08-05-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
08-05-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college verleent goedkeuring voor het raadplegen van de BRP over persoonsgegevens van nieuw ingezetenen in het achterliggende jaar, teneinde hen te kunnen uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst op 20 juni a.s. 2. Aan wethouder Blankenberg wordt gemandateerd de ondertekening van de stukken met betrekking tot de Stichting Leergeld en De Jonge Krijger. 3. Het college ziet met voldoening terug op een geslaagde 4 en 5 mei-viering.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 april 2018.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 24 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ingenieursbureau Krimpenerwaard

   Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019/2022 en de voorlopige jaarrekening 2017 en de gemeenteraad niet voor te stellen om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Metropoolregio Rotterdam Den Haag

   Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019-2022 en de gemeenteraad niet voor te stellen om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Metropoolregio Rotterdam Den Haag

   Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken en de gemeenteraad niet voor te stellen om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Jaarstukken Promen

   1. De financiële stukken van Promen voor kennisgeving aan te nemen; 2. De raad door toezending van de stukken en de bijgaand raadsinformatiebrief te informeren, met de vermelding dat het college geen reden ziet voor het indienen van een zienswijze bij het Algemeen Bestuur van Promen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJSSELgemeenten

   Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2019-2022 en de gemeenteraad niet voorstellen om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten

   Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 en de gemeenteraad niet voorstellen om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten

   Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en de gemeenteraad niet voorstellen om een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Begroting VRR 2019

   De raad via een RIB laten weten dat het college geen reden ziet om hen te adviseren een zienswijze in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Begroting DCMR 2019

   De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde brief zienswijze begroting DCMR 2019.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019

   1. Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van het Streekarchief Midden-Holland. 2. De begroting ter kennisneming aan te bieden aan de raad. 3. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 in te dienen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Ontwerp-vervoerplannen 2019

   1. de MRDH conform bijgevoegde conceptbrief een reactie te sturen; 2. de raad hierover te informeren door middel van een RIB.

   Besluit Aangehouden tot de vergadering van 15 mei.

   Document(en)
  • 016. Beleidskader Windenergie

   1. De “nota van beantwoording en wijziging Ontwerp-beleidskader Windenergie” vast te stellen. 2. Het gewijzigde beleidskader Windenergie vast te stellen 3. De raad voor te stellen om de nota (onder 1) en het aangepaste beleidskader (onder 2) vast te stellen. 4. Wethouder Oosterwijk te mandateren indien noodzakelijk wijzigingen aan te brengen in de nota van beantwoording en het beleidskader windenergie als daar na behandeling in de commissie noodzaak toe is.

   Besluit Conform advies besloten. In de hoofdstukken 5 en 7 van de Zienswijzen-nota worden nog enkele aanvullingen gedaan op het punt van geluid. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 017. Bestuursovereenkomst realisatie windenergie

   Het college besluit om 1. In te stemmen met de Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave Krimpen aan den IJssel. De burgemeester besluit om 1. Wethouder Oosterwijk te mandateren de ‘Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave Krimpen aan den IJssel’ namens de gemeente te tekenen.

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt per RIB in kennis gesteld van de ondertekening van de overeenkomst.

   Document(en)
  • 018. Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017

   1. Een aanvraag om toekenning van een Vangnetuitkering Participatiewet met betrekking tot uitvoeringsjaar 2017 in te dienen middels bijgaand formulier; 2. De raad een voorstel te doen om door medeondertekening van het aanvraagformulier blijk te geven van de noodzakelijke instemming als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder d, van het Besluit Participatiewet.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 020. Jaarstukken en begroting(swijziging) 18 en 19 GRJR

   1. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2. in te stemmen met de gewijzigde begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 3. in te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, geen zienswijze kenbaar te maken 4. De gemeenteraad te informeren via raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 021. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.