07-10-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
07-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van recente ontwikkelingen met betrekking tot Promen. De gemeentesecretaris vult hierbij aan, dat hedenmiddag een overleg plaatsvindt van de secretarissen van de deelnemende gemeenten met de interim-directeur van Promen over de toekomst van deze organisatie. 2. Wethouder De Leeuw neemt de coördinerende rol op zich met betrekking tot de voortgang en implementatie van de activiteiten welke voortvloeien uit de voorzieningendiscussie, in het bijzonder betreffende het huurprijsbeleid. 3. Het college doet uitspraken over de personele bemensing in de verschillende bestuurlijke gremia van de Metropoolregio MRDH. Voor de bestuurscommissies VA en EV: achtereenvolgens de wethouders Boudesteijn en Oosterwijk. Voor het Algemeen Bestuur: wethouder Oosterwijk als lid en wethouder Boudesteijn als plv. lid. Een en ander wordt aan de raad, als het benoemende orgaan, voorgelegd. 4. De burgemeester koppelt terug vanuit het overleg van de burgemeester en secretarissen van de gemeenten Gouda, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Krimpen aan den IJssel en Waddinxveen, op 30 september jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 30 september 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 30 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 7 t/m maandag 13 oktober 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Agenda AB Stadsregio 8 oktober 2014

  Besluit Kennis wordt genomen van de agenda. De leden Boudesteijn en Blankenberg zullen de vergadering bijwonen.

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit De gemeentesecretaris meldt, dat de Stuurgroep Huisvesting hedenmorgen de opleverdatum voor het nieuwe raadhuis heeft vastgesteld: 19 december a.s. Het gedeelte dat de Rabobank gaat huren wordt opgeleverd op 20 november a.s.

 7. 007. 5e tussenstand Begroting 2015

  Besluit Het college neemt kennis van deze vijfde tussenstand. Zij krijgt door de afdeling F&C de digitale versie van de begroting gepresenteerd, waarover het college zich enthousiast toont. Afspraken worden gemaakt over de nog openstaande acties. Volgende week is de slotbehandeling van de begroting.

 8. 008. Stand van zaken project wijkwethouderschap

  Presentatie door de heer Leendert Vermeulen

  Besluit Michiel Groeneveld presenteert aan het college de huidige stand van zaken in het project om te komen tot invulling van het project wijkwethouderschap. Afspraken worden gemaakt over de vervolgacties. Het digitale wijkplatform gaat op 13 oktober a.s. online.

 9. 009. Meerjarenplanning Buitenruimte 2015-2024

  1. in te stemmen met de nieuwe integrale meerjarenplanning voor het beheer van de buitenruimte voor de periode 2015-2024 en de daarbij behorende financiële vertaalslag; 2. de raad te informeren door middel van een informatiebrief.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 010. Onderhoud Stormpolderbrug- en Algerabrug

  1. Kennis te nemen van het inspectierapport van de Algerabrug en de technische inspectie- en sterkteberekening van de Stormpolderbrug 2. De gemeenteraad te informeren door bijgevoegde Raadsinformatiebrief

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 11. 011. Projectsubsidie Herstart junior

  Een projectsubsidie van € 9.583 beschikbaar te stellen t.b.v. twee plekken Herstart junior in het schooljaar 2014-2015.

  Besluit Conform advies besloten

 12. 012. Benoeming en beëindiging lid Wmo-Adviesraad

  1. De heer J. Vreeken met terugwerkende kracht per 1 augustus 2014 te benoemen als voorzitter van de Wmo- Adviesraad. 2. Het lidmaatschap van mevrouw B. Geneugelijk als lid van de Wmo-Adviesraad per 1 oktober 2014 te beëindigen omdat haar zittingsduur is afgelopen.

  Besluit conform advies besloten