08-11-2012 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
08-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit Op verzoek van de heer Luijendijk wordt agendapunt 6 voorafgaand aan agendapunt 5 behandeld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heer Boudesteijn deelt zijn verbazing dat de raad niet eerder is geinformeerd over het afsprakenpakket Beter Benutten. Wethouder Prins ligt de gang van zaken toe en stelt voor de discussie verder te voeren tijdens de informatieve commissie op 15 november (waar de raadsinformatiebrief hieromtrent aan de orde is). Verder meldt de voorzitter dat er omstreeks 21.30 uur onderhoud aan het netwerk wordt gepleegd.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 27 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 005. Vervolg discussie sociaal-maatschappelijke voorzie

   Te besluiten om: 1. in te stemmen met de concrete voorstellen op het gebied van het voorzieningenniveau, zoals die zijn opgenomen in de ontwerp meerjarenbegroting 2013-2016; 2. in te stemmen met de aanvullende taakstelling voor de voorzieningendiscussie, zoals die is opgenomen in de ontwerp meerjarenbegroting 2013-2016; 3. in te stemmen met het uitvoeren van een ‘quick scan’ c.q. ‘benchmark’ naar het zwembad, de muziekschool en de kinderboerderij; 4. in te stemmen met een ‘quick scan’ of en zo ja op welke wijze de exploitatie van Tuyter, Big Bear en Onderdak efficiënter kan worden georganiseerd; 5. in te stemmen met interactieve debatten binnen de zes onderscheiden clusters waarbij samen met het ‘veld’ wordt onderzocht in welke mate de inzet van collectieve middelen door de gemeente (verder) kan worden terug gedrongen.

   Besluit De raad besprekt het voorstel. De fractie van de SGP kan zich vinden in de voorgestelde route, maar mist een voorstel voor een quick scan sportaccomodaties en dient hierover met het CDA een amendement (amendement A2) in. De CDA fractie sluit zich hierbij aan en informeert hoe realistisch het college de gedane voorstellen vindt. Ook de overige fracties kunnen zich in de voorstellen vinden, waarbij het belang van de maatschappelijke debatten en de noodzaak om ‘out of the box’ te denken worden onderstreept. Burgemeester Huizer benadrukt de grote opgave die er ligt en haalt aan dat zij een quick scan sportaccomodaties niet nodig acht, maar er ook geen problemen mee heeft. Dit geldt ook voor wethouder Blankenberg, die wel moeite heeft met de formulering dat de sportaccomodaties integraal onderdeel uit moeten maken van de voorzieningendiscussie. Hij licht toe dat resultaat van onderzoekingen op een ander moment kan liggen voor de verschillende onderdelen. In de tweede termijn geeft de SGP fractie aan het amendement te handhaven en zich bewust te zijn van de eigen dynamiek van de diverse onderdelen; wel verwacht de fractie een tussenstand op het moment dat het debat wordt gevoerd. Het CDA is dezelfde mening toegedaan. Er wordt vervolgens gesteld over het voorstel inclusief het voorgesteld amendement. Beide worden met algemene stemmen aangenomen.

   Document(en)
  • 006. Begroting 2013

   De raad de begroting 2013 - 2016 ter vaststelling aanbieden

   Besluit De gemeenteraad bespreekt de begroting 2013. Hierbij geeft de PvdA aan zich te kunnen vinden in de taakstelling. De fractie vraagt om verantwoordelijkheid van alle partijen om vertraging bij de bouw van het Krimpenerwaardcollege te voorkomen, en is overtuigd van het effect van de voorgestelde maatregelen door het programma Beter Benutten. De fractie van Stem van Krimpen kan zich daarentegen niet vinden in de plannen voor het voet-fietsveer en dient hier met het CDA en Leefbaar Krimpen een motie (M1) over in. De fractie bekritieert de bezuinigingen op het cultuurprogramma en de bibliotheek, en dient daarover met de fractie van Leefbaar Krimpen een amendement (A1) in. Ook de VVD en D66 hebben zorgen over eventuele vertraging bij de bouw van het Krimpenerwaardcollege en de VVD spoort het college aan om sterk in te zetten op een snelle start. De fractie is vol lof over de inzet van de Sportraad en informeert hoe er wordt omgegaan met de voorstellen van de Sportraad. De ChristenUnie en CDA sluiten hier bij aan. De fractie van Stem van Krimpen stelt verder voor om op basis van de leerlingenprognoses ook de eventueel vrijkomende onderwijsruimte bij de voorzieningendiscussie betrekken. De voorzitter leest het amendement A1 en de motie M1 voor en geeft ten aanzien van amendement A1 aan dat het ongebruikelijk is om een amendement in te dienen op de meerjarenbegroting en stelt voor het te wijzigen in een motie. Zowel de Stem van Krimpen als de SGP tonen zich positief over de erkenning van de fileproblematiek als regionaal probleem en de voorgestelde oplossingen met de bestaande infrastructuur. De SGP fractie is verder evenals de fracties van de ChristenUnie en het CDA positief dat er geen sprake is van(lokale) lastenverzwaring en informeert naar de voorstellen omtrent onderhoud van het raadshuis. De fractie benadrukt het belang van buurtbemiddeling en ziet de bezuiniging op de bibliotheek als pijnlijk maar noodzakelijk, en informeert, evenals D66, naar de kansen van verhuur van het vrijkomende vloeroppervlak. D66 informeert naar nadere informatie over realisatie van de Sporthal en uit zorgen over de demografische ontwikkelingen in de gemeente. De fractie van Leefbaar Krimpen maakt zich verder zorgen over de groenvoorziening en de fractie van de ChristenUnie informeert wat de raad zelf bij kan dragen aan de bezuinigingen. De GroenLinks fractie ondersteunt Amendement A1 en werpt het idee op voor een multifunctioneel raadhuis. De fractie brengt de aangenomen motie stadslandbouw in herinnering in relatie tot de bezuinigingen op de buitenruimte. De CDA fractie informeert naar de mogelijkheid om de subsidies van het CJG bij de voorzieningendiscussie te betrekken en de fractie onderschrijft de kritiek op het voet-fietsveer en ondersteunt de motie M1 hierover. De fractie vraagt verder naar de mate waarin de verbonden partijen de afspraken (over taakstelling) na zijn gekomen en betreurt het uitblijven van nieuw beleid. In reactie geeft wethouder Prins aan dat de effecten van het (nieuwe) regeerakkoord nog geen onderdeel van de begroting uitmaken. Ten aanzien van Beter Benutten geeft hij aan dat de totale lasten eenmalig € 207.000 bedragen en hij dringt aan op aanhouden van de motie tot na de bespreking in de informatiecommissie. Een definitief voorstel over de invulling van de maatregelen wordt te zijner tijd aan de raad voorgelegd. De wethouder beantwoordt de overige vragen en stelt daarbij dat er geen groot effect op het cijfer buitenruimte wordt verwacht, dat er vanwege Het Nieuwe Werken minder werkplekken nodig zijn en over de meeste stelposten is aangegeven wat er mee is gerealiseerd. De meeste verbonden partijen voldoen aan de gestelde taakstelling; dit geldt - zoals bekend - niet voor de Veiligheidsregio. Wethouder Blankenberg gaat in op de voorstellen van de Sportraad en benadrukt dat het aan de raad is om er in het kader van de voorzieningendiscussie een mening over te vormen. Ten aanzien van de bouw van het Krimpenerwaardcollege stelt hij dat de procedures zo snel mogelijk worden afgerond, met inachtneming van de benodigde zorgvuldigheid. Over verhuur van vloeroppoervlakte van de bibliotheek kan hij geen informatie geven en met betrekking tot de vergrijzing wijst hij op het stilvalllen van woningbouw. Hij brengt het belang van buurtbemiddeling bij QuaWonen nogmaals onder de aandacht. Hij beantwoordt de overige aan hem gestelde vragen en zegt toe meer informatie te verschaffen over de Sporthal zodra er meer duidelijkheid is. Wethouder Hofstra geeft aan dat de indicator mantelzorgers is bijgesteld van 400 naar 500. Start bouw van het Krimpenerwaardcollege staat hoog op de agenda. Hij komt begin 2013 terug op de benodigde onderwijshuisvesting in relatie tot demografische ontwikkelingen en op mogelijkheden om vrijvallende ruimtes alternatief te benutten. Hij geeft aan dat er goede invulling wordt gegeven aan het wijkgericht werken door JJMH en geen reden te hebben naar een alternatieve aanbieder te zoeken. Hij stelt dat de CJG subsidies juist passen in het beleid en niet bij de voorzieningendiscussie betrokken dienen te worden. De bezuinigingen op de bibliotheek komen deels voort uit de verwachting dat de bibliotheek zich meer op digitale verstrekking gaat richten en daardoor minder ruimte nodig zal hebben. Burgemeester Huizer benadrukt dat de gemeente het project buurtbemiddeling met Factor G doorzet en dat deze vol goede moed is om de projecten te kunnen handhaven. Ten aanzien van het onderhoud van de gemeentelijke huisvesting wil zij graag binnenkort de eerste plannen tonen. Zij gaat verder in op de gestelde vragen over samenwerking en de resultaten van de quick scans. In tweede termijn geven de fracties (ten dele) aan welke moties en amendenten zij al dan niet steunen. De fractie van Stem van Krimpen geeft aan motie M1 aan te houden en amendement A1 om te zetten in motie M2. De fractie van GroenLinks draagt graag bij aan de plannen omtrent Stadslandbouw. Alvorens tot stemming wordt overgegaan geeft de voorzitter aan dat de tijdens de commissie gedane toezeggingen die tot wijziging van de begroting leiden onderdeel uitmaken van het voorliggende voorstel. Het betreft: -Het vervallen van de passage "plaatsing van geluidsmodules die hoogfrequent geluid uitzenden" vervalt op pagina 18; -Het wijzigen van de passage "Het in stand houden van de Muziekschool" in "Het aanbieden van muziekonderwijs. De wijze van aanbieden en het aanbod is onderdeel van de discussie maatschappelijke voorzieningen."; -En het wijzigen van het streefcijfer over het aantal geregistreerde mantelzorgers van 400 in 500. Er wordt gestemd over het voorstel ‘begroting 2013’, wat unaniem wordt aangenomen. Er wordt vervolgens gestemd over motie M2: Voor zijn de fracties van Stem van Krimpen, GroenLinks, D66, CDA en Leefbaar Krimpen (8 leden) en tegen de leden van de PvdA, VVD, ChristenUnie en SGP. De motie is daarmee afgewezen.

   Document(en)
  • 007. Ontwerpbegroting OLIVER 2012-2013

   Te besluiten om: 1. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) met betrekking tot het schooljaar 2012-2013 tot de ingangsdatum van de centralisering van het VAVO. 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het OLIVER met betrekking tot de financiële bijdrage aan het OLIVER van de deelnemende gemeenten in 2012.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

   Document(en)
  • 008. Afronding DCV project

   1. De overschrijding van het krediet à € 66.082 bij te ramen en ten laste te brengen van de grondexploitatie Waalpark.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

   Document(en)
  • 009. Arbeidsvoorwaarden Griffie

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

   Document(en)
  • 010. Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

   Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

   Document(en)
  • 011. Avvgb omgevingsrecht

   1.De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen om op grond van artikel 6.5. lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aan te wijzen de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de WABO. 2.Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden tot het vaststellen van een exploitatieplan of het afzien van het vaststellen van een dergelijk plan, een en ander als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot een omgevingsvergunning, te delegeren aan het college.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

   Document(en)
  • 012. Budgetautorisatie november 2012

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel

   Document(en)
  • 013. Vragenhalfuur actualiteit

   Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur Actualiteit.