09-04-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
09-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in het Raadhuis en start om 20.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Derrickx.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Kennismaking hoofd Sociale zaken IJsselgemeenten

  De heer Frans van der Meij, hoofd Sociale Zaken IJsselgemeenten, geeft door middel van een presentatie inzicht in het verloop van het eerste kwartaal van de IJsselgemeenten. Daarbij gaat hij onder meer in op de inrichting van het Krimpens lokaal loket en de borging van de 'couleur locale'.

 5. 005. Programma van Eisen aanbesteding accountant

  De auditcommissie heeft een concept Programma van Eisen opgesteld voor de aanbesteding van de accountantsdiensten betreffende de controle van de jaarrekening. De commissie kan hier vragen over stellen. Informatie over de chronologie van de gang van zaken binnen de auditcommissie is toegevoegd om de commissie meer inzicht te verschaffen. Het Programma van Eisen wordt na de informatieve commissievergadering vastgesteld door de auditcommissie en aangeboden voor de besluitvoorbereidende vergadering van 16 april. Besluitvorming - de raad stelt het PvE vast - is voorzien voor de raadsvergadering van 23 april. Vervolgens start de procedure met voorziene aanwijziging van de accountant op 2 juli 2015.

  Document(en)
 6. 006. Discussiedocument 'Lokaal Referendum'

  Het voorliggende discussiedocument is de onderlegger voor een eerste gesprek over de mogelijkheden tot invoer van een lokaal referendum in Krimpen aan den IJssel. Het lokaal referendum is een directe vorm van burgerparticipatie. In het Coalitieakkoord 'Sterker door Verbinden' heeft de coalitie uitgesproken dat individuele burgers meer mogelijkheden dienen te krijgen zich actief in politieke en bestuurlijke issues te mengen en vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Na bespreking in de informatieve commissie zal het college van B&W een raadsvoorstel over het lokaal referendum voorbereiden. Bij dit raadsvoorstel zal de schriftelijke inbreng van fractie D66 betreffende het lokaal referendum worden betrokken.

  Document(en)
 7. 007. Terugkoppeling uit vergaderingen van Verbonden Partijen

  Op woensdag 8 april jl. heeft de tweede vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH plaatsgehad. De vergaderstukken heeft u via het weekbericht ter kennisname ontvangen en zijn te raadplegen via de website van de Metropoolregio www.mrdh.nl. De gemeenteraad is in deze adviescommissie vertegenwoordigd door de raadsleden Butter en Pols. Onlangs hebben de raadsleden die zitting hebben in de adviescommissies gesproken over de wijze waarop de raad bij de advisering betrokken kan worden en op welke manier zij terugkoppeling kunnen geven aan de raad. Er is afgesproken dat de hele raad de stukken van de vergadering ontvangt. Input voor de vergadering kunt u aanleveren bij de betreffende vertegenwoordigers. Zij doen verslag van het verloop van de vergadering tijdens de eerstvolgende informatieve commissievergadering.

 8. 008. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst wordt geactualiseerd en komt de volgende ronde op de agenda.

 9. 009. Rondvraag