08-11-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
08-11-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1.Wethouder De Leeuw meldt, dat met DCV een intentieovereenkomst in de maak is over renovatie van de sportvoorziening in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling van de locatie. 2. Hij deelt met het college dat het noodplan voor TCK is uitgevoerd. De opgaande lijn is bij de vereniging ingezet. Het aantal leden is met 50 gestegen. 3.Wethouder Blankenberg meldt, dat raadslid Hans Butter om gezondheidsredenen zich de komende 16 weken laat vervangen door het burgerlid Cornel van Geelen. Inzet is gericht op diens beëdiging in de raad van donderdag. 4. Het college brengt op 15 november a.s. een bezoek aan het college van Ridderkerk. Van onze zijde wordt ter agendering aangedragen: Bereikbaarheid/oeververbinding, Windmolens/-energie, MRDH. 5. Het college besluit, aanvullend op hetgeen vermeld is in het raadsvoorstel van 4 november jl. om de portefeuille Haven aan wethouder De Leeuw en de portefeuille Inkoop bij wethouder Oosterwijk te beleggen. 6. De gemeentesecretaris meldt dat in opdracht van de gemeentesecretarissen van de Promen-gemeenten een procesvoorstel is ontwikkeld om te komen tot een gezamenlijke opinie over de toekomst van het bedrijf. 7. Hij meldt dat hij toetreedt tot de zogenaamde Oplopergroep Voorhoede gemeenten Nieuwe Democratie, een initiatief dat is ontwikkeld door – wat is gaan heten – de “Code Oranje”.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 1 november 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 1 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder De Leeuw zal de BC VA bijwonen.

   Document(en)
  • 005. Voorbereiden raadsvergadering 10 november 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

  • 006. Midterm review collegeprogramma

   Besluit Het college neemt voldoening kennis van het document. Nog enkele aanpassingen zullen worden doorgevoerd. Eindredactie: wethouder Oosterwijk. Het college zal met de raad bezien wat het juiste moment is voor het beschikbaar stellen van en het gesprek over deze Midterm review.

  • 007. Kerstboom, fontein en verlichting bomen

   1. In te stemmen met het plaatsen van een kerstboom gedurende de kerstperiode nabij de entree van het raadhuis, het aanbrengen van verlichting in de bomen op het Raadhuisplein en het aanbrengen van een fontein in de waterpartij.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat voor wat betreft de kerstboom bezien zal worden of een goedkopere uitvoering mogelijk is, alsmede of zo’n voorziening activiteiten door ondernemers van de omliggende winkels kan aantrekken. Actie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 008. Toezegging inzake evaluatie verordening(en) PW

   De raad middels bijgaande brief conform de toezegging in de vergadering van december 2014 te informeren op het onderwerp evaluatie van verordeningen op basis van de Participatiewet en aanverwante regelingen en de evaluatie van de samenwerking binnen de GR IJsselgemeenten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Vaststellen geactualiseerde prestatieafspraken

   1. De bijgevoegde geactualiseerde Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn 2015-2018 vast te stellen. 2. De gemeenteraad over uw besluit te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 3. De geactualiseerde prestatieafspraken te ondertekenen op 12 december 2016, tijdens een te houden Bestuurlijk Overleg QuaWonen-Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en omstreken-Gemeente.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de RIB een beknopte duiding van de overeengekomen prestatieafspraken wordt opgenomen.

   Document(en)
  • 010. Naj.rapportage+3e Begr.wijz. Groenalliantie 2016

   1. De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Renovatie duiker onder de C.G. Roosweg

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het relinen (renoveren) van de duiker onder de C.G. Roosweg 2. De kosten ad € 60.000,00 ten laste te laten komen van de voorziening riolering

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Budget veegplannen Kortland, Langeland, Lansingh-Z

   Het gereserveerde budget nieuw beleid daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor de veeg (bestemmingsplan)plannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. RIB informatiepakket splitsing Eneco

   Kennis te nemen van het informatiepakket over de splitsing van de Eneco Groep en als bijlage bij een RIB aan de raad doen toekomen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de RIB wordt aangepast. Eindredactie: wethouder De Leeuw..

   Document(en)
  • 014. Geldleningsovereenkomst MAK

   1. De rentevergoeding voor de lening vast te stellen op 1% per jaar.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Eindbeeld verzelfstandiging muziekschool

   1. De muziekschool per 1 september 2017 te verzelfstandigen langs het gepresenteerde eindbeeld. 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 3. De ondernemingsraad advies te vragen over het plan van aanpak verzelfstandiging muziekschool.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat naar de financiële paragraaf van de RIB nog wordt gekeken. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 016. Invoering Individueel KeuzeBudget (IKB)

   1. De door het LOGA aangekondigde nieuwe tekst van de artikelen in de CAR-UWO zoals neergelegd in de bijlage van de circulaire van 29 juni 2016 met het onderwerp Regeling IKB (ECWGO/U201600995) per 1 januari 2017 vast te stellen. 2. De “Regeling fiscale uitruil IKB” vast te stellen per 1 januari 2017. 3.De “Regeling Fietsenplan Krimpen aan den IJssel” van 1 april 1999, de “Regeling zwempas” van 1 oktober 1998 en de ‘Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer” van 1 januari 2011 per 1 januari 2017 in te trekken. 4.De werkgeverscommissie Griffie te adviseren de besluitvorming onder punt 1, 2 en 3 vast te stellen, zodat deze ook van toepassing is op het griffiepersoneel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Communicatie

   Besluit Er wordt vanuit deze agenda geen actieve perscommunicatie gezocht. .