09-05-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-05-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De burgemeester refereert aan de bestuurlijke rampenoefening, gepland voor 11 mei a.s. Marcel van Dokkum bereidt de oefening voor. 2. Op 24 mei a.s. komen de Commissaris van de Koning en een deel van de hofhouding op bezoek om – ter afronding van alle bezigheden met betrekking tot het Koninklijk bezoek op 21 februari jl. een fotoboek in ontvangst te nemen. 3. Door de SGP-fractie zijn schriftelijke vragen ingediend over de effecten op de omgeving van het blauwe zone die van toepassing is op het Raadhuisplein. Bestuurlijk verantwoordelijke: wethouder Oosterwijk. 4. Het college evalueert de plaatselijke plechtigheid van de dodenherdenking op 4 mei jl. Waardering voor het verloop. Wel enkele aandachtspunten, die mogelijk kunnen leiden tot een iets gewijzigde opzet voor de toekomst.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 2 mei 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 2 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel de raad voorstellen financiële middelen beschikbaar te stellen c.q. te heralloceren teneinde een vleugel van het kantoorgebouw van de Rabobank voor de gemeentelijke organisatie in gebruik te kunnen nemen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
   • 006. Nationale Groendag en Operatie Steenbreek

    1. In te stemmen met de organisatie van de Nationale Groendag en de raad hiervoor via een begrotingswijziging 15.000 ter beschikking te stellen. 2. In te stemmen met deelname aan Operatie Steenbreek 3. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Aanpassen verordening en besluit Wmo

    1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2017 met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2017 vast te stellen. 2. Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2017 in te trekken. 3. In te stemmen met de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2017 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling, onder gelijktijdige intrekking van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Monitor Sociaal Domein 2016

    De heren Kruit en de Glas geven een toelichting op de Monitor Sociaal Domein 2016. 1. Kennis te nemen van de Monitor Sociaal Domein 2016. 2. De raad via de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen

    Besluit Het college bespreekt de monitor in aanwezigheid van de heren Kruithof en De Glas. Er is waardering voor de inzet en resultaten in het achterliggende jaar. Afgesproken wordt dat in de collegevergadering van 16 mei a.s. een RIB aan de orde komt, waarin de kernpunten van de Monitor toelichtend verwoord zijn.

    Document(en)
   • 009. Renovatie en nieuwbouw 'Klein Boveneind'

    De raad voorstellen een aanvullend krediet van Eur 235.000,- te voteren bestaande uit - €81.905,- voor de hooiberg (in plaats van dekking ten laste van Onderhoud Kapitaalgoederen) - €91.416,- voor het kleindierenverblijf - €61.679,- als gevolg van overschrijding van het krediet door onvoorziene omstandigheden Aan de raad rekening en verantwoording afleggen over het vastgoedproject 'Renovatie en nieuwbouw Klein Boveneind'. Het project daarna afsluiten.

    Besluit Conform advies besloten. Het college geeft zich zorgvuldig rekenschap van de in het voorstel beschreven gang van zaken. Zij vraagt om precieze informatie over wat in de organisatie wordt ondernomen om herhaling van wat fout ging, te voorkomen. Het raadsvoorstel wordt in redactionele zin op nog enkele onderdelen aangevuld.

    Document(en)
   • 010. Zwemwater het Zwanewater

    1) Kennis te nemen van de huidige stand van zaken omtrent de zwemwaterlocatie “het Zwanewater”. 2) Aan het permanente negatief zwemadvies van de provincie gehoor te geven en een nieuwe inrichting van deze locatie voor te bereiden.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat wordt geconstateerd dat geen begrotingswijziging nodig is. De RIB wordt redactioneel aangepast. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

    Document(en)
   • 011. Benoemen kinderombudsman

    1. In te stemmen met de verordening gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel 2017 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling, onder gelijktijdige intrekking van de verordening gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Vooruitblik op het gesprek met college Molenwaard

    Vooruitblik op het gesprek met college Molenwaard (dat plaatsvindt tussen 12.00 - 14.00 uur.

    Besluit Het gesprek met het college van Molenwaard wordt voorbereid. Als agendapunten zijn van Krimpense zijde opgevoerd: het functioneren van HNW, de strategische visie van prof. Riek Bakker en de economische ontwikkeling in de (gezamenlijke gedeelde) regio.

   • 018. Communicatie

    Besluit Het college zoekt actieve perscommunicatie over de agendapunten 9, 10 en 11.