07-11-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
07-11-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit zijn gesprek met Optisport over zowel het functioneren van het zwembad in de per 1 april jl. verzelfstandigde situatie als over de bouwkundige situatie van het gebouw. 2. Wethouder Oosterwijk deelt met het college de initiatieven die binnen het verband van de MRDH zijn ondernomen op het punt van een duurzaamheidsprogramma, uiteindelijke gericht om te komen tot energieneutraliteit per 2050. 3. De burgemeester meldt, dat tijdens het kerstdiner van de raad op 21 december de heer A.B. Blase, burgemeester van Heerhugowaard, onze gast is. Hij gaat met de raad in gesprek over vernieuwende vormen van burgerparticipatie. 4. De burgemeester deelt met het college dat hij, naar aanleiding over de in de achterliggende week ontstane commotie over de constructieve veiligheid van het gebouw, op 3 november het Krimpenerwaardcollege heeft bezocht. 5. Het college verzendt hedenmiddag een RIB over de ontmoeting van mevrouw Sybilla Dekker met de raden van de beide Krimpenerwaardgemeenten, op 20 november, over de invulling van haar functie als Verkenner voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. 6. Het college verzendt hedenmiddag RIB’s over de actualisatie van zowel de lijst van aangenomen moties als de lijst van gedane toezeggingen. 7. Op voorstel van de portefeuillehouder stemt het college in met verzending aan de raad van een voorstel voor een zienswijze op het evaluatierapport MRDH. In het voordstek wordt een kernboodschap opgenomen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken en de afvaardiging naar deze vergadering geregeld.

   Document(en)
  • 005. ICT Projecten

   Marlene Geskes geeft een presentatie over de lopende ICT-projecten

   Besluit Marlène Geskes en Stefan van de Werken geven een presentatie. Naar aanleiding van de presentatie spreekt het college uit het nuttig te vinden op deze wijze met enige regelmatig over ICT-(beveiligings)issues te worden geïnformeerd c.q. geraadpleegd.

  • 006. Belasting- en tariefvoorstellen 2018

   Te besluiten om 1. De belasting- en tariefvoorstellen 2018, de belastingverordeningen 2018 en het tarievenbesluit 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden, ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 14 december 2017.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in het raadsvoorstel enkele redactionele aanpassingen worden doorgevoerd..

   Document(en)
  • 007. Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2018

   1. Vast te stellen de wijzigingen van CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Wijziging salarisbedragen, WML en IKB

   1. Vast te stellen wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 augustus 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. integraal veiligheidsplan 2018-2022

   1. De raad te adviseren het integraal veiligheidplan 2018-2022 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten, met den verstande, dat in de eindredactie van het document nog een relatie wordt gelegd met de in de gemeentebegroting opgenomen indicatoren uit:” Waar staat je gemeente”. Ook de mogelijkheid om een VOG te vragen van medewerkers bij een functiewijziging binnen de bestaande organisatie, wordt in het plan opgenomen. De bespreking over het plan wordt bijgewoond door de opstellers: Wilco Mastenbroek, Marcel van Dokkum en Bea den Ouden.

   Document(en)
  • 010. Stormschade Comenius College

   1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 2.248,85 ter vervanging / herstel van screendoek in verband met stormschade.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Beleidsplan duikers

   1.In te stemmen met het beleidsplan duikers 2018-2022 en deze vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Vergunningaanvraag o.b.v. de Leegstandswet

   Aan QuaWonen met ingang van 1 november 2017 een vergunning te verlenen tot het verhuren van enkele woningen in Krimpen aan den IJssel op basis van de Leegstandswet.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Locatie Meerkoetstraat

   1. De raad voor te stellen de Notitie Bouwregels Meerkoetstraat vast te stellen als stedenbouwkundig kader voor de ontwikkeling van deze locatie; 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de overgang van het project naar de initiatieffase (groen) en de kosten te dekken uit het voorbereidingskrediet dat daarvoor binnen het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties beschikbaar is; 3. De raad geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) op te leggen ten aanzien van de projectkaart Meerkoetstraat tot het project is afgerond en het openbaar maken het financieel belang van de gemeente niet meer kan schaden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Project Veld en Beemd (voormalig kantoor QuaWonen)

   1. Met instemming kennis te nemen van de resultaten van (de eerste fase) van het haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de locatie van het voormalige kantoor van QuaWonen aan de Veld en Beemd 25. 2. De raad voor te stellen aan de hand van het ontwerpbestemmingsplan Veld en Beemd de stedenbouwkundige kaders vast te stellen, zodat het maatschappelijk draagvlak verder kan worden onderzocht en in te stemmen met de overgang van de groene naar de gele (ontwerp)fase van het MPG.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat voor dit project ook een GREX wordt opgesteld.

   Document(en)
  • 024. Communicatie

   Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen van actieve perscommunicatie.