09-08-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-08-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit In het college wordt stilgestaan bij de volgende actualiteiten: • Stand van zaken externe verzelfstandiging zwembad en binnensport • Voortgang vernieuwing/verbouwing Tuyter • Afwikkeling tijdens algemene beschouwingen aangenomen moties (de secretaris maakt een overzicht) • Afronding werkzaamheden aanbrug (de evaluatie wordt afgewacht) • Voortgang Van Duijvendijk • Aanpak herontwikkeling KOAG-locatie • Middelbrand Crimpenhof (3 augustus)

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 26 juli 2016

  Besluit Besluitenlijst van de vergadering van 26 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De uitnodigingen worden besproken

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden de komende weken geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit Geen ontwikkelingen

  • 006. Ontwikkelingen Groenalliantie Midden-Holland e.o.

   De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Ontwikkeling cliëntenbestand uitkeringsgerechtigde

   1. De raad conform bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over uw analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie op het BUIG-budget te komen; 2. Via bijgevoegd raadsvoorstel te vragen wat haar opvattingen hieromtrent zijn.

   Besluit Conform advies besloten met dien verstande dat met het raadsvoorstel nog geen concept zienswijze wordt meegestuurd.

   Document(en)
  • 008. Voorzieningenfonds

   1. Toezegging 45, datum 23-06-2016, conform bijgaande raadsinformatiebrief af te handelen. 2. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting de post van het voorzieningenfonds met € 30.000 te verhogen.

   Besluit Besloten wordt om toezegging 45 in de lijn van de concept raadsinformatiebrief af te handelen, met dien verstande dat (nog) niet wordt besloten om de post van het voorzieningenfonds te verhogen. Eerst wordt de behandeling van het rekenkamerrapport inzake minimabeleid inclusief de raadsinformatiebrief afgewacht.

   Document(en)
  • 009. nieuwe leden cliëntenraad leerlingenvervoer

   1.De volgende personen te benoemen als lid van de cliëntenraad leerlingenvervoer: De heer R. L. van der Ven per 17 februari 2016 Mevrouw N. van Zijp-Roos per 25 mei 201`6 Mevrouw B.J.M. Martens-Valentin per 25 mei 2016

   Besluit Conform besloten, met dien verstande dat alle personen per 25 mei 2016 benoemd worden.

   Document(en)
  • 010. Halfjaar rapportage zwembad 2016

   1. De halfjaar rapportage zwembad 2016 gelet op het aanbestedingstraject op TenderNed te publiceren.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 011. Partnerschap beurs Krimpen onderneemt

   1. Kennis te nemen van het eerste Business to Business evenement ‘Krimpen Onderneemt’ 2. Ons als partner aan dit evenement te verbinden door €7.500,- aan de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel ter beschikking te stellen

   Besluit Conforn advies besloten

   Document(en)
  • 012. Wijkactie verduurzaming woningen Langeland

   1. Invulling te geven aan actiepunt 2.3 uit de Duurzaamheidsagenda 2015-2017

   Besluit Conform besloten. Wethouder De Leeuw zal als wijkwethouder een actieve rol vervullen.

   Document(en)
  • 013. Geluidhinder omwonenden N210

   De brief van het Bewonerscomité “Krimpen N210” door te sturen naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het comité hiervan op de hoogte brengen

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 014. Aanvullende budgetsubsidie Kwadraad 2016

   1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een aanvullende budgetsubsidie van € 5.500 aan Kwadraad voor het participeren in de KrimpenWijzer.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 015. Uitbreiden Fonds Duurzaamheidslening

   De Raad volgens bijgaand raadsvoorstel voor te stellen € 400.000,-- uit de bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbare vrij opneembare middelen te halen en te storten in het, door het SVn beheerde, Fonds Duurzaamheidsleningen Krimpen aan den IJssel 2015

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 016. Evaluatie interne verzelfstandiging muziekschool

   1. Bijgaande raadsinformatiebrief over de evaluatie van de interne verzelfstandiging van de muziekschool te verzenden aan de gemeenteraad.

   Besluit Aan de hand van de evaluatie wordt vastgesteld dat er geen aanleiding is om de in november 2015 door de raad gestelde kaders aan te (laten) passen. Dit zal in een voorstel aan de raad verwoord worden. Er wordt geen raadsinformatiebrief verzonden.

   Document(en)
  • 017. Regionaal plan onderwijsvoorzieningen v.o

   1. De aan dit voorstel gehechte verklaring te ondertekenen waarmee wordt aangegeven dat door uw college kennis is genomen van het door de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio ”Kerk, IJssel en Drecht” opgestelde Regionaal plan onderwijsvoorzieningen dat zij vóór 1 november 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zullen indienen en dat er op basis van dit plan geen huisvestingsconsequenties zijn voor de scholen voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 018. Toestemming verhuur in schoolgebouwen

   Het college van bestuur van BLICK op onderwijs met ingang van het schooljaar 2016-2017 toestemming te verlenen voor verhuur van a. 115 m² in het schoolgebouw van obs Kortland aan de Jozef Israëlsstraat voor een nieuwe peutergroep van Via Futura; b. 115 m² in het schoolgebouw van obs de Groeiplaneet aan de Berk (voorheen de Paperclip) voor het verplaatsen van een peutergroep en BSO van Via Futura uit het schoolgebouw van obs de Groeiplaneet aan de Wielerbaan (voorheen de Fontein).

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)