07-01-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
07-01-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet met voldoening terug op de onthulling van het bord op 20 december jl. dat de start van de bouw van een nieuw Krimpenerwaardcollege aankondigt. 2. De gemeentesecretaris meldt dat hij deze week een adviesaanvraag indient bij de OR over de totstandkoming van een gemeenschappelijke organisatie voor Sociale Zaken en ICT met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. 3. Het college treft voorbereidingen voor de presentatie in de informatieve commissie van 16 januari a.s. van de tussenrapportages over de verschillende elementen van de voorzieningendiscussie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2013

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen staat van uitnodigingen aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 7 januari 2014 t/m maandag 13 januari 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris meldt, dat voor de stuurgroep van 9 januari a.s. de goedkeuring van het definitief ontwerp aan de orde komt. Hedenmiddag gaan de leden van het college met de binnenhuisarchitecten in gesprek over de wijze waarop zij in het nieuwe raadhuis willen werken en vergaderen.

  • 007. Evaluatie jaarwisseling

   Besluit De jaarwisseling is zonder bijzonderheden in onze gemeente verlopen. Er is slechts sprake van geringe schade. De raad wordt per RIB geïnformeerd.

  • 008. Evaluatie raadsvergadering 19 december 2013

   Besluit Het college evalueert de laatstgehouden raadsvergadering.

  • 009. Samenw.afspraken Wonen 2020-2040 - subregio Oost

   1. In te stemmen met de in het kader van de Woningmarktafspraken 2014-2020 opgestelde samenwerkingafspraken woningmarkt subregio Oost. 2. Wethouder J.H. Blankenberg te machtigen de samenwerkingsafspraken subregio Oost tijdens het op 29 januari 2014 te houden stadsregionale Portefeuillehoudersoverleg Wonen te ondertekenen. 3. De gemeenteraad over de samenwerkingsafspraken informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Passendheidsregels Woonruimteverdeling 2014

   1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2014 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. RIB leerlingenaantallen muziekschool

   1. Bijgaande Raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Aanvraag subsidie kinderkoor

   Afwijzing aanvraag subsidie voor een nieuw kinderkoor gericht op de Krimpenerwaard

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Opzeggen concessieovereenkomst

   1. kennis te nemen van het opzeggen van de concessieovereenkomst door Eneco (Stedin) 2. door middel van de eerstvolgende budgetautorisatie de begroting te wijzigen

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat – in afwachting van nadere ontwikkelingen – op dit moment nog geen begrotingswijziging aan de raad wordt aangeboden.

   Document(en)