08-04-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
08-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet met voldoening terug op de ingebruikneming van het nieuwe raadhuis, op 7 april jl. 2. De eerstvolgend update van de uitvoering van het Sociaal Domein wordt gegeven in de B&W-vergadering van 21 april a.s. bij welke gelegenheid ook de financiële stand van zaken wordt gerapporteerd. 3. Wethouder Oosterwijk zegt dat een tweede subsidieaanvraag voor zonnepanelen is gehonoreerd, nu ook voor de locaties Stormsweg en De Tuyter. Opdracht tot uitvoering wordt gegeven aan team Vastgoed. 4. Hij meldt dat hij door OGMS is benaderd over mogelijkheden voor het afmeren van de “Ark van Noach” langs de kade van het Hollandia-terrein. Het college vindt het idee interessant en ziet nadere advisering over de (on-)mogelijkheden tegemoet. 5. Hij geeft een impressie van zijn gesprek met een jongerengroep op 7 april jl. 6. De gemeentesecretaris doet terugkoppeling van de retraite van het MT op 1 april jl. die geheel in het teken stond van de (kosten voor) bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende overhead. 7. Het college refereert aan het op 1 april jl. in een extra vergadering genomen besluit met betrekking tot een bestuurlijke sanctie naar aanleiding van een kwestie op de weekmarkt. 8. Wethouder Blankenberg meldt dat de Stichting Capelle Werkt met haar kringloopwinkel uit de bestaande behuizing in Crimpenhof moet. In beginsel staat het college positief tegenover een vestiging op de voormalige Roobol-locatie aan de IJsseldijk. 9. Hij zegt hedenmorgen te worden geïnterviewd door de KRO over het Krimpense beleid met betrekking tot bijstandsfraude.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 7 t/m maandag 13 april 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam en MRDH

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen in deze verbanden plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Vanwege de aanstaande afronding van dit project is vaste agendering van dit agendapunt nu niet meer nodig..

  • 007. Discussiedocument Lokaal Referendum

   1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het discussiedocument Lokaal Referendum ter bespreking in de Informatieve commissie van 9 april 2015; 2. Aan de hand van de uitkomsten van de discussie van 9 april 2015 nader te besluiten over de invoering van een Lokaal Referendum.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Intentieverklaring project ‘B-Fit’ sportimpuls '15

   1. Kennis te nemen van de projectaanvraag ‘B-Fit’ uitgevoerd door Synerkri 2. De wethouder Sport te mandateren de intentieverklaring te ondertekenen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Verruiming openingstijden Raadshuis

   In te stemmen met de inhoud en verzending van de bijgaande raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat er geen eindtijd wordt gesteld aan de vergaderingen van de raad en de raadscommissies en dat ook overigens de RIB enige redactionele aanpassing ondergaat.

   Document(en)