09-01-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
09-01-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 28-11-2013 en 2-12-2013.

  Besluit De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 004. Spreekrecht

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 5. 005. Evaluatie pilot rkc

  1. De pilot samenwerking rekenkamer(commissie) met Capelle aan den IJssel met in elk geval twee jaar te verlengen tot 31 december 2015, met de optie voor verlening tot uiterlijk 31 december 2016. 2. Voor de personele invulling gebruik te maken van een bureau of instelling die aan de pilot vorm en inhoud kan geven door middel van het directeurenmodel. 3. Een begeleidingsgroep van drie raadsleden per gemeente in te stellen.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel. De heer Vogelaar (SGP) benadrukt het belang van onderwerpkeuzes die lokale relevantie hebben. Dit wordt breed gedeeld door de commissieleden. Tevens wordt benadrukt dat gezamenlijk onderzoek doen, of een vergelijkend element toevoegen alleen wenselijk is indien dit toegevoegde waarde heeft. Ten aanzien van de wijze van onderwerpselectie wordt gesproken over de manier om de raad hier bij te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van een (jaarlijkse) bijeenkomst waarbij de rekenkamercommissie in gesprek gaat met raadsleden. Ten aanzien van de rol van de griffie wordt aangehaald dat er minder ondersteuning nodig zal zijn, maar de griffie wel een rol houdt als intermediair en bij het opvolgen van aanbevelingen. Er wordt een discrepantie opgemerkt tussen het voorstel zoals vermeld op de agenda, en de tekst in het raadsvoorstel. Vanwege de brede voorkeur voor een pilot tot ten minste eind 2015, wordt de tekst van het raadsvoorstel zodoende aangepast. Daarbij merkt burgemeester Huizer op dat het van belang is gedurende de pilotperiode na te denken en besluiten te nemen over het gewenste vervolg. Zij adviseert verder positief over het voorstel om de beoordeling van de offertes door de auditcommissie uit te laten voeren en van te voren de offertevoorwaarden goed te bespreken. Ook beveelt zij aan om rapporten kritisch te beoordelen en niet automatisch aanbevelingen over te nemen. Zij adviseert overgenomen aanbevelingen door bijvoorbeeld de auditcommissie te laten volgen. De commissie adviseert om het voorstel (inclusief de voorgestelde aanpassing bij beslispunt 1) als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. 20e wijziging gemeenschappelijke regeling DCMR

  1. In te stemmen met de 20e wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

  Besluit De commissie adviseert positief over het voorstel en stelt voor het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Planning & Controlcyclus 2014

  De P&C-cyclus 2014 vast te stellen, waarbij in 2014 (weer) tijdelijk wordt afgeweken van de Financiƫle verordening 2012.

  Besluit De commissie adviseert positief over het voorstel en stelt voor het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 8. 008. Afspraken / toezeggingen

  De lijsten met afspraken en toezeggingen zijn geactualiseerd. De commissie wordt voorgesteld om de toezeggingen met de volgende lijstnummers af te handelen: 5 - 24 - 28 - 32 - 33 - 53, 54, 57, en 67.

  Besluit De commissie stemt in met het voorstel.

  Document(en)
  • 009. Afhandelen moties

   De moties met nummer 42 en 43 afhandelen.

   Besluit De commissie adviseert positief over het voorstel en stelt voor het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
   • 010. Rondvraag

    Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.