06-12-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
06-12-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Op voorstel van wethouder Blankenberg besluit het college het raadsvoorstel voor de verzelfstandiging van de kinderboerderij op onderdelen aan te passen, naar aanleiding van de commissievergadering van 1 december jl. Wethouder Blankenberg wordt door het college gemachtigd om een Sociaal Plan voor het personeel van het zwembad te ondertekenen, zo daar overeenstemming over ontstaat in het Georganiseerd Overleg van 12 december a.s. Wethouder Oosterwijk meldt, dat deze week een zogenaamde snellader voor stroom ten behoeve van elektrische auto's in gebruik wordt genomen. Locatie: nabij supermarkt Dirk. De raad wordt geïnformeerd per memo. Hij koppelt terug vanuit het aan de MRDH gelieerde bestuurlijk netwerk energie, op 2 december jl. Er zijn meerdere Krimpense projecten gekoppeld aan het programma voor verduurzaming. Wethouder De Leeuw refereert aan de aandeelhoudersvergadering van Eneco van 1 december jl. waarin besloten is tot splitsing van het bestaande bedrijf in tweeën: een electriciteitstransport en -leveringsbedrijf. Hij meldt, dat de provincie positief heeft gereageerd op de gemeentebegroting 2017. Op onze gemeente is opnieuw het zogenaamde repressief toezicht van toepassing. De voorzitter meldt, dat hij aan de raad een memo verstuurt over deelname aan de landelijke voorleesdagen vanaf 25 januari a.s., bedoeld om ook de leden van de raad bij deze activiteit te betrekken.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Agenda bestuurscommissie vervoersautoriteit 7 december en AB MRDH 9 december 2016

   Besluit De agenda’s worden besproken. Afgevaardigden van onze gemeente zijn respectievelijk wethouder De Leeuw en de burgemeester. De AB-vergadering wordt gehouden in de raadszaal van ons gemeentehuis.

   Document(en)
  • 005. Interbestuurlijk Toezicht 2015

   De raad te informeren over de resultaten van de gemeente Krimpen aan den IJssel in het rapport Interbestuurlijk Toezicht 2015 middels een raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. GR IJsselgemeenten

   Aan de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging. De financiële consequenties van deze begrotingswijziging in de gemeentebegroting verwerken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Wijz CARUWO ivm nieuwe collectieve zorgverzekering

   1. Vast te stellen wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2.Dit besluit in werking te laten treden de dag na de bekendmaking en te laten ingaan met ingang van 1 januari 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Pachtprijs kermisterrein Nachtegaalstraat

   1. een pachtprijs vast te stellen voor de jaarlijkse Koningskermis op het terrein aan de Nachtegaalstraat van € 10.387,06 exclusief BTW per jaar, inclusief jaarlijkse indexering. 2. een vijfjarige pachtovereenkomst aan te gaan met VOF Smit/Spelbrink voor het terrein aan de Nachtegaalstraat voor het organiseren van de jaarlijkse Koningskermis. 3. de verlaging van de opbrengst in 2017 via een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 9: bereikbaarheidsonderzoek KCC.