09-02-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-02-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit zijn gesprek met de Sportraad op 8 februari jl. over de voorstellen tot verzelfstandiging van zwembad en binnensportvoorzieningen. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij vanuit de GR Jeugd is gevraagd om - samen met de portefeuillehouder van Barendrecht - bestuurlijk de inkoop van zorg te gaan trekken. 3. Hij meldt bestuurlijk overleg te hebben gevoerd met het HHS over de aanstaande afronding van de werkzaamheden aan het Lekdijk-tracé. Die is gepland voor april a.s. 4. Hij meldt dat de zorgverlener Mika failliet is. Acht plaatsgenoten namen zorg af van deze instelling. Via het Krimpens Sociaal team vindt een "warme" overdracht plaats naar een nieuwe zorgverlener. Er gaat een raadsmemo uit. 5. De burgemeester meldt, dat gesprekken met kandidaten voor lidmaatschap van de referendum commissie nog niet heeft geleid tot een voldoende aantal benoembare kandidaten. 6. Hij refereert aan een gesprek met de plaatselijke Raad van Kerken dat hij samen met wethouder De Leeuw heeft gevoerd, o.a. over communicatie en over thematiek voor passie-gesprekken. 7. Wethouder Boudesteijn deelt met het college de succesvolle start van het Bestuurlijk Platform Algeracorridor, op 4 februari jl. 8. Het college kijkt terug op de bespreking in de informatie commissie van 4 februari jl. over het Cruijff Court. Het college bereidt een voorstel voor een kunstgrasveld. Het overige bezien we in het verband van de Kadernota. 9. Wethouder De Leeuw deelt met het college de situatie met de DCV-velden. Belangrijk is met welke plannen het bestuur van DCV zelf naar de gemeente komt. Een afspraak met het bestuur is gemaakt. 10. De gemeentesecretaris coördineert de bestuurlijke reacties op de drie quick scans van de directeur Rekenkamer. Behandeling in de raad staat gepland voor 3 maart a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 2 februari 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2016 wordt vastgesteld, met dien verstande, dat onder punt 1.4 voor “1 januari 2017” wordt gelezen: “31 januari 2017”.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er vinden de komende week geen bestuurlijke vergaderingen in metropolitaan verband plaats.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit Het college bereidt het gesprek met de raadsleden over de huidige gang van zaken in De Stuw voor.

  • 006. Voorbereiding GBT-oefening 15 februari 2016

   Besluit Het college neemt kennis van het programma en de toelichting daarop van Marcel van Dokkum, voor de GBT-oefening op 15 februari a.s. in het WPC-gebouw te Rotterdam.

   Document(en)
   • 007. Afhandeling schriftelijke vragen

    Besluit Het college maakt afspraken over de (wijze van) beantwoording van ingediende raadsvragen.

   • 008. Projectsubsidie monument Groningen

    De aanvraag voor subsidie voor het bouwen van een monument af te wijzen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. stemdistricten en stembureauleden

    1. voor het raadgevend referendum over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne 18 stemdistricten vast te stellen en 18 stemlokalen aan te wijzen zoals op de bijgevoegde sterktelijst is aangegeven; 2. 72 stembureauleden en 11 reserve stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de 18 stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven; 3. het hoofd van het Publiekscentrum machtigen voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen; 4. de financiële gevolgen zoals omschreven in de financiële paragraaf te verwerken in de begrotingswijziging van januari.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Communicatie

    Besluit Actieve persvoorlichting wordt gezocht voor agendapunt 1.7 (start Bestuurlijk Platform Algeracorridor).