09-06-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-06-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij op 5 juni jl. gesproken heeft met de Huurdersvereniging Crimpenhof, ter oriëntatie op het vraagstuk van de huren in het hoofdwinkelcentrum. 2. Hij meldt dat hij op 8 juni jl. met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard een overeenkomst heeft getekend met het aannemersbedrijf Den Hertog te Oudewater over het onderhoud van de (hoofd-)watergangen in onze gemeente. 3. Op voorstel van de burgemeester wordt besloten tot beantwoording van de SGP raadsvragen over het bevrijdingsevenement op 5 mei jl. conform een daarvoor aangereikt ambtelijk concept. 4. De secretaris en de burgemeester stellen het college op de hoogte van de voorbereidingen van de officiële opening van het Raadhuis op 26 juni a.s. 5. De secretaris koppelt terug vanuit een bespreking op het Provinciehuis, op 5 juni a.s., waarin aan gemeentesecretarissen het collegeprogramma voor het nieuwe college van GS is gepresenteerd. 6. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het extra DB van Promen op 5 juni jl. over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Op 9 juli a.s. vindt een AB vergadering plaats over een toekomstbeeld, aan de hand een voorstel van de directie van Promen. De raad wordt over de huidige stand van zaken geïnformeerd. 7. Hij informeert het college over de stand van zaken in het dossier van de huisvesting in onze gemeente van een verkoopvoorziening van de Stichting Capelle Werkt. 8. Wethouder Oosterwijk stelt het college op de hoogte van actualisatie van verlening van omgevingsvergunningen voor tijdelijke schoolaccommodaties.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 9 juni t/m maandag 15 juni 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam en MRDH

    Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 11 juni 2015

    Besluit De beide agenda’s worden doorgenomen en de afvaardiging vanuit het college aan de vergaderingen geregeld.

    Document(en)
   • 006. Voorbereiden raadsvergadering d.d 11 juni 2015

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
   • 007. Projectsubsidie taalcoaching 2015 ContourdeTwern

    1. Aan ContourdeTwern in 2015 een projectsubsidie van € 19.431 te verlenen voor het project taalcoaching in Krimpen aan den IJssel overeenkomstig de subsidiebeschikking. 2 Met toepassing van artikel 22 van de ASV (hardheidsclausule)de subsidie toe te kennen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Investeringen zwembad De Lansingh 2015

    1. De reguliere investeringen uit te voeren en ten laste te brengen van onderhoud kapitaal-goederen en de hogere storting mee te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019. 2. Voor de gekoppelde energiebesparende investeringen, conform bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen om: a. Een krediet à € 132.500 beschikbaar te stellen; b. De afschrijvingslasten te verhogen met € 8.900 en de energielasten te verlagen met € 17.500 in de huidige meerjarenbegroting vanaf 2016.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat het raadsvoorstel op het punt van de financiën nog enigszins wordt aangepast: de zaken die nu nog niet worden aangepakt zijn slechts een doorkijkje naar de toekomst en dus geen onderdeel van het voorstel.

    Document(en)
   • 009. Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico’s

    College: 1. Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico’s Jeugdigen vast te stellen. Burgemeester: 1. Wethouder Marco Oosterwijk te machtigen het samenwerkingsconvenant SISA te ondertekenen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Wintertennis door TVLangeland

    Tennisvereniging Langeland (TVL) het wintertennis vanaf 1 oktober 2015 in Krimpen binnen de gegeven kaders te laten organiseren

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Eenzaamheidsconferentie 17 juni 2015

    Afstemming en voorbereiding van de Miniconferentie Eenzaamheid op 17 juni 2015 met Irma Remeeus

    Besluit De conferentie wordt voorbereid.

   • 016. Communicatie

    Besluit Besloten wordt actieve communicatie te doen met betrekking tot de agendapunten 12 (gunning deel onderhoud groen Promen) en 13 (gunning integraal onderhoudsbestek).