08-07-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
08-07-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn stuurt nog deze week een memo aan de raad over de stand van zaken in de uitvoering van de D66-motie over een educatiebudget voor gedefinieerde verkeersmaatregelen. 2. De secretaris memoreert de aanvaarding door de Tweede Kamer van het wetsontwerp strekkende tot wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, waarmee de formele basis van de MRDH en de daarbinnen functionerende Vervoersautoriteit is gelegd. 3. Wethouder De Leeuw heeft een voorstel voor toedeling van de MPG-projecten aan de verschillende portefeuilles gedaan, hetgeen door het college wordt overgenomen. 4. Het college maakt afspraken over de voorbereiding van een schriftelijke reactie op de algemene beschouwingen over de Kadernota, die uiterlijk op 14 juli richting raad moet worden verstuurd. 5. Het college besluit een RIB te verzenden over de benoeming van de leden van het DB en AB van de GR IJsselgemeenten, alsook over de invulling van de directiefunctie voor de gezamenlijke organisatie. 5. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij door het AB van de DCMR gekozen is tot lid van het DB. 6. Hij doet verslag van de inloopbijeenkomst over het inrichtingsplan voor het gebied rondom het nieuwe raadhuis, op 2 juli a.s. 7. Wethouder Oosterwijk vraagt aandacht voor tijdige en adequate afwikkeling van communicatie (brieven en mails) van burgers met de gemeente.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Besluit Er is geen uitnodigingenlijst aangeboden.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 8 juli t/m maandag 14 juli 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Agenda 9 juli 2014 algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam

  Besluit De agenda van de AB-vergadering wordt doorgenomen. De wethouders Blankenberg en Boudesteijn wonen deze vergadering bij.

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit Er valt op dit moment geen nieuws te melden.

 7. 007. Benoeming leden AB GRIJsselgemeenten

  Als leden en plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur van de GR IJsselgemeenten aan te wijzen de heren: 1. J.H. Blankenberg (lid) 2. A.J. de Leeuw (lid) 3. G. Boudesteijn (plv.lid) 4. C.A. Oosterwijk (plv.lid)

  Besluit Conform advies besloten.

 8. 008. Subsidieaanvraag theaterstichting Ooit

  1. De subsidieaanvraag van theaterstichting Ooit ter hoogte van € 1.355,- af te wijzen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 009. structuurvisie schaliegas

  1. Kennis te nemen van de ‘concept notitie reikwijdte en detailniveau milieuonderzoek naar schaliegas’ 2.Instemmen met bijgevoegde zienswijze

  Besluit Conform advies besloten. De raad wordt bij RIB in kennis gesteld van de notitie.

 10. 011. Definitieve vaststelling subsidie Krimpen Presents

  1. De subsidie aan Stichting Krimpen Presents voor het Oranje Festival vast te stellen op € 17.200,-.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 11. 012. vaststelling budgetsubsidies 2013 eerste tranche

  1.Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2.De budgetsubsidies 2013 van de 1e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3.De beslistermijn voor de 2e tranche budgetsubsidies, op grond van ASV2012 art. 19 lid 3, met 13 weken te verlengen tot en met uiterlijk 30 oktober 2014. 4.Goedkeuring te geven om het positief resultaat van 2013 van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland op te nemen in de reserve van de stichting met de bestemming voor Krimpen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)