07-02-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
07-02-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit de MRDH Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van 1 februari 2017. Wethouder De Leeuw doet hetzelfde voor de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van diezelfde datum. 2. Wethouder Oosterwijk maakt melding van een door Krimpen Wijzer georganiseerde zeer succesvol verlopen avond op 31 januari van mantelzorgers, bij welke gelegenheid een brochure is uitgereikt waarin drie mantelzorgers hun verhaal vertellen. 3. Hij heeft in de achterliggende week in aanwezigheid van ANKO een drietal plaatselijk kappersbedrijven bezocht. Bij die gelegenheid is aan hem een pamflet overhandigd gericht op het tegengaan van kappers bedrijvigheid vanuit woningen. 4. Wethouder Blankenberg meldt dat hij, op verzoek van de provincie, werkt aan een actualisatie van de geldende Woonvisie voor de periode tot 2020. Hij trekt samen op met QuaWonen. 5. De gemeentesecretaris refereert aan de dag van de gastvrijheid in onze organisatie, op 9 februari. Meerdere sprekers verzorgen een onderdelen van het programma. Er is vanuit de organisatie breed ingeschreven. 6. Hij maakt melding van de stand van zaken in het proces van de overgang van het zwembadpersoneel naar de organisatie van Optisport, de exploitant van het zwembad per 1 april. 7. Het college spreekt op 9 februari met vertegenwoordigers van de raad over het initiatief van professor Riek Bakker: het proces dat zij loopt en de rol van de bestuursorganen bij de positiebepaling over het door haar op te leveren document.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 2 februari 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Programma Investeringen 2017

   Zoals aangekondigd in de begroting 2017 zal aan de raad in het eerste kwartaal 2017 een programma van investeringen worden aangeboden.

   Besluit Het college besluit een tweetal documenten naar de raad te verzenden: 1. een raadsvoorstel strekkende tot vorming van een nieuwe reserve voor infrastructurele hoofdprojecten, alsmede tot aanbieding van een integraal meerjarenplan voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit raadsvoorstel stelt de (financiële) consequenties aan de orde van de nieuwe BBV-systematiek voor investeringen van maatschappelijk nut. 2. een RIB met een overzicht van alle op dit moment bekende projecten. Deze RIB beschrijft hoe het college de projecten onderverdeelt, alsook langs welke weg financiële middelen tot uitvoering beschikbaar kunnen komen. In de RIB geeft het college ook aan welke van die projecten zij een hoge prioriteit geeft en zo mogelijk nog dit kalenderjaar ten uitvoer wil brengen. De eindredactie van beide documenten wordt geagendeerd voor de collegevergadering van 22 februari.

   Document(en)
  • 007. Hoofdontsluiting Krimpen aan den IJssel

   Op maandag 6 februari komt beschikbaar een concept-reactie van het college op de uitkomsten van de bijeenkomst van de raadscommissie van 12 januari. Bij de stukken is eveneens toegevoegd een motie van de raad van de gemeente Krimpenerwaard over dit onderwerp.

   Besluit Het college wijdt een eerste bespreking aan de aangeboden tekst voor een bestuurlijke reactie richting gemeenteraad. Ten behoeve van de B&W-vergadering van 22 februari wordt de tekst in een meer uitgewerkte, definitieve versie ter vaststelling voorgelegd.

   Document(en)
  • 008. Begrotingsafwijkingen en begrotingsruimte

   1. De notitie begrotingsafwijkingen ter vaststelling aan de raad voor te leggen 2. De notitie begrotingsruimte ter vaststelling aan de raad voor te leggen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Sluiting AVO de Stuw

   1.Kennis te nemen van en het versturen van een RIB. 2. Kennis te nemen van de brief aan vrijwilligers en deze te versturen (via Mail).

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de brief aan de vrijwilligers nog een redactionele aanpassing zal ondergaan. Eindredactie: de burgemeester.

   Document(en)
  • 010. Verslavingspreventie basisonderwijs 2017

   Aan Stichting Chris & Voorkom een projectsubsidie van € 7.835,-,- en aan Indigo Context een projectsubsidie van € 4.700,- te verlenen voor het aanbieden van verslavingspreventie binnen het basisonderwijs in 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Collectieve GGZ-preventie 2017

   Aan Indigo / Context een projectsubsidie van € 30.753,- te verlenen voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van psychische problemen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Schriftelijke vragen fractie VVD betreffende landi

   1. De schriftelijk gestelde vragen door middel van bijgevoegde brief te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Er wordt vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.