrediet nog iets aangepast is naar aanleiding van de constatering dat bij een investering van € 350.000 rente moet worden bijgeschreven.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is geen uitnodigingenlijst aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 9 t/m maandag 15 september 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   PHO Verkeer en Vervoer 10 september 2014

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Boudesteijn woont dit overleg bij.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van het proces om te komen tot aanwijzing van de dislocaties(s). Voorts meldt hij dat de bouw van het nieuwe raadhuis op schema ligt en binnen de beschikbare budgetten verloopt.

  • 008. Voorzieningendiscussie - MFA's+Sportaccommodaties

   De Eindrapportages van Hospitality Consultants m.b.t. de multifunctionele accommodaties en de sportaccommodaties alsnog aan de gemeenteraad sturen.

   Besluit Aan de griffier wordt verzocht in het weekbericht voor de raad op te nemen dat, zo een raadslid daar behoefte aan heeft, hij of zij de eindrapportage kan inzien.

   Document(en)
  • 009. Aanpassing Mandaatregeling 2013, afd. Samenleving

   1. De directeur van de afdeling Samenleving toestemming te verlenen de beslissings- en ondertekenbevoegdheid zoals genoemd in de Mandaatregeling 2013 door te mandateren aan de juridisch kwaliteitsmedewerkers en de klantmanagers. 2. De Mandaatregeling 2013 aan te passen conform bijgaand Ontwerp-besluit.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 010. Sanctiestrategie milieuovertredingen

   1.De vernieuwde sanctiestrategie milieuovertredingen vast te stellen, zoals opgenomen in de bijlage ‘Actualisatie van de sanctiestrategie’. 2. DCMR Milieudienst Rijnmond op te dragen om de vernieuwde sanctiestrategie milieuovertredingen toe te passen bij de toezicht- en handhavingstaken, die namens het college van burgemeester en wethouders worden uitgevoerd. 3. Voor integrale toezicht- en handhavingsacties de nota handhaving omgevingsrecht 2012-2016 als leidend vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt op hoofdlijn geïnformeerd via RIB.

   Document(en)