07-03-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
07-03-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk deelt met het college de voornemens tot uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit van Crimpenersteijn. 2. Hij maakt melding van het vooralsnog ontbreken van financiële zekerheid met betrekking tot de ingediende rekeningen door de Parnassis Groep, daar waar het gaat om geleverde jeugdzorg. Dat kan consequenties hebben voor de gemeentelijke jaarrekening. 3. Hij zegt dat de directie van IHC hem in kennis gesteld heeft van een nieuwe grote order, die op de werf in onze gemeente tot 2019 veel werkgelegenheid genereert. Het college toont daarover zijn voldoening. 4. Wethouder De Leeuw meldt, dat spoedig aanbestedingen moeten worden gestart voor zowel het leerlingenvervoer als het WMO-vervoer. Parallel daaraan wordt een discussie gevoerd over mogelijkheden om de zelfredzaamheid op het punt van vervoer van deze doelgroepen te vergroten. 5. De gemeentesecretaris meldt dat de colleges van Alblasserdam en Molenwaard zijn uitgenodigd. Zij zullen worden ontvangen, achtereenvolgens op 11 april en 9 mei a.s. 6. Het college geeft zich rekenschap van de stand van zaken in de afwikkeling van moties en toezeggingen. Hedenmiddag gaan twee RIB’s naar de raad waarin actuele informatie wordt verstrekt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering 28 februari 2017

  Besluit Vaststelling van deze besluitenlijst komt de volgende vergadering aan de orde.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH.

   Besluit De agenda’s worden besproken.

   Document(en)
  • 005. Voorbereiden raadsvergadering 9 maart 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

   Document(en)
   • 006. Tijdelijke uitbreiding Krimpenerwaard College

    1. In te stemmen met de afspraak die is gemaakt met het Krimpenerwaard College (KC) om 3 lokalen in het Onderdak aan het KC te verhuren voor een periode van 5 jaar; 2. De raad voor te stellen een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen om het Onderdak gebruiksklaar te maken voor een tijdelijke uitbreiding van het KC; 3. De raad voor te stellen om de budgetten bij te stellen voor de huur en verhuur en de kapitaallasten van het Onderdak, zoals is beschreven in de financiële paragraaf; 4. In te stemmen dat vooruitlopend op het raadsbesluit met de werkzaamheden voor de aanpassingen van het Onderdak wordt gestart.

    Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel ondergaat nog een kleine aanpassing. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

    Document(en)
   • 007. Beantwoording schriftelijke vragen SGP, VVD en LK

    1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de fracties van de SGP, VVD en Leefbaar Krimpen met betrekking tot de voorgenomen beslissing van de provincie Zuid-Holland de zwemwaterlocatie “het Zwanenwater” voor 2017 niet meer aan te wijzen als zwemwater op grond van de “Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden”. 2. In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde zienswijze op het voorgenomen besluit van de provincie (zie bijlage 4).

    Besluit Conform advies besloten. De uitgaande brieven ondergaan nog enkele kleine aanpassingen, terwijl de redactie van de zienswijze nog iets steviger zal worden geredigeerd. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

    Document(en)
   • 008. Sturingsarrangementen Verbonden Partijen

    1. Het overzicht risicoanalyse en sturingsarrangementen Verbonden Partijen (bijlage 1) van de Auditcommissie over te nemen en vast te stellen; 2. De Raad voor te stellen het overzicht risicoanalyse en sturingsarrangementen Verbonden Partijen (bijlage 1) vast te stellen en een dialoog te starten met de directies van de Verbonden Partijen conform bijgaand raadsvoorstel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.