08-04-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
08-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De gemeentesecretaris doet mededeling van de stand van zaken in het MRDH-project, mede in relatie tot enige vertraging in het traject van wetgeving tot opheffing van de WGR plus status. 2. Het college beslist met betrekking tot het aanbieden van een raadsvoorstel, voor de komende raadsvergadering van 24 april a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 1 april 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 1 april 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 8 t/m maandag 14 april 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit de hedenmorgen gehouden Stuurgroep Huisvesting, welke stond in het teken van het definitief ontwerp voor de inrichting van het nieuwe raadhuis.

 7. 007. Opstapdag

  1. De post ‘nieuw beleid duurzaamheidsvisie’ voor € 2500 aan te wenden van het organiseren van de opstapdag 2014

  Besluit Conform advies besloten.

 8. 008. Voorontwerp bestemmingsplan P&R busstation

  Het voorontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van het P&R-busstation vrij te geven voor inspraak.

  Besluit Conform advies besloten.

 9. 009. Voorziening onderwijshuisvesting

  Te besluiten om: 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan voor verwijderen van asbesthoudende spatschermen bij de wastafels in de lokalen van r.k.b.s. Het Octaaf en g.b.s. Het Mozaiëk, gezamelijk gehuisvest in het pand aan de Una Corda en Da Capo te Krimpen aan den IJssel. 2. De vergoeding te bepalen op 14.365,94 inclusief 21 % B.T.W. en 7,5% voorbereidings- en begeleidingskosten.

  Besluit Conform advies besloten.

 10. 010. Subsidieverlening Oranjefestival

  Te besluiten om: 1. Aan Stichting Krimpen Presents een projectsubsidie voor de organisatie van het Oranjefestival op 26 april 2014 te verlenen voor een maximaal bedrag van € 17.200,-; 2. Stichting Krimpen Presents te verzoeken zich in te spannen tot het werven van meerdere sponsoren; 3. Na afloop van het festival, op basis van het verslag en de rekening een definitief subsidiebedrag vast te stellen met een maximum van € 17.200,-.; 4. Krimpen Presents dient naast het inhoudelijk verslag ook een financieel verslag te overleggen, uiterlijk 13 weken na afloop van het evenement.

  Besluit Conform advies besloten.

 11. 011. Uitslagengids verkiezingen gemeenteraad

  Kennis te nemen van de uitslagengids 'Gemeenteraad 2014' en akkoord te gaan met de verstrekking hiervan aan de plaatselijke politieke partijen, collegeleden, raadsleden en burgerleden.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 12. 012. Stemdistricten en stembureauleden

  1. voor de verkiezingen van het Europees Parlement 2014 achttien stemdistricten vast te stel-len en achttien stemlokalen aan te wijzen zoals op de bijgevoegde sterktelijst is aangege-ven; 2. 72 stembureauleden en 8 reserve stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de achttien stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven; 3. 36 tellers en 16 reserve tellers te benoemen die het hoofd van de afdeling Publiekscentrum op de achttien stembureaus kan inzetten; 4. het hoofd van de afdeling Publiekscentrum machtigen voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)